Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهی: قانون رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات نافذ خواهد شد

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهند که قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات به زودی در کشور نافذ خواهد شد.

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی در هرات، می‌گوید که این قوانین با اندکی تغییر به دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

آقای فراهی گفت: «قانونی که قبلن بود با اندکی تغییر به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است و پس از توشیح و تأیید رهبری، در اختیار تمامی رسانه‌ها قرار می‌گیرد.»

از سوی هم، این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ با استقبال خبرنگاران هرات روبه‌رو شده است. خبرنگاران هرات می‌گویند که نبود قوانین آنان را در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای سردرگم ساخته است.

محسن کریمی، خبرنگار، گفت: «خیلی خوب است این دو قانون که در حکومت گذشته نافذ بود در این حکومت نیز نافذ باشد.»

مرجان وفا، خبرنگار دیگر، می‌گوید: «خوب است در چوکات یک قانون فعالیت کنیم و این برای خبرنگاران نیز خوب است که در بخش دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران سهولت ایجاد شود.»

در همین حال، مسوولان محلی در هرات می‌گویند که همه نهادهای حکومتی مکلف استند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار دهند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «دسترسی به اطلاعات ضمن این که حق رسانه‌ها است حق مردم نیز است که باید در جریان امور قرار بگیرند.»

حبیب الله رحمانی، مسوول یک رادیوی محلی در هرات، گفت: «وضعیت اقتصادی رسانه در افغانستان، به ویژه در ولایت هرات نگران کننده است، ما بسیاری از کارمندان خود را به علت مشکلات اقتصادی جواب داده‌ایم.»

با این حال، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان اطمینان می‌دهد که این وزارت در زمینه حل چالش‌های اقتصادی رسانه‌های کشور نیز اقدام می‌کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که قرار است فعالیت‌ کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای به ولایت‌ها نیز گسترش یابد.

فراهی: قانون رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات نافذ خواهد شد

در همین حال، مسوولان محلی در هرات می‌گویند که همه نهادهای حکومتی مکلف استند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار دهند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان می‌دهند که قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات به زودی در کشور نافذ خواهد شد.

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی در هرات، می‌گوید که این قوانین با اندکی تغییر به دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

آقای فراهی گفت: «قانونی که قبلن بود با اندکی تغییر به رهبری امارت اسلامی فرستاده شده است و پس از توشیح و تأیید رهبری، در اختیار تمامی رسانه‌ها قرار می‌گیرد.»

از سوی هم، این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ با استقبال خبرنگاران هرات روبه‌رو شده است. خبرنگاران هرات می‌گویند که نبود قوانین آنان را در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای سردرگم ساخته است.

محسن کریمی، خبرنگار، گفت: «خیلی خوب است این دو قانون که در حکومت گذشته نافذ بود در این حکومت نیز نافذ باشد.»

مرجان وفا، خبرنگار دیگر، می‌گوید: «خوب است در چوکات یک قانون فعالیت کنیم و این برای خبرنگاران نیز خوب است که در بخش دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران سهولت ایجاد شود.»

در همین حال، مسوولان محلی در هرات می‌گویند که همه نهادهای حکومتی مکلف استند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار دهند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «دسترسی به اطلاعات ضمن این که حق رسانه‌ها است حق مردم نیز است که باید در جریان امور قرار بگیرند.»

حبیب الله رحمانی، مسوول یک رادیوی محلی در هرات، گفت: «وضعیت اقتصادی رسانه در افغانستان، به ویژه در ولایت هرات نگران کننده است، ما بسیاری از کارمندان خود را به علت مشکلات اقتصادی جواب داده‌ایم.»

با این حال، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان اطمینان می‌دهد که این وزارت در زمینه حل چالش‌های اقتصادی رسانه‌های کشور نیز اقدام می‌کند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که قرار است فعالیت‌ کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای به ولایت‌ها نیز گسترش یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره