Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آموزش های حرفه‌یی برای ۵۰۰ زن و مرد در هرات

بیش از پنجصد زن و مرد از یک دوره آموزشی شش ماهه در سیزده بخش، در هرات فارغ شدند.

کارآموزان این دوره آموزشی، خواهان فراهم شدن زمینه کار برای شان استند.

این زنان و دختران پس از شش ماه آموزش، گواهینامه‌های شان را به دست آوردند. 

آنان با پشتیبانی دفتر هلپ آلمان و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، آموزش دیده اند. بیشتر این زنان و دختران، نان آور خانواده‌های شان استند. 

آصف فولاد، مسوول دفتر هلپ آلمان در افغانستان، گفت: «نظر به گزارشی از فارغان دوره‌های گذشته گرفته ایم، بسیاری از آنان کار و بار کوچک را آغاز کرده اند یا در جایی مصروف کار شده اند.»

فرشته یعقوبی، برگزار کننده، گفت: «بعد از فراغت یک جعبه افزار کار را دریافت می‌کنند و به این ترتیب برای شان زمینه کار فراهم می‌شود.»

این مردها نیز در چند حرفه از جمله نجاری، آهنگری، موبایل سازی و ترمیم موتورسایکل آموزش‌های حرفه ای را فرا گرفته اند. این جوانان امیدوار استند که پس از فراغت بتوانند مصروف به کار شوند. 

صدف، کار آموز، گفت: «امیدوارم که یک کارگاه بزرگ باز کنم و از همین طریق حمایت مالی شوم.»

فرزاد، کار آموز گفت:«کسانی که حرفه آموخته اند، باید دنبال کار باشند، کار برای شان پیدا می‌شود.»

ریاست کار او امور اجتماعی هرات می‌گوید، در زمینه کاریابی به این جوانان تلاش می‌ورزد.

میرزا محمد ابومنصور، رییس کار و امور اجتماعی هرات:«هم اکنون دوهزار تا دوهزار و پنجصد تن مصروف فراگیری حرفه استند.» 

این زنان و مردان در حالی وارد بازار کار شده اند که در بیشتر از یک سال گذشته به علت بحران اقتصادی، بیکاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از جوانان کشور به خاطر بیکاری و ناداری، به کشورهای همسایه آواره شده اند.

آموزش های حرفه‌یی برای ۵۰۰ زن و مرد در هرات

آنان با پشتیبانی دفتر هلپ آلمان و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، آموزش دیده اند. بیشتر این زنان و دختران، نان آور خانواده‌های شان استند. 

تصویر بندانگشتی

بیش از پنجصد زن و مرد از یک دوره آموزشی شش ماهه در سیزده بخش، در هرات فارغ شدند.

کارآموزان این دوره آموزشی، خواهان فراهم شدن زمینه کار برای شان استند.

این زنان و دختران پس از شش ماه آموزش، گواهینامه‌های شان را به دست آوردند. 

آنان با پشتیبانی دفتر هلپ آلمان و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، آموزش دیده اند. بیشتر این زنان و دختران، نان آور خانواده‌های شان استند. 

آصف فولاد، مسوول دفتر هلپ آلمان در افغانستان، گفت: «نظر به گزارشی از فارغان دوره‌های گذشته گرفته ایم، بسیاری از آنان کار و بار کوچک را آغاز کرده اند یا در جایی مصروف کار شده اند.»

فرشته یعقوبی، برگزار کننده، گفت: «بعد از فراغت یک جعبه افزار کار را دریافت می‌کنند و به این ترتیب برای شان زمینه کار فراهم می‌شود.»

این مردها نیز در چند حرفه از جمله نجاری، آهنگری، موبایل سازی و ترمیم موتورسایکل آموزش‌های حرفه ای را فرا گرفته اند. این جوانان امیدوار استند که پس از فراغت بتوانند مصروف به کار شوند. 

صدف، کار آموز، گفت: «امیدوارم که یک کارگاه بزرگ باز کنم و از همین طریق حمایت مالی شوم.»

فرزاد، کار آموز گفت:«کسانی که حرفه آموخته اند، باید دنبال کار باشند، کار برای شان پیدا می‌شود.»

ریاست کار او امور اجتماعی هرات می‌گوید، در زمینه کاریابی به این جوانان تلاش می‌ورزد.

میرزا محمد ابومنصور، رییس کار و امور اجتماعی هرات:«هم اکنون دوهزار تا دوهزار و پنجصد تن مصروف فراگیری حرفه استند.» 

این زنان و مردان در حالی وارد بازار کار شده اند که در بیشتر از یک سال گذشته به علت بحران اقتصادی، بیکاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از جوانان کشور به خاطر بیکاری و ناداری، به کشورهای همسایه آواره شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره