Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عواید یک میلیارد افغانی در هشت‌ماه گذشته از بندر آقینه

مسوولان بندر بازرگانی آقینه می‌گویند که در هشت ماه گذشته، بیش از یک میلیارد افغانی، عواید گردآوری کرده‌اند.

به گفته آنان، روزانه سی تا چهل میلیون افغانی از این بندر درآمد گردآوری می‌شود.

موسی کلیم، رییس بندر تجاری آقینه، گفت: «علت افزایش درآمدهای ما این است که با فساد اداری مبارزه شده است و فساد تقریبا به صفر رسیده است.»

به گفته مسوولان  این بندر، پرداخت بانکی تعرفه گمرکی و کاهش چشمگیر فساد اداری از علت‌های کلیدی افزایش درآمدهای این بندر استند.

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که ‌در بندر آقینه سهولت‌هایی فراهم شده اند.

به گفته بازرگانان، در حال حاضر از آنان اخاذی نمی‌شود.

عبدالمجید نیازی، مسوول اتاق صنعت و تجارت ولسوالی اندخوی، گفت: «در گذشته که برای موترهای ما پارچه می‌دادند تا بیرون از دروازه بندر نمی چلید؛ اما حالا با یک پارچه تا ولایت‌های دیگر می‌رویم و هیچ مزاحتمی نیست.»

بازرگانان می‌گویند که صادرات و واردت آنان از  بندر آقینه نسبت به سال‌های گذشته، افزایش یافته است.

عواید یک میلیارد افغانی در هشت‌ماه گذشته از بندر آقینه

به گفته مسوولان  این بندر، پرداخت بانکی تعرفه گمرکی و کاهش چشمگیر فساد اداری از علت‌های کلیدی افزایش درآمدهای این بندر استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بندر بازرگانی آقینه می‌گویند که در هشت ماه گذشته، بیش از یک میلیارد افغانی، عواید گردآوری کرده‌اند.

به گفته آنان، روزانه سی تا چهل میلیون افغانی از این بندر درآمد گردآوری می‌شود.

موسی کلیم، رییس بندر تجاری آقینه، گفت: «علت افزایش درآمدهای ما این است که با فساد اداری مبارزه شده است و فساد تقریبا به صفر رسیده است.»

به گفته مسوولان  این بندر، پرداخت بانکی تعرفه گمرکی و کاهش چشمگیر فساد اداری از علت‌های کلیدی افزایش درآمدهای این بندر استند.

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که ‌در بندر آقینه سهولت‌هایی فراهم شده اند.

به گفته بازرگانان، در حال حاضر از آنان اخاذی نمی‌شود.

عبدالمجید نیازی، مسوول اتاق صنعت و تجارت ولسوالی اندخوی، گفت: «در گذشته که برای موترهای ما پارچه می‌دادند تا بیرون از دروازه بندر نمی چلید؛ اما حالا با یک پارچه تا ولایت‌های دیگر می‌رویم و هیچ مزاحتمی نیست.»

بازرگانان می‌گویند که صادرات و واردت آنان از  بندر آقینه نسبت به سال‌های گذشته، افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره