Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان هلمند خواهان بازسازی مکتب‌های شان استند

شماری از باشندگان ولسوالی‌های جنگ زده در هلمند خواهان بازسازی مکتب‌های ویران شده در این ولسوالی‌ها استند.

آنان می‌گویند که بسیاری از کودکان به علت کم‌بود ساختمان مکتب‌ها، به آموزش دسترسی ندارند.

یکی از مکتب‌هایی که در ولسوالی نادعلی هلمند در نتیجه‌ی جنگ‌های گذشته تخریب شده است.

شمار از دانش‌آموزان این مکتب می‌گویند که اگر این مکتب به زودی بازسازی نشود، بارسیدن زمستان آنان از ادامه آموزش محروم خواهند شد.

نصیب الله، دانش‌آموز، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که مکتب‌های ما را بازسازی کنند چون در شرایط گرمی و بارندگی نمی‌توانیم به درس‌های مان ادامه بدهیم.»

مطیع الله، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اینجا گرمی است و باران است، آرزوی ما این است که مکتب‌های ما را بسازند.»

جمعه گل، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «می‌خواهیم آموزش ببینیم، در هر ولسوالی که می‌بینی مکتب‌ها در اثر جنگ‌ها ویران شده است وباید بازسازی شوند.»

ازسویی دیگر، شماری از باشندگان هلمند که  اکنون کودکان شان از آموز محروم مانده‌اند، از امارت اسلامی خواهان بازسازی مکتب‌های شان استند.

محمد اکبر، باشنده هلمند، گفت: «مسوولیت بدوش حکومت کنونی است و باید زمینه آموزش را فراهم کند، چون زمستان در حال رسیدن است و کودکان ما جای برای آموزش ندارند.»

حاجی اسماعیل، باشنده هلمند، گفت: «مکتب‌ها فعال شوند تا کودکان ما برای آینده خود آموزش ببینند.»

درهمین حال، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند که در نظر دارند با همکاری مالی برخی از نهادهای مددرسان ۳۶ مکتب را در بخش‌های جنگ زده هلمند بازسازی کنند که کار بازی برخی از آن‌ها در حال تکمیل شدن استند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «ما پلان داریم که به همکاری مالی یونیسف ۳۶ باب مکتب را که هرکدام از پانزده تا بیست هزار دالر هزینه دارد، بازسازی کنیم.»

در اثر جنگ‌های پسین در هلمند، تنها این مکتب‌ها نیستند که تخریب شده‌اند بلکه شماری زیادی از مراکز آموزشی دیگر نیز ویران وغیر قابل استفاده شده‌اند.

باشندگان هلمند خواهان بازسازی مکتب‌های شان استند

ازسویی دیگر، شماری از باشندگان هلمند که  اکنون کودکان شان از آموز محروم مانده‌اند، از امارت اسلامی خواهان بازسازی مکتب‌های شان استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولسوالی‌های جنگ زده در هلمند خواهان بازسازی مکتب‌های ویران شده در این ولسوالی‌ها استند.

آنان می‌گویند که بسیاری از کودکان به علت کم‌بود ساختمان مکتب‌ها، به آموزش دسترسی ندارند.

یکی از مکتب‌هایی که در ولسوالی نادعلی هلمند در نتیجه‌ی جنگ‌های گذشته تخریب شده است.

شمار از دانش‌آموزان این مکتب می‌گویند که اگر این مکتب به زودی بازسازی نشود، بارسیدن زمستان آنان از ادامه آموزش محروم خواهند شد.

نصیب الله، دانش‌آموز، گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم که مکتب‌های ما را بازسازی کنند چون در شرایط گرمی و بارندگی نمی‌توانیم به درس‌های مان ادامه بدهیم.»

مطیع الله، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اینجا گرمی است و باران است، آرزوی ما این است که مکتب‌های ما را بسازند.»

جمعه گل، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «می‌خواهیم آموزش ببینیم، در هر ولسوالی که می‌بینی مکتب‌ها در اثر جنگ‌ها ویران شده است وباید بازسازی شوند.»

ازسویی دیگر، شماری از باشندگان هلمند که  اکنون کودکان شان از آموز محروم مانده‌اند، از امارت اسلامی خواهان بازسازی مکتب‌های شان استند.

محمد اکبر، باشنده هلمند، گفت: «مسوولیت بدوش حکومت کنونی است و باید زمینه آموزش را فراهم کند، چون زمستان در حال رسیدن است و کودکان ما جای برای آموزش ندارند.»

حاجی اسماعیل، باشنده هلمند، گفت: «مکتب‌ها فعال شوند تا کودکان ما برای آینده خود آموزش ببینند.»

درهمین حال، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند که در نظر دارند با همکاری مالی برخی از نهادهای مددرسان ۳۶ مکتب را در بخش‌های جنگ زده هلمند بازسازی کنند که کار بازی برخی از آن‌ها در حال تکمیل شدن استند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «ما پلان داریم که به همکاری مالی یونیسف ۳۶ باب مکتب را که هرکدام از پانزده تا بیست هزار دالر هزینه دارد، بازسازی کنیم.»

در اثر جنگ‌های پسین در هلمند، تنها این مکتب‌ها نیستند که تخریب شده‌اند بلکه شماری زیادی از مراکز آموزشی دیگر نیز ویران وغیر قابل استفاده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره