Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل: مردم در نگه‌داری افغانی بی‌پروا استند

شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که بسیاری از شهروندان در نگه‌داری بانک‌نوت‌های کشور بی‌پروا استند از همین‌رو بانک‌نوت‌ها زودتر فرسوده می‌شوند.

به گفته آنان، تمامی دادوستد‌های روزانه در افغانستان با پول فزیکی انجام می‌شوند و شهروندان به ویژه دست‌فروشان در حفظ پول توجه جدی نمی‌کنند.

ظریف، نانوا در کابل، گفت: «با چربی دست حتی‌ تر هم که باشد پول را لوله کرده در جیب می‌اندازند، اما اگر از آن درست نگه‌داری صورت بگیرد مشکل پیدا نمی‌شود.»

محمد سرور،  دکاندار در کابل، می‌گوید: «خواهش ما از امارت اسلامی همین است که اگر توانایی آن باشد که از کارت‌های بانکی که در مملکت‌های خارج رایج است جور شود بسیار خوش می‌شویم.»

همزمان با این، بانک مرکزی افغانستان از تمامی شهروندان می‌خواهد که در نگه‌داری پول همچون هویت ملی توجه جدی کنند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، می‌گوید که این بانک برای هربار چاپ پول تازه هزینه هنگفت می‌پردازد.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: «اگر ما در حفظ و نگه‌داشت بانک‌نوت‌ها توجه داشته باشیم ما می‌توانیم مصارفی که برای چاپ بانک‌نوت‌های جدید پرداخته می‌شود، آن‌را در پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسانیم.»

به تازگی بانک مرکزی افغانستان، ۱۰۰ میلیون بانک‌نوت تازه را به بانک‌های خصوصی توزیع کرده است؛ اما اتحادیه صرافان توزیع این مقدار پول را برای گردآوری پول‌های فرسوده بسنده نمی‌داد.

باشندگان کابل: مردم در نگه‌داری افغانی بی‌پروا استند

همزمان با این، بانک مرکزی افغانستان از تمامی شهروندان می‌خواهد که در نگه‌داری پول همچون هویت ملی توجه جدی کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند که بسیاری از شهروندان در نگه‌داری بانک‌نوت‌های کشور بی‌پروا استند از همین‌رو بانک‌نوت‌ها زودتر فرسوده می‌شوند.

به گفته آنان، تمامی دادوستد‌های روزانه در افغانستان با پول فزیکی انجام می‌شوند و شهروندان به ویژه دست‌فروشان در حفظ پول توجه جدی نمی‌کنند.

ظریف، نانوا در کابل، گفت: «با چربی دست حتی‌ تر هم که باشد پول را لوله کرده در جیب می‌اندازند، اما اگر از آن درست نگه‌داری صورت بگیرد مشکل پیدا نمی‌شود.»

محمد سرور،  دکاندار در کابل، می‌گوید: «خواهش ما از امارت اسلامی همین است که اگر توانایی آن باشد که از کارت‌های بانکی که در مملکت‌های خارج رایج است جور شود بسیار خوش می‌شویم.»

همزمان با این، بانک مرکزی افغانستان از تمامی شهروندان می‌خواهد که در نگه‌داری پول همچون هویت ملی توجه جدی کنند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، می‌گوید که این بانک برای هربار چاپ پول تازه هزینه هنگفت می‌پردازد.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: «اگر ما در حفظ و نگه‌داشت بانک‌نوت‌ها توجه داشته باشیم ما می‌توانیم مصارفی که برای چاپ بانک‌نوت‌های جدید پرداخته می‌شود، آن‌را در پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسانیم.»

به تازگی بانک مرکزی افغانستان، ۱۰۰ میلیون بانک‌نوت تازه را به بانک‌های خصوصی توزیع کرده است؛ اما اتحادیه صرافان توزیع این مقدار پول را برای گردآوری پول‌های فرسوده بسنده نمی‌داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره