Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سنگ ‌تهداب سرد خانه معیاری در بلخ گذاشته شد

 

سنگ تهداب یک سرد خانه معیاری خصوصی، به ارزش یک میلیون دالر امریکایی امروز در شهر مزارشریف گذاشته شد.

مسوولان اداره ملی غذا و دارو در مراسم تهداب گذاری این سردخانه می‌گویند که ایجاد این سرد خانه در نگهداری دارو و بلند بردن کیفیت خدمات بهداشتی در ولایت بلخ اثر گذار است.

عبدالباری عمر، رییس اداره ملی غذا و دارو، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که همچو سردخانه‌ها، همچو مارکیت‌های معیاری را در سرتاسر کشور، در همه ولایات سنگ تهداب‌اش را بمانیم.»

مصطفی مومند، رییس شرکت، گفت: «پیش از این ادویه فروشان نه دکان‌های استندرد و معیاری داشتند و این یخچال‌ها فعلن در افغانستان هیچ نبود، اولین مارکیتی است که معیاری و استندرد جور می‌شود.»

شماری از دوا فروشان در بلخ از ایجاد این سردخانه خرسند استند و می‌گویند که این سردخانه کمک می‌کند تا دواهای آنان در موسم سرما وگرما، کیفیت‌اش را از دست ندهد.

نوید احمد سفری، دوا فروش، گفت: «خوشحال هستیم که ما طرف استندرد سازی می‌رویم و دواهای ما که نیاز به گرمی و سردی دارد، در یک استندرد نگهداری شود.»

درهمین حال، والی بلخ ازبازرگانان می‌خواهد که به هدف توسعه دوام‌دار و فراهم شدن زمینه کار برای شهروندان کشور، بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

محمد داوود مزمل، والی بلخ، گفت: «تمامی تجاران و سرمایه‌داران باید تلاش کنند تا در کشور خود سرمایه‌‌گذاری نموده، اینجا کار و به ملت خدمت کنند.»

قرار است کار ساخت این سردخانه در بلخ تا ماه حمل سال پیش رو تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

سنگ ‌تهداب سرد خانه معیاری در بلخ گذاشته شد

درهمین حال، والی بلخ ازبازرگانان می‌خواهد که به هدف توسعه دوام‌دار و فراهم شدن زمینه کار برای شهروندان کشور، بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

 

سنگ تهداب یک سرد خانه معیاری خصوصی، به ارزش یک میلیون دالر امریکایی امروز در شهر مزارشریف گذاشته شد.

مسوولان اداره ملی غذا و دارو در مراسم تهداب گذاری این سردخانه می‌گویند که ایجاد این سرد خانه در نگهداری دارو و بلند بردن کیفیت خدمات بهداشتی در ولایت بلخ اثر گذار است.

عبدالباری عمر، رییس اداره ملی غذا و دارو، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که همچو سردخانه‌ها، همچو مارکیت‌های معیاری را در سرتاسر کشور، در همه ولایات سنگ تهداب‌اش را بمانیم.»

مصطفی مومند، رییس شرکت، گفت: «پیش از این ادویه فروشان نه دکان‌های استندرد و معیاری داشتند و این یخچال‌ها فعلن در افغانستان هیچ نبود، اولین مارکیتی است که معیاری و استندرد جور می‌شود.»

شماری از دوا فروشان در بلخ از ایجاد این سردخانه خرسند استند و می‌گویند که این سردخانه کمک می‌کند تا دواهای آنان در موسم سرما وگرما، کیفیت‌اش را از دست ندهد.

نوید احمد سفری، دوا فروش، گفت: «خوشحال هستیم که ما طرف استندرد سازی می‌رویم و دواهای ما که نیاز به گرمی و سردی دارد، در یک استندرد نگهداری شود.»

درهمین حال، والی بلخ ازبازرگانان می‌خواهد که به هدف توسعه دوام‌دار و فراهم شدن زمینه کار برای شهروندان کشور، بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

محمد داوود مزمل، والی بلخ، گفت: «تمامی تجاران و سرمایه‌داران باید تلاش کنند تا در کشور خود سرمایه‌‌گذاری نموده، اینجا کار و به ملت خدمت کنند.»

قرار است کار ساخت این سردخانه در بلخ تا ماه حمل سال پیش رو تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره