Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو عامل حمله بردانشگاه کابل به اعدام محکوم شدند

لوی سارنوالی می‌گوید که دادگاه شش تن از افرادی را که در حمله بر دانشگاه کابل دست داشتند، به اعدام و زندان محکوم کرده‌است.

به‌گفتۀ لوی سارنوالی، دو تن آنان به اعدام، دو تن دیگر هر کدام به ۱۲ سال زندان، یک تن به دو سال زندان محکوم شدند و یک تن دیگر آنان از محکمه برائت گرفت.

این افراد از سوی دادگاه استیناف رسیده‌گی به جرایم هراس‌افگنی زندان بگرام ولایت پروان به اعدام و زندان محکوم شده‌اند.

در حمله ماه عقرب بر دانشگاه کابل، هژده دانش‌جو و یک کارمند اداری این دانشگاه جان باختند.

دو عامل حمله بردانشگاه کابل به اعدام محکوم شدند

این افراد از سوی دادگاه استیناف رسیده‌گی به جرایم هراس‌افگنی زندان بگرام ولایت پروان به اعدام و زندان محکوم شده‌اند.

Thumbnail

لوی سارنوالی می‌گوید که دادگاه شش تن از افرادی را که در حمله بر دانشگاه کابل دست داشتند، به اعدام و زندان محکوم کرده‌است.

به‌گفتۀ لوی سارنوالی، دو تن آنان به اعدام، دو تن دیگر هر کدام به ۱۲ سال زندان، یک تن به دو سال زندان محکوم شدند و یک تن دیگر آنان از محکمه برائت گرفت.

این افراد از سوی دادگاه استیناف رسیده‌گی به جرایم هراس‌افگنی زندان بگرام ولایت پروان به اعدام و زندان محکوم شده‌اند.

در حمله ماه عقرب بر دانشگاه کابل، هژده دانش‌جو و یک کارمند اداری این دانشگاه جان باختند.

هم‌رسانی کنید