Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهی: قانون دسترسی به اطلاعات برای توشیح نزد رهبر ا.ا است

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که قانون دسترسی به اطلاعات را برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده است و به زودی کار آن نهایی خواهد شد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که با توشیح این قانون، مشکل دسترسی به اطلاعات حل خواهد شد.

آقای فراهی گفت: «این قانون که به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده تااکنون توشیح نشده است و نه به دست ما رسیده، اما امیدواری است که به زودی نهایی شود.»

ازسوی‌هم، برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها قانون دسترسی به اطلاعات را با نظرداشت اوضاع کنونی رسانه‌ها سودمند می‌دانند.

این نهادها می‌گویند که قانون دسترسی به اطلاعات باید به زودی نهایی شود.

فرهاد بهروز، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «باید اطلاعات به وقت و زمان در دسترس خبرنگاران و رسانه‌ها قرار بگیرد تا مردم بتواند به خوبی روزهای آینده زندگی شان برنامه ریزی کند قانون دسترسی به اطلاعات ما دادخواهی می‌کنم که هرچه زودتر نهایی شود.»

داوود ناظری، خبرنگار، در این باره می‌گوید: «خبرنگاران با مشلات زیاد روبه‌رو استند که یکی آن دسترسی به اطلاعات است.»

مصطفی شهریار، خبرنگار، می‌گوید: «امیدوار هستم که در قانون دسترسی به اطلاعات مسوولان حکومت سهولت برای خبرنگاران در نظر گرفته شود.»

به گفته مسوولان، وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد تا مشکل دسترسی به اطلاعات را حل کند و اطلاعات به اسرع وقت به دست خبرنگاران قرار گیرد.

سخنگوی امارت اسلامی در نشست مشورتی و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسوولان رسانه‌ها گفته است که امارت اسلامی برای حل مشکلات رسانه‌ها تلاش دارد و پالیسی شان این است که رسانه‌ها تقویت و فعالیت‌های شان مسلکی و معیاری شود.

فراهی: قانون دسترسی به اطلاعات برای توشیح نزد رهبر ا.ا است

ازسوی‌هم، برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها قانون دسترسی به اطلاعات را با نظرداشت اوضاع کنونی رسانه‌ها سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که قانون دسترسی به اطلاعات را برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده است و به زودی کار آن نهایی خواهد شد.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که با توشیح این قانون، مشکل دسترسی به اطلاعات حل خواهد شد.

آقای فراهی گفت: «این قانون که به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده تااکنون توشیح نشده است و نه به دست ما رسیده، اما امیدواری است که به زودی نهایی شود.»

ازسوی‌هم، برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها قانون دسترسی به اطلاعات را با نظرداشت اوضاع کنونی رسانه‌ها سودمند می‌دانند.

این نهادها می‌گویند که قانون دسترسی به اطلاعات باید به زودی نهایی شود.

فرهاد بهروز، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، گفت: «باید اطلاعات به وقت و زمان در دسترس خبرنگاران و رسانه‌ها قرار بگیرد تا مردم بتواند به خوبی روزهای آینده زندگی شان برنامه ریزی کند قانون دسترسی به اطلاعات ما دادخواهی می‌کنم که هرچه زودتر نهایی شود.»

داوود ناظری، خبرنگار، در این باره می‌گوید: «خبرنگاران با مشلات زیاد روبه‌رو استند که یکی آن دسترسی به اطلاعات است.»

مصطفی شهریار، خبرنگار، می‌گوید: «امیدوار هستم که در قانون دسترسی به اطلاعات مسوولان حکومت سهولت برای خبرنگاران در نظر گرفته شود.»

به گفته مسوولان، وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد تا مشکل دسترسی به اطلاعات را حل کند و اطلاعات به اسرع وقت به دست خبرنگاران قرار گیرد.

سخنگوی امارت اسلامی در نشست مشورتی و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسوولان رسانه‌ها گفته است که امارت اسلامی برای حل مشکلات رسانه‌ها تلاش دارد و پالیسی شان این است که رسانه‌ها تقویت و فعالیت‌های شان مسلکی و معیاری شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره