Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: برخی افراد از داخل شفاخانه‌ با مهاجمان همکاری کردند

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که مهاجمان در همکاری با برخی از افراد در شفاخانه چهارصد بستر حمله‌های شان را راه اندازی کردند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که بدون کمک برخی از افراد در داخل شفاخانه این حمله ناممکن بود.

در همین حال ریاست اجراییه اطمینان می‌دهد که پس از پایان بررسی‌ها، افرادی که با مهاجمان همکاری کرده‌اند از چنگ قانون فرار نخواهند کرد.

کمک برخی از افراد در داخل شفاخانه چهارصد بستر، بستر اصلی را برای مهاجمان از بهر راه اندازی حمله‌های شان هموار کرده است، این تنها بخشی از یافته‌های کمیسیون بررسی این رویداد است.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «هیچ ممکن نیست که کسی دست نداشته باشد، بخاطر این که یک تروریست از بیرون به آسانی داخل شفاخانه شده نمی‌تواند.»
 
با این همه ناتوانایی‌ها در بخش کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی نیز به شدت انتقاد می‌شود.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی، گفت: «استخبارات اردو از این وضعیت باید بیرون شود، چون تلفات بیشتر که در اردو به میان می‍‌آید بیان‌گر ضعف استخبارات این نهاد است.»

در حالی‌که گزارش‌هایی وجود دارند که یک پزشک شفاخانه چهارصد بستر بنام ناشر در زمینه سازی و جابجایی مهاجمان به داخل این شفاخانه دست داشته است و این پزشک پشینه جرمی نیز داشته است، اما حکومت بر مجازات تمامی همکاران مهاجمان تاکید می‌ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «هیچ کس ولو در هر موقفی که باشد اگر در این حمله یا به گونه مستقیم و یا هم به گونه غیر مستقیم مسوولیت داشته باشد از چنگال قانون فرار نخواهد توانست.»

چگونگی داخل شدن مهاجمان به داخل شفاخانه چهار صد بستر و انتقال مواد انفجاری و جنگ افزارها به داخل این شفاخانه هنوز هم در هالهء از ابهام قرار دارد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این حمله کننده‌گان از آسمان بر شفاخانه نیامده است، همکاران در داخل شفاخانه و نهادهای امنیتی داشت و این ضعف استخبارات اردو است.»

این حمله به اندازهء پیچیده بوده است که تا هنوز هم پهلوهای آن روشن نشده است.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شده‌اند، کمیسیون بررسی این رویداد نیز به پیشرفت‌های چشم گیری دست یافته‌اند و قرار است در آینده نزدیک یافته‌های این کمیسیون همگانی شوند.

وزارت دفاع: برخی افراد از داخل شفاخانه‌ با مهاجمان همکاری کردند

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شده‌اند، کمیسیون بررسی این رویداد نیز به پیشرفت‌های چشم گیری دست یافته‌اند و قرار است در آینده نزدیک یافته‌های این کمیسیون همگانی شوند

Thumbnail

وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که مهاجمان در همکاری با برخی از افراد در شفاخانه چهارصد بستر حمله‌های شان را راه اندازی کردند.

سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که بدون کمک برخی از افراد در داخل شفاخانه این حمله ناممکن بود.

در همین حال ریاست اجراییه اطمینان می‌دهد که پس از پایان بررسی‌ها، افرادی که با مهاجمان همکاری کرده‌اند از چنگ قانون فرار نخواهند کرد.

کمک برخی از افراد در داخل شفاخانه چهارصد بستر، بستر اصلی را برای مهاجمان از بهر راه اندازی حمله‌های شان هموار کرده است، این تنها بخشی از یافته‌های کمیسیون بررسی این رویداد است.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «هیچ ممکن نیست که کسی دست نداشته باشد، بخاطر این که یک تروریست از بیرون به آسانی داخل شفاخانه شده نمی‌تواند.»
 
با این همه ناتوانایی‌ها در بخش کشف و استخبارات وزارت دفاع ملی نیز به شدت انتقاد می‌شود.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی، گفت: «استخبارات اردو از این وضعیت باید بیرون شود، چون تلفات بیشتر که در اردو به میان می‍‌آید بیان‌گر ضعف استخبارات این نهاد است.»

در حالی‌که گزارش‌هایی وجود دارند که یک پزشک شفاخانه چهارصد بستر بنام ناشر در زمینه سازی و جابجایی مهاجمان به داخل این شفاخانه دست داشته است و این پزشک پشینه جرمی نیز داشته است، اما حکومت بر مجازات تمامی همکاران مهاجمان تاکید می‌ورزد.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه، گفت: «هیچ کس ولو در هر موقفی که باشد اگر در این حمله یا به گونه مستقیم و یا هم به گونه غیر مستقیم مسوولیت داشته باشد از چنگال قانون فرار نخواهد توانست.»

چگونگی داخل شدن مهاجمان به داخل شفاخانه چهار صد بستر و انتقال مواد انفجاری و جنگ افزارها به داخل این شفاخانه هنوز هم در هالهء از ابهام قرار دارد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «این حمله کننده‌گان از آسمان بر شفاخانه نیامده است، همکاران در داخل شفاخانه و نهادهای امنیتی داشت و این ضعف استخبارات اردو است.»

این حمله به اندازهء پیچیده بوده است که تا هنوز هم پهلوهای آن روشن نشده است.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شده‌اند، کمیسیون بررسی این رویداد نیز به پیشرفت‌های چشم گیری دست یافته‌اند و قرار است در آینده نزدیک یافته‌های این کمیسیون همگانی شوند.

هم‌رسانی کنید