Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لباس دانش‌‏آموزان پسر در ننگرهار بررسی می‌شود

هیاتی برای نظارت و بررسی و نظارت از چگونگی یونیفورم پسران در مکتب‌ها تعیین شده است.

مسوولان ریاست معارف در ننگرهار می‌گویند که این هیات یونیفورم پسران را بربنیاد اصول اسلامی و فرهنگ کشور آماده خواهد ساخت.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، گفت: «باید در هر مکتب اداره تعلیمی دانش‌آموزان او یونیفورم را بپوشد که مطلبق اسلام و فرهنگ افغانی ما باشد.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که با آماده‌سازی یونیفورم تازه پسران، مکتب‌های دختران را نیز باز کند.

امید، دانش‌آموز، گفت: «من بسیار خفه استم که لباس تعین کرده‌اند برای این که این لباس بسیار عادی است و مردم این لباس را در خانه می‌پوشند و باید لباس درست رسمی بپوشد.»

میلاد، دانش‌آموز دیگر، گفت: «ما بسیار خوش استیم که به مکتب ما لباس سنتی به وجود آمده و ما می‌خواهیم که یونیفورم به ما هرچی زودتر آماده شود.»

شماری از دانش‌آموزان دختر نیز می‌گویند که باید به دختران نیز اجازه آموزش داده شود و تمامی دختران حاضر استند که با رعایت حجاب اسلامی به آموزش های‌شان ادامه دهند.

دیانا، دانش‌آموز، گفت: «ما هررقم که آن‌ها می‌خواهند حجاب را مراعات می‌کنیم فقط مکتب های مارا باز کند که آینده ما بهتر شود.»

نرگس، دانش‌آموز دیگر، گفت: «این‌ها باید به دخترها همین یونیفورم را طراحی می‌کردند ما هرنوع یونیفورم که این‌ها بگویند را قبول داریم.»

شماری از آموزگاران مکتب‌ها از وزارت معارف می‌خواهند تا در تعین لباس شاگردان، تغییر نصاب آموزشی از دقت کار بگیرند.

حسیب ملیار، آموزگار، گفت: «بخاطری که دانش‌آموزان است اگر در بخش یونیفورم است یا تطبیق پلان درس آنان و کدام میتود درسی آموزگاران کار می‌گیرند در این باید آن‌ها محتاطانه عمل کنند.»

بیش از یک و نیم سال می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران به روی دختران دانش‌آموز بسته استند و دانش‌آموزان این مکتب‌ها از آموزش محروم مانده‌اند.

لباس دانش‌‏آموزان پسر در ننگرهار بررسی می‌شود

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که با آماده‌سازی یونیفورم تازه پسران، مکتب‌های دختران را نیز باز کند.

Thumbnail

هیاتی برای نظارت و بررسی و نظارت از چگونگی یونیفورم پسران در مکتب‌ها تعیین شده است.

مسوولان ریاست معارف در ننگرهار می‌گویند که این هیات یونیفورم پسران را بربنیاد اصول اسلامی و فرهنگ کشور آماده خواهد ساخت.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار، گفت: «باید در هر مکتب اداره تعلیمی دانش‌آموزان او یونیفورم را بپوشد که مطلبق اسلام و فرهنگ افغانی ما باشد.»

همزمان با این، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که با آماده‌سازی یونیفورم تازه پسران، مکتب‌های دختران را نیز باز کند.

امید، دانش‌آموز، گفت: «من بسیار خفه استم که لباس تعین کرده‌اند برای این که این لباس بسیار عادی است و مردم این لباس را در خانه می‌پوشند و باید لباس درست رسمی بپوشد.»

میلاد، دانش‌آموز دیگر، گفت: «ما بسیار خوش استیم که به مکتب ما لباس سنتی به وجود آمده و ما می‌خواهیم که یونیفورم به ما هرچی زودتر آماده شود.»

شماری از دانش‌آموزان دختر نیز می‌گویند که باید به دختران نیز اجازه آموزش داده شود و تمامی دختران حاضر استند که با رعایت حجاب اسلامی به آموزش های‌شان ادامه دهند.

دیانا، دانش‌آموز، گفت: «ما هررقم که آن‌ها می‌خواهند حجاب را مراعات می‌کنیم فقط مکتب های مارا باز کند که آینده ما بهتر شود.»

نرگس، دانش‌آموز دیگر، گفت: «این‌ها باید به دخترها همین یونیفورم را طراحی می‌کردند ما هرنوع یونیفورم که این‌ها بگویند را قبول داریم.»

شماری از آموزگاران مکتب‌ها از وزارت معارف می‌خواهند تا در تعین لباس شاگردان، تغییر نصاب آموزشی از دقت کار بگیرند.

حسیب ملیار، آموزگار، گفت: «بخاطری که دانش‌آموزان است اگر در بخش یونیفورم است یا تطبیق پلان درس آنان و کدام میتود درسی آموزگاران کار می‌گیرند در این باید آن‌ها محتاطانه عمل کنند.»

بیش از یک و نیم سال می‌شود که مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران به روی دختران دانش‌آموز بسته استند و دانش‌آموزان این مکتب‌ها از آموزش محروم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره