Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موج کم‌پیشینه سرما؛ بیش از ۲۰۰ هزار دام تلف شده‌اند

در دو هفته پسین، در اثر سردی هوا بیش از دوصد‌هزار دام در افغانستان تلف شده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که بیش‌تر این دام‌ها در ولایت‌های بلخ، پنجشیر و جوزجان از بین رفته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به طلوع نیوز گفت: «در ۲۰ ولایت افغانستان دو لک و شصت هزار مواشی تلف شده است. که در این میان یک لک و بیست و نو هزار آن گوسفند و بز است.»

از سویی هم، شماری از دامداران می‌گویند که سردی هوا و کم‌بود علوفه، دام های‌شان را تلف کرده است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه به آنان کمک کند.

محمد نعیم، دامدار، گفت: «از مؤسسات کمک‌رسانی ما خواهش‌مندیم که ما ۶۰ عدد گوسفند داشتیم ۳۰ عدد آن‌را از دست دادیم بخاطر که خنکی و سرما زیاد است مود غذایی نداشتن.»

محمد شریف، دامدار دیگر، گفت: «از اثر سرما شدید ۶۰ تا را ما از دست دادیم که مواد غذایی نداشتیم جایش مناسب نبود.»

عبدالغنی دامدار گفت: «حدود ۶۰ رس گوسفند داشتم بر اثر سرما شدید و کم‌بود علوفه یا غذایی حیوانی به تعداد ۲۰ رس از پیشم تلف شد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اقتصاد برخی از روستانشینان به دامداری وابسته است و تلفات دام‌ها آنان را به مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد.

موج کم‌پیشینه سرما؛ بیش از ۲۰۰ هزار دام تلف شده‌اند

از سویی هم، شماری از دامداران می‌گویند که سردی هوا و کم‌بود علوفه، دام های‌شان را تلف کرده است.

تصویر بندانگشتی

در دو هفته پسین، در اثر سردی هوا بیش از دوصد‌هزار دام در افغانستان تلف شده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که بیش‌تر این دام‌ها در ولایت‌های بلخ، پنجشیر و جوزجان از بین رفته است.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به طلوع نیوز گفت: «در ۲۰ ولایت افغانستان دو لک و شصت هزار مواشی تلف شده است. که در این میان یک لک و بیست و نو هزار آن گوسفند و بز است.»

از سویی هم، شماری از دامداران می‌گویند که سردی هوا و کم‌بود علوفه، دام های‌شان را تلف کرده است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که در این زمینه به آنان کمک کند.

محمد نعیم، دامدار، گفت: «از مؤسسات کمک‌رسانی ما خواهش‌مندیم که ما ۶۰ عدد گوسفند داشتیم ۳۰ عدد آن‌را از دست دادیم بخاطر که خنکی و سرما زیاد است مود غذایی نداشتن.»

محمد شریف، دامدار دیگر، گفت: «از اثر سرما شدید ۶۰ تا را ما از دست دادیم که مواد غذایی نداشتیم جایش مناسب نبود.»

عبدالغنی دامدار گفت: «حدود ۶۰ رس گوسفند داشتم بر اثر سرما شدید و کم‌بود علوفه یا غذایی حیوانی به تعداد ۲۰ رس از پیشم تلف شد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت آبیاری و مالداری اقتصاد برخی از روستانشینان به دامداری وابسته است و تلفات دام‌ها آنان را به مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره