Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: فرار جوانان از کشور یک تراژدی است

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که فرار جوانان از کشور یک تراژدی است و امارت اسلامی می‌کوشد تا جلو آن را بگیرد.

محمد یونس راشد، معین امور جوانان این وزارت در یک نشست خبری می‌گوید که هم اکنون روی یک طرح اقتصادی کار می‌کنند که براساس آن سطح بی‌کاری کاهش می‌یابد و برای جوانان فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد.

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «فرار جوانان از افغانستان را می‌توانیم یک تراژدی بپنداریم. با تأسف زیاد هزاران جوان ما، بیچاره‌ها در بسیاری از کشورها به گونه‌ی زندانی بود و باش استند. آنانی که سفر می‌کنند و بر این راه‌های پر خطر می‌روند، با بی عزتی نیز مواجه شده‌اند، حتی از سوی شماری از نامردان گوش‌های شان نیز قطع شده است.»

به گفته آقای راشد، یک مرکز آموزشی برای جوانان در کابل گشایش خواهد یافت که جوانان پس از آموزش، به گونه آزاد پروژه‌های بین‌المللی را بگیرند و از آن طریق بتوانند عواید زیادی به دست آورند.

معین امو جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «هدف ما این است که در چهارچوب معینیت امور جوانان، ما برای تقویت اقتصادی جوانان افغانستان پلان داریم که به این کار خوب رشد و پیشرفت دهیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان ننگرهار نیز خواهان سرمایه‌گذاری بیش‌تر امارت اسلامی بالای جوانان و جلوگیری از فرار استعدادها از کشور استند.

محمد بلال، دانشجو، گفت: «راه حل آن این است که بر اساس مسلک کار برای شان پیدا شود. بعداً به اندازه‌ی که ضرورت شان است برای شان معاش داده شود.»

شریف الله افغان، باشنده ننگرهار، گفت: «بیرون رفتن جوانان دانش‌آموخته از کشور به ضرر افغانستان است، نه فایده‌اش. چون سال‌های سال بر آنان بودجه ملت مصرف شده و تا ماستری دانش‌آموخته اند.»

پښتون، دانشجو، گفت: «برای این که یک افغانستان پیشرفته، با رفاه و قوی داشته باشیم، باید دولت بر این جوانان دانش‌آموخته در چهارچوب خود جا دهد و برای آنان در مسلک شان زمینه کار را فراهم کند، تا از نیازمندی به دیگران رهایی یابیم.»

در این نشست خبری، مقام‌های برخی از کشورهای خارجی را به فراهم آوری سهولت‌ها برای فرار جوانان دانش‌آموخته از افغانستان متهم کردند که در کشورهای آنان، ناگزیر به کارهای فیزیکی می‌شوند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ: فرار جوانان از کشور یک تراژدی است

ر همین حال، شماری از باشندگان ننگرهار نیز خواهان سرمایه‌گذاری بیش‌تر امارت اسلامی بالای جوانان و جلوگیری از فرار استعدادها از کشور استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که فرار جوانان از کشور یک تراژدی است و امارت اسلامی می‌کوشد تا جلو آن را بگیرد.

محمد یونس راشد، معین امور جوانان این وزارت در یک نشست خبری می‌گوید که هم اکنون روی یک طرح اقتصادی کار می‌کنند که براساس آن سطح بی‌کاری کاهش می‌یابد و برای جوانان فرصت‌های کاری فراهم خواهد شد.

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «فرار جوانان از افغانستان را می‌توانیم یک تراژدی بپنداریم. با تأسف زیاد هزاران جوان ما، بیچاره‌ها در بسیاری از کشورها به گونه‌ی زندانی بود و باش استند. آنانی که سفر می‌کنند و بر این راه‌های پر خطر می‌روند، با بی عزتی نیز مواجه شده‌اند، حتی از سوی شماری از نامردان گوش‌های شان نیز قطع شده است.»

به گفته آقای راشد، یک مرکز آموزشی برای جوانان در کابل گشایش خواهد یافت که جوانان پس از آموزش، به گونه آزاد پروژه‌های بین‌المللی را بگیرند و از آن طریق بتوانند عواید زیادی به دست آورند.

معین امو جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «هدف ما این است که در چهارچوب معینیت امور جوانان، ما برای تقویت اقتصادی جوانان افغانستان پلان داریم که به این کار خوب رشد و پیشرفت دهیم.»

در همین حال، شماری از باشندگان ننگرهار نیز خواهان سرمایه‌گذاری بیش‌تر امارت اسلامی بالای جوانان و جلوگیری از فرار استعدادها از کشور استند.

محمد بلال، دانشجو، گفت: «راه حل آن این است که بر اساس مسلک کار برای شان پیدا شود. بعداً به اندازه‌ی که ضرورت شان است برای شان معاش داده شود.»

شریف الله افغان، باشنده ننگرهار، گفت: «بیرون رفتن جوانان دانش‌آموخته از کشور به ضرر افغانستان است، نه فایده‌اش. چون سال‌های سال بر آنان بودجه ملت مصرف شده و تا ماستری دانش‌آموخته اند.»

پښتون، دانشجو، گفت: «برای این که یک افغانستان پیشرفته، با رفاه و قوی داشته باشیم، باید دولت بر این جوانان دانش‌آموخته در چهارچوب خود جا دهد و برای آنان در مسلک شان زمینه کار را فراهم کند، تا از نیازمندی به دیگران رهایی یابیم.»

در این نشست خبری، مقام‌های برخی از کشورهای خارجی را به فراهم آوری سهولت‌ها برای فرار جوانان دانش‌آموخته از افغانستان متهم کردند که در کشورهای آنان، ناگزیر به کارهای فیزیکی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره