Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس:حکومت پروژه‌هایی راکه درسند بودجه تعهد کرده بود عملی نمی‌کند

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که حکومت پروژه هایی را که در سند بودجه تعهد کرده بود عملی نمی کند و با این پروژه ها برخورد سیاسی می کند.

این نماینده گان می گویند که از احتمال انتقال پول بودجه از سوی برخی از مقام ها به بیرون از کشور ابراز نگرانی می کنند. 

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس می گویند که آنان کوشیدند تنخواه کارمندان پایین رتبه دولت را افزایش دهند؛ اما حکومت برعکس چند هزار پول امتیازی این کارمندان را قطع کرده است، اما تنخواه های بلند کارمندان  ان تی ای کاهش نیافته اند. اما وزارت مالیه می گوید که کمیته تخنیکی روی عملی سازی افزایش تنخواه ها کار می کند و این طرح به زودی عملی خواهد شد. 

در نشست امروز مجلس نماینده گان، عملی نشدن شماری از پروژه های ولایتی و نیز قطع شدن امتیازات کارمندان پایین رتبه با انتقادهای تند اعضای مجلس روبروشدند.

سید محمد صدیق حسن زاده، مجلس نماینده گان – لوگر، گفت: «معاشات ان تی ای و سی بی آر را کم کند برعکس او را زیاد کرده اما معاش یک غریب بی چاره و مظلوم که دو هزار یا سه هزار امتیازی دارد او را ازبین می برند.»

مامور احمدزی، مجلس نماینده گان – بغلان، گفت: «به وزیر مالیه می گویم که تو که در کرسی وزارت مالیه نشستی خلاف قانون است تاهنوز به گفته عوام کچالویت حواله نشده است.»

رییس و شماری از اعضای مجلس حکومت را به برخورد سیاسی در عملی سازی سند بودجه متهم می سازند. 

میر حیدر افضلی، مجلس نماینده گان – کاپیسا، گفت: «پروژه سرک کوتل باید تدارکاتش تکمیل شود در غیر آن مردم دست به نافرمانی های مدنی خواهد زدند و اعتراض می کنند و مسیر سرک را بسته خواهند کرد.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «عدم انکشاف متوازن بی عدالتی است و این بی عدالتی برای ملت غیر قابل قبول می باشد بناً پروژه سرک کوتل خیرخانه نباید سیاسی شود.»

از سوی دیگر شماری هم حکومت را به حیف و میل بودجه ملی متهم می سازند و از چه گونه گی کار و نیز بودجه هشت صد میلیون افغانی برای شورای عالی مصالحه ملی انتقاد می کنند. 

غلام حسین ناصری، مجلس نماینده گان – کابل، گفت: «دو هزار سه هزار از معاش امتیازی این ها ( مامورین پایین رتبه ) کسر کرده است جدن این جای خجالت نیست؟»

الله گل مجاهد، مجلس نماینده گان – کابل، گفت: «حکومت در زدو بند است و موضوع ترکیه سرنوشت ساز است همین پول و پیسه را می خواهند ببرند به خارج و هرچه می خواهند کنند، انجام بدهند.»

شورای عالی مصالحه ملی مسایل بودجه یی را کار حکومت میداند اما از تلاش های این نهاد برای صلح سخن میزند. 

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصاحله ملی، گفت: «شورای عالی مصالحه ملی نظر به تفاهم سیاسی ایجاد شده است که مسوولیت پروسه صلح را به عهده دارد.»

از سوی دیگر وزارت مالیه از نهایی شدن طرح افزایش تنخواهای کارمندان پایین رتبه دولت خبر میدهد. 

محمد رفیع الله تابع، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «کمیته تخنیکی بالای معاشات امتیازی یا ان تی ای کار می نمایند کته کار آن تقریباً تکمیل شده است و در آینده نزدیک بعد از تایید کابینه عملی خواهد شد.»

این در حالی است که مجلس نماینده گان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را پس از دو بار رد کردن و آوردن تعدیلات به ویژه افزایش دو هزار افغانی در هر ماه تنخواه کارمندان پایین رتبه دولت و پس از جنجال های زیاد درحدود دوماه پیش تایید  کرد. 

مجلس:حکومت پروژه‌هایی راکه درسند بودجه تعهد کرده بود عملی نمی‌کند

رییس و شماری از اعضای مجلس حکومت را به برخورد سیاسی در عملی سازی سند بودجه متهم می سازند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که حکومت پروژه هایی را که در سند بودجه تعهد کرده بود عملی نمی کند و با این پروژه ها برخورد سیاسی می کند.

این نماینده گان می گویند که از احتمال انتقال پول بودجه از سوی برخی از مقام ها به بیرون از کشور ابراز نگرانی می کنند. 

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس می گویند که آنان کوشیدند تنخواه کارمندان پایین رتبه دولت را افزایش دهند؛ اما حکومت برعکس چند هزار پول امتیازی این کارمندان را قطع کرده است، اما تنخواه های بلند کارمندان  ان تی ای کاهش نیافته اند. اما وزارت مالیه می گوید که کمیته تخنیکی روی عملی سازی افزایش تنخواه ها کار می کند و این طرح به زودی عملی خواهد شد. 

در نشست امروز مجلس نماینده گان، عملی نشدن شماری از پروژه های ولایتی و نیز قطع شدن امتیازات کارمندان پایین رتبه با انتقادهای تند اعضای مجلس روبروشدند.

سید محمد صدیق حسن زاده، مجلس نماینده گان – لوگر، گفت: «معاشات ان تی ای و سی بی آر را کم کند برعکس او را زیاد کرده اما معاش یک غریب بی چاره و مظلوم که دو هزار یا سه هزار امتیازی دارد او را ازبین می برند.»

مامور احمدزی، مجلس نماینده گان – بغلان، گفت: «به وزیر مالیه می گویم که تو که در کرسی وزارت مالیه نشستی خلاف قانون است تاهنوز به گفته عوام کچالویت حواله نشده است.»

رییس و شماری از اعضای مجلس حکومت را به برخورد سیاسی در عملی سازی سند بودجه متهم می سازند. 

میر حیدر افضلی، مجلس نماینده گان – کاپیسا، گفت: «پروژه سرک کوتل باید تدارکاتش تکمیل شود در غیر آن مردم دست به نافرمانی های مدنی خواهد زدند و اعتراض می کنند و مسیر سرک را بسته خواهند کرد.»

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «عدم انکشاف متوازن بی عدالتی است و این بی عدالتی برای ملت غیر قابل قبول می باشد بناً پروژه سرک کوتل خیرخانه نباید سیاسی شود.»

از سوی دیگر شماری هم حکومت را به حیف و میل بودجه ملی متهم می سازند و از چه گونه گی کار و نیز بودجه هشت صد میلیون افغانی برای شورای عالی مصالحه ملی انتقاد می کنند. 

غلام حسین ناصری، مجلس نماینده گان – کابل، گفت: «دو هزار سه هزار از معاش امتیازی این ها ( مامورین پایین رتبه ) کسر کرده است جدن این جای خجالت نیست؟»

الله گل مجاهد، مجلس نماینده گان – کابل، گفت: «حکومت در زدو بند است و موضوع ترکیه سرنوشت ساز است همین پول و پیسه را می خواهند ببرند به خارج و هرچه می خواهند کنند، انجام بدهند.»

شورای عالی مصالحه ملی مسایل بودجه یی را کار حکومت میداند اما از تلاش های این نهاد برای صلح سخن میزند. 

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصاحله ملی، گفت: «شورای عالی مصالحه ملی نظر به تفاهم سیاسی ایجاد شده است که مسوولیت پروسه صلح را به عهده دارد.»

از سوی دیگر وزارت مالیه از نهایی شدن طرح افزایش تنخواهای کارمندان پایین رتبه دولت خبر میدهد. 

محمد رفیع الله تابع، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «کمیته تخنیکی بالای معاشات امتیازی یا ان تی ای کار می نمایند کته کار آن تقریباً تکمیل شده است و در آینده نزدیک بعد از تایید کابینه عملی خواهد شد.»

این در حالی است که مجلس نماینده گان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را پس از دو بار رد کردن و آوردن تعدیلات به ویژه افزایش دو هزار افغانی در هر ماه تنخواه کارمندان پایین رتبه دولت و پس از جنجال های زیاد درحدود دوماه پیش تایید  کرد. 

هم‌رسانی کنید