Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان لیلامی فروش در کندز از اوضاع بد اقتصادی‌ شکایت دارند

شماری از بانوانی لیلامی فروش در شهر کندز، از اوضاع بد اقتصادی شکایت دارند.

این بانوان، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار‌های حرفه‌یی را، برای آنان فراهم سازد.

مرینا به طلوع‌نیوز، گفت: «اگر زمینه کار یا کارگاه خیاطی جور کند ما خوش می‌شویم، چرا نشویم از اینجا که ما کار می‌کنیم خیاطی خوب است یک معاش خو می‌دهد.»

نازیه، فروشنده، می‌گوید: «کار و بار ما هیچ چیز نمی‌شود، می‌آییم اینجا تا شب می‌نشینیم، چیزی پیدا نمی‌توانیم، وضعیت کار و بار ما خیلی خراب است همین‌قدر می‌خواهیم که وضعیت کار و بار ما خوب شود و یک چیزی برای ما پیدا شود.»

خاصیت ماه در این باره، گفت: «کرایه نشین استیم یکی، بیست و سه سال می‌شود بیوه استم، مریض استم تداوی نمی‌شوم، بچه عملیاتی دارم او کار نمی‌تواند این مشکلات من است.»

با این حال، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز می‌گوید که پس از بررسی کمیسیون و مستحق دانستن این بانوان، به آنان کمک انجام خواهد شد.

مطیع الله روحانی، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: «افرادی بی‌بضاعت که در ولایت ما اگر زنان باشند و یا کودکان، از آنان بررسی می‌شود و افراد مستحق ثبت و راجستر می‌شوند. پس از آن برای آنان کمک صورت خواهد گرفت.»

بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از محدودیت بر کار بانوان در برخی از نهاد‌ها، شماری زیادی از بانوان بی‌کار و روند کمک‌رسانی در کشور نیز با چالش روبه‌رو شده است.

زنان لیلامی فروش در کندز از اوضاع بد اقتصادی‌ شکایت دارند

با این حال، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز می‌گوید که پس از بررسی کمیسیون و مستحق دانستن این بانوان، به آنان کمک انجام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوانی لیلامی فروش در شهر کندز، از اوضاع بد اقتصادی شکایت دارند.

این بانوان، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار‌های حرفه‌یی را، برای آنان فراهم سازد.

مرینا به طلوع‌نیوز، گفت: «اگر زمینه کار یا کارگاه خیاطی جور کند ما خوش می‌شویم، چرا نشویم از اینجا که ما کار می‌کنیم خیاطی خوب است یک معاش خو می‌دهد.»

نازیه، فروشنده، می‌گوید: «کار و بار ما هیچ چیز نمی‌شود، می‌آییم اینجا تا شب می‌نشینیم، چیزی پیدا نمی‌توانیم، وضعیت کار و بار ما خیلی خراب است همین‌قدر می‌خواهیم که وضعیت کار و بار ما خوب شود و یک چیزی برای ما پیدا شود.»

خاصیت ماه در این باره، گفت: «کرایه نشین استیم یکی، بیست و سه سال می‌شود بیوه استم، مریض استم تداوی نمی‌شوم، بچه عملیاتی دارم او کار نمی‌تواند این مشکلات من است.»

با این حال، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز می‌گوید که پس از بررسی کمیسیون و مستحق دانستن این بانوان، به آنان کمک انجام خواهد شد.

مطیع الله روحانی، رییس اطلاعات و فرهنگ کندز، گفت: «افرادی بی‌بضاعت که در ولایت ما اگر زنان باشند و یا کودکان، از آنان بررسی می‌شود و افراد مستحق ثبت و راجستر می‌شوند. پس از آن برای آنان کمک صورت خواهد گرفت.»

بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از محدودیت بر کار بانوان در برخی از نهاد‌ها، شماری زیادی از بانوان بی‌کار و روند کمک‌رسانی در کشور نیز با چالش روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره