تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بررسی تازه: بودجۀ ملی همچنان متکی به کمک‌های خارجی است

نهاد برابری برای صلح و دموکراسی یافته‌هایش را ازکاستی‌ها درسند بودجۀ سال آینده با مجلس نماینده‌گان شریک ساخته است.

دراین بررسی آمده است که با وجود پیشرفت‌ها درسند بودجه سال آینده ، کاستی‌های هم در این سند وجود دارند.

ازسویی هم دیدبان شفافیت سند بودجه سال آینده را مردمی نمی‌داند.

بررسی‌های تازه نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در باره سند بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه سال آینده مانند سال‌های گذشته بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است و در این سند یک بار دیگر کاهش سهم بودجه توسعه‌یی نسبت به بودجه عادی نگران کننده است.

دراین بررسی‌ها آمده است که  مقدار بودجه توسعه‌یی سال آینده نسبت به نیازمندی‌های واقعی شهروندان کشور بسیار کم است.

سلیمان اسد الله – پژوهش‌گرنهاد برابری برای صلح ودیموکراسی گفت:«مردم باید بدانند بودجه‌یی که برایشان حکومت ساخته است چقدر در زنده‌گی شان نقش اساسی دارد و در بهبود اوضاع زنده‌گی آنان.»

دیده‌بان شفافیت نیز سند بودجه سال آینده را مردمی نه بل یک سندی می‌داند که در چارچوب آن پروژه‌ها به خواست افراد واشخاص درآن دنظرگرفته میشود.

ناصرتیموری - پژوهشگردردیدبان شفافیت گفت:«هرچند حکومت بیشترتلاش کرد که دربودجه توسعه‌یی نقش افراد واشخاص را کم سازد اما این روند به گونۀ وجود دارد که باید دراین باره کارشود.»

سید نصیرآغا رئیس پالیسی وزارت مالیه گفت:«دربودجه سال آینده نهایت کوشش صورت گرفته است که خواست‌های مردم درآن گنجانیده شود.»

بربنیاد یافته‌های نهاد برابری برای صلح ودموکراسی از ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال آینده بیش از پنجاه درصد آن متکی به کمک‌های اختیاری وغیراختیاری است ودراین بخش ۱۲ میلیارد افغانی کسر نیز پیشبینی شده است.
 

بررسی تازه: بودجۀ ملی همچنان متکی به کمک‌های خارجی است

دراین بررسی‌ها آمده است که  مقدار بودجه توسعه‌یی سال آینده نسبت به نیازمندی‌های واقعی شهروندان کشور بسیار کم است.

Thumbnail

نهاد برابری برای صلح و دموکراسی یافته‌هایش را ازکاستی‌ها درسند بودجۀ سال آینده با مجلس نماینده‌گان شریک ساخته است.

دراین بررسی آمده است که با وجود پیشرفت‌ها درسند بودجه سال آینده ، کاستی‌های هم در این سند وجود دارند.

ازسویی هم دیدبان شفافیت سند بودجه سال آینده را مردمی نمی‌داند.

بررسی‌های تازه نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در باره سند بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه سال آینده مانند سال‌های گذشته بیشتر متکی به کمک‌های خارجی است و در این سند یک بار دیگر کاهش سهم بودجه توسعه‌یی نسبت به بودجه عادی نگران کننده است.

دراین بررسی‌ها آمده است که  مقدار بودجه توسعه‌یی سال آینده نسبت به نیازمندی‌های واقعی شهروندان کشور بسیار کم است.

سلیمان اسد الله – پژوهش‌گرنهاد برابری برای صلح ودیموکراسی گفت:«مردم باید بدانند بودجه‌یی که برایشان حکومت ساخته است چقدر در زنده‌گی شان نقش اساسی دارد و در بهبود اوضاع زنده‌گی آنان.»

دیده‌بان شفافیت نیز سند بودجه سال آینده را مردمی نه بل یک سندی می‌داند که در چارچوب آن پروژه‌ها به خواست افراد واشخاص درآن دنظرگرفته میشود.

ناصرتیموری - پژوهشگردردیدبان شفافیت گفت:«هرچند حکومت بیشترتلاش کرد که دربودجه توسعه‌یی نقش افراد واشخاص را کم سازد اما این روند به گونۀ وجود دارد که باید دراین باره کارشود.»

سید نصیرآغا رئیس پالیسی وزارت مالیه گفت:«دربودجه سال آینده نهایت کوشش صورت گرفته است که خواست‌های مردم درآن گنجانیده شود.»

بربنیاد یافته‌های نهاد برابری برای صلح ودموکراسی از ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه سال آینده بیش از پنجاه درصد آن متکی به کمک‌های اختیاری وغیراختیاری است ودراین بخش ۱۲ میلیارد افغانی کسر نیز پیشبینی شده است.
 

هم‌رسانی کنید