Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمبود مرکزهای بهداشتی و دوا در پامیر بدخشان

در کنار ده‌ها مشکل دیگر که باشندگان پامیر با آن دست و گریبان اند، نبود مرکزهای بهداشتی و کمبود دوا از مشکلات اساسی پامیریان شمرده می‌شود.

باشند‌گان پامیر خرد می‌گویند که تنها یک مرکز درمانی در این منطقه وجود دارد که آن هم در بیشتر وقت‌ها با کمبود دوا روبه‌رو است. 

به گفته‌ی آنان، بیش از ده کودک در ماه‌های پسین در این بخشی از بدخشان به علت بیماری سرخکان جان‌های‌شان را از دست داده اند. 

فضل بای، باشنده پامیر، به طلوع‌نیوز گفت: «مریض باشیم، مثال یک جای رفتن نمی‌توانیم و همین جا تلف می‌شود.»

حسن، یک باشنده پامیر، می‌گوید: «سه روز که رفتی کلینیک، روز چهارم می‌گویند که دارو تمام شده دارو نداریم.»

باشندگان پامیر بدخشان می‌افزایند که بسته‌گان آنان به علت عدم دسترسی به مرکز‌های بهداشتی و نبود دارو، جان‌های‌شان را از دست می‌دهند. 

حاجی بوتو، باشنده پامیر، گفت: «بسیار نفرها در اینجا مریض استند، ده تا دوازده نفر خرد و کلان در اینجا تلف شده اند، از سرخکان.»

در همین حال، ریاست صحت عامه بدخشان این مشکلات در پامیر را می‌پذیرد و از نهادهای بهداشتی می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
 
نذیراحمد نزار، معاون صحت عامه بدخشان، گفت: «پنج موسسه اگر بدخشان را کمک نکند، به یک موسسه نمی‌شود، ما در ساحه مشکل داریم، از نگاه زایمان، تلف شدن مادر، تلف شدن طفل، و نبود امبولانس در وقت انتقال.»

بدخشان در شمال شرق کشور از ولایت‌های است که باشند‌گان مناطق مرزی آن با مشکلات زیادی از جمله عدم دسترسی به مرکزهای بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کمبود مرکزهای بهداشتی و دوا در پامیر بدخشان

در همین حال، ریاست صحت عامه بدخشان این مشکلات در پامیر را می‌پذیرد و از نهادهای بهداشتی می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.

تصویر بندانگشتی

در کنار ده‌ها مشکل دیگر که باشندگان پامیر با آن دست و گریبان اند، نبود مرکزهای بهداشتی و کمبود دوا از مشکلات اساسی پامیریان شمرده می‌شود.

باشند‌گان پامیر خرد می‌گویند که تنها یک مرکز درمانی در این منطقه وجود دارد که آن هم در بیشتر وقت‌ها با کمبود دوا روبه‌رو است. 

به گفته‌ی آنان، بیش از ده کودک در ماه‌های پسین در این بخشی از بدخشان به علت بیماری سرخکان جان‌های‌شان را از دست داده اند. 

فضل بای، باشنده پامیر، به طلوع‌نیوز گفت: «مریض باشیم، مثال یک جای رفتن نمی‌توانیم و همین جا تلف می‌شود.»

حسن، یک باشنده پامیر، می‌گوید: «سه روز که رفتی کلینیک، روز چهارم می‌گویند که دارو تمام شده دارو نداریم.»

باشندگان پامیر بدخشان می‌افزایند که بسته‌گان آنان به علت عدم دسترسی به مرکز‌های بهداشتی و نبود دارو، جان‌های‌شان را از دست می‌دهند. 

حاجی بوتو، باشنده پامیر، گفت: «بسیار نفرها در اینجا مریض استند، ده تا دوازده نفر خرد و کلان در اینجا تلف شده اند، از سرخکان.»

در همین حال، ریاست صحت عامه بدخشان این مشکلات در پامیر را می‌پذیرد و از نهادهای بهداشتی می‌خواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
 
نذیراحمد نزار، معاون صحت عامه بدخشان، گفت: «پنج موسسه اگر بدخشان را کمک نکند، به یک موسسه نمی‌شود، ما در ساحه مشکل داریم، از نگاه زایمان، تلف شدن مادر، تلف شدن طفل، و نبود امبولانس در وقت انتقال.»

بدخشان در شمال شرق کشور از ولایت‌های است که باشند‌گان مناطق مرزی آن با مشکلات زیادی از جمله عدم دسترسی به مرکزهای بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره