Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

با ایجاد مدرسه جهادی در پنجشیر، دانش‌جویان ناگزیر به ترک خواب‌گاه شدند

دانش‌جویان موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گویند که ساختمان خواب‌گاه این موسسه از سوی وزارت معارف به "مدرسه جهادی" تبدیل شده و به آنان گفته شده است که خواب‌گاه را تخلیه کنند. 

این دانش‌جویان که شمار شان به بیش از ۳۰۰ تن می‌رسد، با نگرانی از این دستور می‌گویند که اگر مکان دیگری برای آنان در نظر گرفته نشود، ناگزیر به ترک موسسه می‌شوند.

دانش‌جویان ادعا می‌کنند که توان پرداخت کرایه اتاق را ندارند.

شفیق الله، دانش‌جوی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر پنجشیر، در این باره گفت: «لیلیه را که وقتی تخلیه کنیم، محصلین مشکلات اقتصادی دارند. نمی‌توانند اتاق کرایه کنند. حتی ممکن که تحصیلات خود را رها کنند.»

امین الله احمدیار، دانش‌جوی دیگر، می‌گوید: «محصلانی داریم که اگر لیلیه  گرفته نتوانند، مجبور استند که درس خود را رها کنند.»

به گفته‌ی دانش‌جویان، در این خوابگاه بیش از ۳۰۰ دانش‌جو زندگی می‌کنند.

این دانش‌جویان از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند تا مکان دیگری را برای آنان درنظر بگیرد.

روکی، نماینده دانش‌جویان موسسه تحصیلات عالی پنجشیر، گفت: «مدرسه الجهادیه افتتاح شده و مکتوب هم آمده که این [لیلیه] را تخلیه کنید. ما دیگر جایی نداریم برای محصلین که آنان را انتقال بدهیم.»

عزت‌ الله، یکی دیگر دانش‌جویان، می‌گوید: «اقتصاد محصلین خیلی ضعیف است و نمی‌توانند اتاق کرایی بگیرند.»

در همین‌ حال، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گوید که مکان بدیل از سوی وزارت تحصیلات عالی برای دانش‌جویان در نظر گرفته شده است.

مصطفی ابو سعید، رییس دانشگاه پنجشیر، به طلوع‌نیوز گفت: «یا تعمیر جور شود یا تعمیر کرایه، هر سیستمی که  باشد، این را ان‌شاءالله وزارت تحصیلات عالی به دوش گرفته است و سرنوشت محصلین ما ان‌شاءالله جور می‌شود.»

موسسه تحصیلات عالی پنجشیر در منطقه‌ی "دشتک" ولسوالی رخه این ولایت موقعیت دارد که در اطراف این موسسه، مکان دیگری  برای بودوباش دایمی وجود ندارد.

با ایجاد مدرسه جهادی در پنجشیر، دانش‌جویان ناگزیر به ترک خواب‌گاه شدند

در همین‌ حال، رییس دانشگاه پنجشیر می‌گوید که مکان بدیل از سوی وزارت تحصیلات عالی برای دانش‌جویان در نظر گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

دانش‌جویان موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گویند که ساختمان خواب‌گاه این موسسه از سوی وزارت معارف به "مدرسه جهادی" تبدیل شده و به آنان گفته شده است که خواب‌گاه را تخلیه کنند. 

این دانش‌جویان که شمار شان به بیش از ۳۰۰ تن می‌رسد، با نگرانی از این دستور می‌گویند که اگر مکان دیگری برای آنان در نظر گرفته نشود، ناگزیر به ترک موسسه می‌شوند.

دانش‌جویان ادعا می‌کنند که توان پرداخت کرایه اتاق را ندارند.

شفیق الله، دانش‌جوی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر پنجشیر، در این باره گفت: «لیلیه را که وقتی تخلیه کنیم، محصلین مشکلات اقتصادی دارند. نمی‌توانند اتاق کرایه کنند. حتی ممکن که تحصیلات خود را رها کنند.»

امین الله احمدیار، دانش‌جوی دیگر، می‌گوید: «محصلانی داریم که اگر لیلیه  گرفته نتوانند، مجبور استند که درس خود را رها کنند.»

به گفته‌ی دانش‌جویان، در این خوابگاه بیش از ۳۰۰ دانش‌جو زندگی می‌کنند.

این دانش‌جویان از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند تا مکان دیگری را برای آنان درنظر بگیرد.

روکی، نماینده دانش‌جویان موسسه تحصیلات عالی پنجشیر، گفت: «مدرسه الجهادیه افتتاح شده و مکتوب هم آمده که این [لیلیه] را تخلیه کنید. ما دیگر جایی نداریم برای محصلین که آنان را انتقال بدهیم.»

عزت‌ الله، یکی دیگر دانش‌جویان، می‌گوید: «اقتصاد محصلین خیلی ضعیف است و نمی‌توانند اتاق کرایی بگیرند.»

در همین‌ حال، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر می‌گوید که مکان بدیل از سوی وزارت تحصیلات عالی برای دانش‌جویان در نظر گرفته شده است.

مصطفی ابو سعید، رییس دانشگاه پنجشیر، به طلوع‌نیوز گفت: «یا تعمیر جور شود یا تعمیر کرایه، هر سیستمی که  باشد، این را ان‌شاءالله وزارت تحصیلات عالی به دوش گرفته است و سرنوشت محصلین ما ان‌شاءالله جور می‌شود.»

موسسه تحصیلات عالی پنجشیر در منطقه‌ی "دشتک" ولسوالی رخه این ولایت موقعیت دارد که در اطراف این موسسه، مکان دیگری  برای بودوباش دایمی وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره