Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لغو جواز انفرادی صرافی‌ها؛ تشدید نظارت بر بازار

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که لغو جوازهای انفرادی صرافی‌ها و عرضه کنندگان خدمات پولی، زمینه را برای نظارت بهتر از صرافان فراهم می‌سازد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «جواز شرکتی شفاف است و از سوی بانک مرکزی یوزر (حساب) می‌دهنداش و تمام فعالیت‌هایش مانند بانک‌های خصوصی نظارت دارد.»

در همین حال، برخی از صرافان از امارت اسلامی می‌خواهند که سهولت‌های بیش‌تر را به آنان فراهم سازد.

عبدالله، صراف، گفت: «پول را که در تضمین می‌ماند کم‌تر باشد و پول را که صراف داشته باشد او را کم‌تر کند.»

منیر، صراف دیگر، گفت: «برای ما کمک و همکاری کند در کار برای ما سهولت را فراهم کنند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که جوازهای شرکتی در روند داد و ستد پولی شفافیت را به بار خواهد آورد و نیز در عملی کردن سیاست پولی اثر مثبت خواهد داشت.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «این صراف‌های که بدون جواز فعالیت دارند در پایتخت و ولایت‌ها منبع پولی آنان باید نظارت شود از لحاظ پول شویی و تمویل تروریزم.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تطبیق این برنامه به یکباره می‌تواند باعث از بین رفتن یک مقدار شغل شود و همچنان کاهش درآمد مردم در این متصور است.»

آمارهای اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل نشان می‌دهند که نزدیک به چهار هزار صراف، جواز انفرادی صرافی‌ها و عرضه خدمات پولی دارند که پس از فرمان بانک مرکزی افغانستان جوازهای آنان لغو شده است و در حال حاضر برای بیش از ۸۰۰ شرکت خدمات پولی جواز توزیع شده است.

لغو جواز انفرادی صرافی‌ها؛ تشدید نظارت بر بازار

در همین حال، برخی از صرافان از امارت اسلامی می‌خواهند که سهولت‌های بیش‌تر را به آنان فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که لغو جوازهای انفرادی صرافی‌ها و عرضه کنندگان خدمات پولی، زمینه را برای نظارت بهتر از صرافان فراهم می‌سازد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «جواز شرکتی شفاف است و از سوی بانک مرکزی یوزر (حساب) می‌دهنداش و تمام فعالیت‌هایش مانند بانک‌های خصوصی نظارت دارد.»

در همین حال، برخی از صرافان از امارت اسلامی می‌خواهند که سهولت‌های بیش‌تر را به آنان فراهم سازد.

عبدالله، صراف، گفت: «پول را که در تضمین می‌ماند کم‌تر باشد و پول را که صراف داشته باشد او را کم‌تر کند.»

منیر، صراف دیگر، گفت: «برای ما کمک و همکاری کند در کار برای ما سهولت را فراهم کنند.»

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که جوازهای شرکتی در روند داد و ستد پولی شفافیت را به بار خواهد آورد و نیز در عملی کردن سیاست پولی اثر مثبت خواهد داشت.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «این صراف‌های که بدون جواز فعالیت دارند در پایتخت و ولایت‌ها منبع پولی آنان باید نظارت شود از لحاظ پول شویی و تمویل تروریزم.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «تطبیق این برنامه به یکباره می‌تواند باعث از بین رفتن یک مقدار شغل شود و همچنان کاهش درآمد مردم در این متصور است.»

آمارهای اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل نشان می‌دهند که نزدیک به چهار هزار صراف، جواز انفرادی صرافی‌ها و عرضه خدمات پولی دارند که پس از فرمان بانک مرکزی افغانستان جوازهای آنان لغو شده است و در حال حاضر برای بیش از ۸۰۰ شرکت خدمات پولی جواز توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره