Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک نهاد مددرسان در پکتیکا به نیازمندان کمک مالی و زمینه کار فراهم می‌کند

شماری از خبرنگاران در پکتیکا، برای خانواده‌های نادار، افزون بر کمک مالی، زمینه‌های کوچک شغلی را نیز فراهم ساخته‌اند.

به گفته آنان، از سه سال بدینسو با پشتیبانی مالی افغان‌های بیرون از کشور این نهاد توانسته‌ به ارزش پانزده میلیون افغانی برای خانواده‌های نیازمند کمک مالی کند.

عبدالباری نعیمی، خبرنگار رادیو صدای پشتون و مسوول نهاد مدد‌رسان، گفت: «شمار افراد نیازمند زیاد بود، بعضی آنان در مناطق خیلی دوردست بودند، ما مناسب دیدم که برای آنان و دیگر هم‌وطنان مسافر یک پُل ایجاد کنیم و کمک‌های آنان را برای‌شان برسانیم.»

شماری از خانواده‌های که از کمک‌های این نهاد مدد‌رسان خبرنگاران مستفید شده‌اند، از دیگر نهاد‌ها نیز، خواستار کمک‌های بیش‌تر استند.

عبدالمجید پنجاه ساله می‌گوید که در ما‌های پسین بیکار بود و اکنون از سوی نهاد مدد‌رسان خبرنگار، برایش یک دکان ساخته شده تا بتواند هزینه‌ خانواده خود را تأمین کند.

عبدالمجید مسلمیاربه طلوع‌نیوز، گفت: «نهاد مدد‌رسان خبریال(خبرنگار) با من خیلی کمک کرده است، من خیلی شکرگزار استم.»

ابراهیم ده ساله می‌گوید که این نهاد برای او و خانواده‌اش سرپناه ساخته است.

به گفته پدر ابراهیم، این نهاد همچنان، برای ابراهیم وعده فراهم شدن زمینه کار را نیز داده است تا بتواند، هزینه درمان پدر بیمارش را بپردازد.

جمال، پدر ابراهیم، گفت: «آنان تعهد کرده‌اند که این غرفه را خواهند ساخت تا من در آنجا کار کنم، یا طفل من یک کاری کند.»

این در حالی است که در ما‌های پسین، فقر و بی‌کاری در کشور به گونه کم‌پیشه افزایش یافته و هم‌اکنون بیش از نیم جمعیت کشور، نیاز به کمک‌های فوری و بشردوستانه دارند.

یک نهاد مددرسان در پکتیکا به نیازمندان کمک مالی و زمینه کار فراهم می‌کند

شماری از خانواده‌های که از کمک‌های این نهاد مدد‌رسان خبرنگار مستفید شده‌اند، از دیگر نهاد‌ها نیز، خواستار کمک‌های بیش‌تر استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران در پکتیکا، برای خانواده‌های نادار، افزون بر کمک مالی، زمینه‌های کوچک شغلی را نیز فراهم ساخته‌اند.

به گفته آنان، از سه سال بدینسو با پشتیبانی مالی افغان‌های بیرون از کشور این نهاد توانسته‌ به ارزش پانزده میلیون افغانی برای خانواده‌های نیازمند کمک مالی کند.

عبدالباری نعیمی، خبرنگار رادیو صدای پشتون و مسوول نهاد مدد‌رسان، گفت: «شمار افراد نیازمند زیاد بود، بعضی آنان در مناطق خیلی دوردست بودند، ما مناسب دیدم که برای آنان و دیگر هم‌وطنان مسافر یک پُل ایجاد کنیم و کمک‌های آنان را برای‌شان برسانیم.»

شماری از خانواده‌های که از کمک‌های این نهاد مدد‌رسان خبرنگاران مستفید شده‌اند، از دیگر نهاد‌ها نیز، خواستار کمک‌های بیش‌تر استند.

عبدالمجید پنجاه ساله می‌گوید که در ما‌های پسین بیکار بود و اکنون از سوی نهاد مدد‌رسان خبرنگار، برایش یک دکان ساخته شده تا بتواند هزینه‌ خانواده خود را تأمین کند.

عبدالمجید مسلمیاربه طلوع‌نیوز، گفت: «نهاد مدد‌رسان خبریال(خبرنگار) با من خیلی کمک کرده است، من خیلی شکرگزار استم.»

ابراهیم ده ساله می‌گوید که این نهاد برای او و خانواده‌اش سرپناه ساخته است.

به گفته پدر ابراهیم، این نهاد همچنان، برای ابراهیم وعده فراهم شدن زمینه کار را نیز داده است تا بتواند، هزینه درمان پدر بیمارش را بپردازد.

جمال، پدر ابراهیم، گفت: «آنان تعهد کرده‌اند که این غرفه را خواهند ساخت تا من در آنجا کار کنم، یا طفل من یک کاری کند.»

این در حالی است که در ما‌های پسین، فقر و بی‌کاری در کشور به گونه کم‌پیشه افزایش یافته و هم‌اکنون بیش از نیم جمعیت کشور، نیاز به کمک‌های فوری و بشردوستانه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره