Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کم‌رنگ شدن داد و گرفت در بازار ویژه بانوان در خوست

شماری از بانوان در بازار ویژه بانوان در ولایت خوست می‌گویند که کار و بار آنان نسبت به گذشته کاهش یافته است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای داد و گرفت آنان بازار مناسبی ایجاد کند.

مسوول این بازار می‌گوید که این بازار دورتر از شهر خوست است و این دوری بر کار بانوان اثر گذاشته است.

نرگس، مسوول مارکیت بانوان، گفت: «در گذشته خوب بود بازار خرید و فروش وجود داشت تمام بانوان به مارکیت ویش می‌روند.»

خریدارانی که به این بازار می‌آیند از کم‌رنگ بودن خرید و فروش دراین بازار سخن می‌گویند که از مسوولان می‌خواهند تا برای بهبود بازار بانوان گام‌های عملی بردارند.

راضیه، خریدار، گفت: «این بانوان نیاز دارند خانه‌های شان را رها کرده‌اند و در اینجا دکانداری می‌کنند. از لحاظ مشکلات که داشته اند اینجا دکان باز کرده‌اند، باید ضرورت آن‌ها اینجا رفع شود.»

سلطانه، خریدار دیگر، گفت: «کار و بار ما رو به رکود است بانوان برای خریداری نمی‌آیند. ما خوش بودیم وقتی آنان به خریداری می‌آمدند.»

درهمین حال، مسوولان شهرداری خوست چالش‌ها در این بازار را می‌پذیرند اما می‌گویند که برای رونق گرفتن کار این بازار، بازاریابی نیازاست.

انجینر صدیق الله، آمر سکتور تخنیکی شهرداری خوست، گفت: « این ساحه به بازار یابی جدی نیاز دارد که فعالیت آن زیاد شود.»

این  بازار بانوان با پشتیبانی مالی نهاد" ERC" در ولایت خوست ایجاد شده است و همه دکانداران آن بانوان استند. که دارای ۱۸۰ دکان و ۵۶ غرفه است و بیش از نیمی دکان‌های آن تعطیل استند.

کم‌رنگ شدن داد و گرفت در بازار ویژه بانوان در خوست

درهمین حال، مسوولان شهرداری خوست چالش‌ها در این بازار را می‌پذیرند اما می‌گویند که برای رونق گرفتن کار این بازار، بازاریابی نیازاست.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان در بازار ویژه بانوان در ولایت خوست می‌گویند که کار و بار آنان نسبت به گذشته کاهش یافته است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای داد و گرفت آنان بازار مناسبی ایجاد کند.

مسوول این بازار می‌گوید که این بازار دورتر از شهر خوست است و این دوری بر کار بانوان اثر گذاشته است.

نرگس، مسوول مارکیت بانوان، گفت: «در گذشته خوب بود بازار خرید و فروش وجود داشت تمام بانوان به مارکیت ویش می‌روند.»

خریدارانی که به این بازار می‌آیند از کم‌رنگ بودن خرید و فروش دراین بازار سخن می‌گویند که از مسوولان می‌خواهند تا برای بهبود بازار بانوان گام‌های عملی بردارند.

راضیه، خریدار، گفت: «این بانوان نیاز دارند خانه‌های شان را رها کرده‌اند و در اینجا دکانداری می‌کنند. از لحاظ مشکلات که داشته اند اینجا دکان باز کرده‌اند، باید ضرورت آن‌ها اینجا رفع شود.»

سلطانه، خریدار دیگر، گفت: «کار و بار ما رو به رکود است بانوان برای خریداری نمی‌آیند. ما خوش بودیم وقتی آنان به خریداری می‌آمدند.»

درهمین حال، مسوولان شهرداری خوست چالش‌ها در این بازار را می‌پذیرند اما می‌گویند که برای رونق گرفتن کار این بازار، بازاریابی نیازاست.

انجینر صدیق الله، آمر سکتور تخنیکی شهرداری خوست، گفت: « این ساحه به بازار یابی جدی نیاز دارد که فعالیت آن زیاد شود.»

این  بازار بانوان با پشتیبانی مالی نهاد" ERC" در ولایت خوست ایجاد شده است و همه دکانداران آن بانوان استند. که دارای ۱۸۰ دکان و ۵۶ غرفه است و بیش از نیمی دکان‌های آن تعطیل استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره