تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصمیم‌ دربارۀ اداره‌های مستقل تصویب بودجه را چالش روبه‌رو کرده

تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت اداره‌های مستقل و نهادهای ادغام شدۀ حکومت، تصویب بودجۀ ملی را در مجلس با چالش روبه‌رو ساخته است.

اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که در مسودۀ بودجۀ ملی، به نهادهای بودجه اختصاص داده شده است که تا کنون از تشکیل آن‌ها خبری نیست.

برخی از آنان می‌گویند که با ایجاد نهادهای مستقل ثبت احوال نفوس، شهدا و معلولان و چندین نهاد مستقل دیگر به مثابۀ واحدهای جداگانه بودجه‌یی موافق نیستند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «تعدیل، تصویب و لغو قانون توسط طرح پیشنهادی یا توسط ده وکیل می شود یا توسط حکومت می شود. ما هیچ گونه طرح تعدیل تشکیل سابقه را از طرف ده وکیل و یا از طرف حکومت در اینجا نداریم.»

اسدالله سعادتی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «یک انگیزۀ حکومت این است که برای افراد کرسی پیدا بکند و انگیزۀ دوم اینکه یک تعداد از اداره‌ها را واجب الاحترام غیرمسؤول بسازد.»

ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ادارۀ ثبت احوال نفوس نهادهایی استند که در جریان سال مالی گذشته ایجاد شده‌اند.

اعضای مجلس نماینده‌گان تاکنون در بارۀ این‌که این نهادها به مثابه نهادهای مستقل برجا بمانند، لغو شود و یا به وزارت ارتقاء یابند، به نتیجه واحد نرسیده‌اند.

تشکیل این نهادها را پنج کمسیون این مجلس تأیید و سه کمیسیون آن رد کرده‌‎اند.

عبدالستار خواصی، عضو مجلس نماینده‌‎گان بیان داشت: «درست است رییس جمهور این ها را مستقل ساخته، همین هر دو را (ادارۀ حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی) به وزارت ارتقاء بدهیم، این صلاحیت ما است.»

در این میان، برخی از اعضای مجلس نماینده‌‎گان بودجه این نهادها را در جریان سال مالی گذشته در حالی‌که در سند ملی بودجه پیش بینی نشده بودند، پرسش برانگیز می‌دانند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بودجۀ این اداره‌ها از کجا تمویل شده؟ چون حداقل پنج، شش ماه می شود که هرکدام آنها ایجاد شده اند.»

از سویی هم، مسؤولان برخی از این نهادها تنظیم بهتر کارهای حکومت، شفافیت و حسابدهی و افزایش مؤثریت کارهای حکومت را در این بخش از علت‌های ایجاد شدن این نهادها می‌گویند.

لعل الدین آریوبی، رییس ادارۀ ملی حمایت از معلولان و ورثه شهدا اظهار داشت: «ساحه کاری وزارت کار و امور اجتماعی بسیار گسترده است در بخش کار، به کار زیاد نیاز است و بخش امور اجتماعی هم بسیار یک بخش پیچیده و مهم است. از همین رو لازم دیده شد که این وزارت از این بخش ها (معلولان و ورثه شهداء) جدا شود.»

ندیمه سحر، رییس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسکلی نیز افزود: «در حال حاضر تعلیمات تخنیکی و مسلکی به گونه های مختلف توسط بیشتر از دوازده وزارت و اداره های دیگر با مصرف منابع متعدد صورت می گیرد.»

در نشست روز شنبه مجلس نماینده گان برخی از اعضای این مجلس تأکید کردند که هرچه زودتر این مجلس روی سرنوشت نهادهای مستقلی که ایجاد شده اند تصمیم بگیرد تا سند بودجه ملی تصویب شود.

تصمیم‌ دربارۀ اداره‌های مستقل تصویب بودجه را چالش روبه‌رو کرده

مجلس نماینده گان پیش از تصویب بودجه باید سرنوشت واحد های بودجه یی را معلوم کنند که به گفته برخی از اعضای این مجلس بدون طی مراحل قانونی و بدون تأیید شورای ملی ایجاد شده اند.

تصویر بندانگشتی

تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت اداره‌های مستقل و نهادهای ادغام شدۀ حکومت، تصویب بودجۀ ملی را در مجلس با چالش روبه‌رو ساخته است.

اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که در مسودۀ بودجۀ ملی، به نهادهای بودجه اختصاص داده شده است که تا کنون از تشکیل آن‌ها خبری نیست.

برخی از آنان می‌گویند که با ایجاد نهادهای مستقل ثبت احوال نفوس، شهدا و معلولان و چندین نهاد مستقل دیگر به مثابۀ واحدهای جداگانه بودجه‌یی موافق نیستند.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «تعدیل، تصویب و لغو قانون توسط طرح پیشنهادی یا توسط ده وکیل می شود یا توسط حکومت می شود. ما هیچ گونه طرح تعدیل تشکیل سابقه را از طرف ده وکیل و یا از طرف حکومت در اینجا نداریم.»

اسدالله سعادتی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «یک انگیزۀ حکومت این است که برای افراد کرسی پیدا بکند و انگیزۀ دوم اینکه یک تعداد از اداره‌ها را واجب الاحترام غیرمسؤول بسازد.»

ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ادارۀ ثبت احوال نفوس نهادهایی استند که در جریان سال مالی گذشته ایجاد شده‌اند.

اعضای مجلس نماینده‌گان تاکنون در بارۀ این‌که این نهادها به مثابه نهادهای مستقل برجا بمانند، لغو شود و یا به وزارت ارتقاء یابند، به نتیجه واحد نرسیده‌اند.

تشکیل این نهادها را پنج کمسیون این مجلس تأیید و سه کمیسیون آن رد کرده‌‎اند.

عبدالستار خواصی، عضو مجلس نماینده‌‎گان بیان داشت: «درست است رییس جمهور این ها را مستقل ساخته، همین هر دو را (ادارۀ حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی) به وزارت ارتقاء بدهیم، این صلاحیت ما است.»

در این میان، برخی از اعضای مجلس نماینده‌‎گان بودجه این نهادها را در جریان سال مالی گذشته در حالی‌که در سند ملی بودجه پیش بینی نشده بودند، پرسش برانگیز می‌دانند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بودجۀ این اداره‌ها از کجا تمویل شده؟ چون حداقل پنج، شش ماه می شود که هرکدام آنها ایجاد شده اند.»

از سویی هم، مسؤولان برخی از این نهادها تنظیم بهتر کارهای حکومت، شفافیت و حسابدهی و افزایش مؤثریت کارهای حکومت را در این بخش از علت‌های ایجاد شدن این نهادها می‌گویند.

لعل الدین آریوبی، رییس ادارۀ ملی حمایت از معلولان و ورثه شهدا اظهار داشت: «ساحه کاری وزارت کار و امور اجتماعی بسیار گسترده است در بخش کار، به کار زیاد نیاز است و بخش امور اجتماعی هم بسیار یک بخش پیچیده و مهم است. از همین رو لازم دیده شد که این وزارت از این بخش ها (معلولان و ورثه شهداء) جدا شود.»

ندیمه سحر، رییس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسکلی نیز افزود: «در حال حاضر تعلیمات تخنیکی و مسلکی به گونه های مختلف توسط بیشتر از دوازده وزارت و اداره های دیگر با مصرف منابع متعدد صورت می گیرد.»

در نشست روز شنبه مجلس نماینده گان برخی از اعضای این مجلس تأکید کردند که هرچه زودتر این مجلس روی سرنوشت نهادهای مستقلی که ایجاد شده اند تصمیم بگیرد تا سند بودجه ملی تصویب شود.

هم‌رسانی کنید