Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد مجلس از کم مصرف شدن بودجه توسعه یی حکومت

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، در نشست عمومی روز پنج شنبه (۲۹ سرطان) از آن چه کم مصرف شدن بودجه توسعه یی حکومت می دانند، به شدت انتقاد کردند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان، به مصرف رسیدن کمتر بودجه توسعه یی را ازسوی حکومت فاجعه بار می گوید.

آقای ابراهیمی تأکید می ورزد که مجلس نماینده گان پس از تعطیلات تابستانی، آن مسؤولان واحد های بودجه یی حکومت را که در مصرف بودجه، کم کار بوده اند به مجلس فرا می خواند و بربنیاد  قانون با آنان برخورد خواهد شد.

آقای ابراهیمی می افزاید: «متأسفانه تا هنوز نظربه معلومات که ولسی جرگه دارد، هم چنان مقامات حکومتی را که ما در داخل تالار ما و شما که در رابطه به تطبیق بودجه انکشافی دعوت دادیم، در برابر سوالات شما گزارشی که آنها ارائه کرد، هنوز از بودجه انکشافی پانزده درصد مصرف بالا نرفته؛ این خودش یک فاجعه است.»

معاون مجلس سنا، چالش ها در کمیته تدارکات ملی، مشکلات امنیتی، فساد در نهادهای حکومتی و صادق نبودن حمایت کننده گان خارجی از پروژه های توسعه یی را موانع سر راه به مصرف نرسیدن بودجه توسعه یی به صورت درست آن، می داند.

محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنا می گوید: «در تدارکات ملی پروژه ها خیلی زیاد معطل قرار داده می شود؛ به نام این و آن، یک مشکل خیلی اساسی را به میان آورده و مسئله سوم این است که دونرها هم چنان قسمی که آن ها در شروع سال وعده می دهند، در ختم سال و یا در وسط سال، آن ها همیشه وعده های که می داشته باشند، آن را به عمل نمی رسانند.»

با این همه، حکومت به رسیده گی به این معضل تأکید می ورزد.

دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری در این باره می گوید: «مصرف نشدن بودجه، یک مشکل بزرگ است؛ حکومت تلاش می کند تا با بلند بردن ظرفیت ها به این مشکل رسیده گی کند.»

نماینده گان مردم در شورای ملی، به مصرف نرسیدن بودجه توسعه یی را یکی ازعلت های بیشتر شدن ناداری، بی کاری و چالش های امنیتی در کشور می دانند

انتقاد مجلس از کم مصرف شدن بودجه توسعه یی حکومت

بیش از نصف سال مالی امسال سپری شده است، اما شماری از واحد های بودجه یی حکومت نتوانسته اند بیشتر از ۲۰ درصد بودجه توسعه یی شان را مصرف کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، در نشست عمومی روز پنج شنبه (۲۹ سرطان) از آن چه کم مصرف شدن بودجه توسعه یی حکومت می دانند، به شدت انتقاد کردند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان، به مصرف رسیدن کمتر بودجه توسعه یی را ازسوی حکومت فاجعه بار می گوید.

آقای ابراهیمی تأکید می ورزد که مجلس نماینده گان پس از تعطیلات تابستانی، آن مسؤولان واحد های بودجه یی حکومت را که در مصرف بودجه، کم کار بوده اند به مجلس فرا می خواند و بربنیاد  قانون با آنان برخورد خواهد شد.

آقای ابراهیمی می افزاید: «متأسفانه تا هنوز نظربه معلومات که ولسی جرگه دارد، هم چنان مقامات حکومتی را که ما در داخل تالار ما و شما که در رابطه به تطبیق بودجه انکشافی دعوت دادیم، در برابر سوالات شما گزارشی که آنها ارائه کرد، هنوز از بودجه انکشافی پانزده درصد مصرف بالا نرفته؛ این خودش یک فاجعه است.»

معاون مجلس سنا، چالش ها در کمیته تدارکات ملی، مشکلات امنیتی، فساد در نهادهای حکومتی و صادق نبودن حمایت کننده گان خارجی از پروژه های توسعه یی را موانع سر راه به مصرف نرسیدن بودجه توسعه یی به صورت درست آن، می داند.

محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنا می گوید: «در تدارکات ملی پروژه ها خیلی زیاد معطل قرار داده می شود؛ به نام این و آن، یک مشکل خیلی اساسی را به میان آورده و مسئله سوم این است که دونرها هم چنان قسمی که آن ها در شروع سال وعده می دهند، در ختم سال و یا در وسط سال، آن ها همیشه وعده های که می داشته باشند، آن را به عمل نمی رسانند.»

با این همه، حکومت به رسیده گی به این معضل تأکید می ورزد.

دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ریاست جمهوری در این باره می گوید: «مصرف نشدن بودجه، یک مشکل بزرگ است؛ حکومت تلاش می کند تا با بلند بردن ظرفیت ها به این مشکل رسیده گی کند.»

نماینده گان مردم در شورای ملی، به مصرف نرسیدن بودجه توسعه یی را یکی ازعلت های بیشتر شدن ناداری، بی کاری و چالش های امنیتی در کشور می دانند

هم‌رسانی کنید