تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید اعضای مجلس بر جلوگیزی از ایجاد نهادهای موازی

وزارت مالیه کشور می‌گوید که بودجۀ نهادهای مستقل که از سوی مجلس نماینده‌گان رد گردیده است ، از بودجه نهادهای قبلی شان پرداخته خواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که پس از سپری شدن مراحل تشکیل این نهادها بودجه‌های جداگانه به آنان تخصیص داده خواهد شد.

این در حالی است که شماری از اعضای مجلس می‌گویند که  از ایجاد نهادهای موازی در نهادهای حکومتی باید جلوگیری شود.

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ، ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء، ادارۀ ثبت احوال نفوس از جمله نهادهایی استند که مجلس نماینده گان روز گذشته در تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۸ تخصیص بودجه به آنها  را رد کرد.

سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بودجه این نهادها تا زمان مشخص شدن بودجۀ آنها،  از بودجه وزارت خانه های مربوط پرداخت خواهد شد.

شمروز خان مسجدی – سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:« بودجه این ادارات توسط ادارت قبلی آنان به مصرف می رسد و وزارت مالیه به فیصله اعضای شورای ملی احترام کامل دارد و آن را تطبیق خواهد کرد.»

در همین حال شماری اعضای مجلس نمانیده‌گان می‌گویند تازمانی که مستقل بودن این نهادها از سوی مجلس نماینده‌گان تأیید نه شود بودجه‌های مستقل برای آنها را تصویب نخواهند کرد.

فکور بهشتی – عضو مجلس نمانید‌ گان  گفت:«فرصت هست که این نهادها بیایند به اساس یک مسوده به پارلمان بیاید و روی آن بحث شود .»

سند بودجۀ مالی سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس نمانیده گان دیروز در حالی تصویب شد،  که تخصیص و یا تخصیص نه دادن بودجه به پنج نهاد که اخیرا به حکوم رییس‌جمهور مستقل گفته شده اند از موضوعات مهم در تصویب بودجه بود که از سوی اعضای مجلس نمانیده گان رد شد.

تأکید اعضای مجلس بر جلوگیزی از ایجاد نهادهای موازی

سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بودجه این نهادها تا زمان مشخص شدن بودجۀ آنها،  از بودجه وزارت خانه های مربوط پرداخت خواهد شد.

Thumbnail

وزارت مالیه کشور می‌گوید که بودجۀ نهادهای مستقل که از سوی مجلس نماینده‌گان رد گردیده است ، از بودجه نهادهای قبلی شان پرداخته خواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که پس از سپری شدن مراحل تشکیل این نهادها بودجه‌های جداگانه به آنان تخصیص داده خواهد شد.

این در حالی است که شماری از اعضای مجلس می‌گویند که  از ایجاد نهادهای موازی در نهادهای حکومتی باید جلوگیری شود.

ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ، ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهداء، ادارۀ ثبت احوال نفوس از جمله نهادهایی استند که مجلس نماینده گان روز گذشته در تصویب بودجه مالی سال ۱۳۹۸ تخصیص بودجه به آنها  را رد کرد.

سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که بودجه این نهادها تا زمان مشخص شدن بودجۀ آنها،  از بودجه وزارت خانه های مربوط پرداخت خواهد شد.

شمروز خان مسجدی – سخن‌گوی وزارت مالیه گفته است:« بودجه این ادارات توسط ادارت قبلی آنان به مصرف می رسد و وزارت مالیه به فیصله اعضای شورای ملی احترام کامل دارد و آن را تطبیق خواهد کرد.»

در همین حال شماری اعضای مجلس نمانیده‌گان می‌گویند تازمانی که مستقل بودن این نهادها از سوی مجلس نماینده‌گان تأیید نه شود بودجه‌های مستقل برای آنها را تصویب نخواهند کرد.

فکور بهشتی – عضو مجلس نمانید‌ گان  گفت:«فرصت هست که این نهادها بیایند به اساس یک مسوده به پارلمان بیاید و روی آن بحث شود .»

سند بودجۀ مالی سال ۱۳۹۸ از سوی مجلس نمانیده گان دیروز در حالی تصویب شد،  که تخصیص و یا تخصیص نه دادن بودجه به پنج نهاد که اخیرا به حکوم رییس‌جمهور مستقل گفته شده اند از موضوعات مهم در تصویب بودجه بود که از سوی اعضای مجلس نمانیده گان رد شد.

هم‌رسانی کنید