Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاثیرات مهاجرت نخبگان؛ کتابی تازه از پنج استاد دانش‌گاه

یک کتاب پژوهشی زیر عنوان عوامل و پیامدهای مهاجرت در افغانستان از سوی شورای متخصصان هرات رونمایی شد.

این کتاب که از سوی پنج استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر تهیه شده، بر علت‌های مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور تمرکز دارد.

بر اساس این پژوهش، چالش‌های اقتصادی، نبود مصوونیت شغلی و مسدود ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران از علت‌های اصلی مهاجرت نخبگان کشور است.

محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات گفت: «از دست دادن یکی از نخبه‌های خود، بخصوص در این شرایط، جای آن را پر کردن زمان طولانی می‌خواهد تا ما یک داکتر، انجنیر و یا یک استاد دانشگاه تربیت کنیم و به ویژه برای جامعه عقب‌مانده و فقیر ما.»

در این کتاب به حکومت سرپرست پیشنهادهایی برای جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و افراد متخصص و همچنین فراهم ساختن زمینه بازگشت آنان به کشور ارائه شده است.

بر اساس این پژوهش، در جریان نزدیک به سه سال گذشته، شماری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا و کانادا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده‌اند. بیش‌تر این افغان‌های مهاجر شامل استادان دانش‌گاه، دانش‌جویان، کارشناسان و کارمندان کارفهم دولت هستند.

آگاهان امور، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور را برای افغانستان زیان‌بار می‌دانند.

عبدالرحمان کریمی استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر گفت: «کشورهایی که ما گفته می‌توانیم، بی‌قاپیدند و عوامل جاذبه‌ای که ما پیش‌تر هم صحبت کردیم، نخبه‌ها در آن‌جا مهاجر شده‌اند و این برای آنان خیلی به نفع تمام شده است.»

در این پژوهش آمده است که بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، فراهم شدن مصوونیت شغلی و حل چالش‌های اقتصادی در کشور می‌تواند زمینه بازگشت نخبگان را به افغانستان فراهم سازد.

راضیه طبیب زاده یک تن از پژوهش‌گران کتاب گفت: «رفع مشکلات اقتصادی جامعه باعث می‌شود که یک راهکار معقول برای بازگشت مهاجران به کشور تلقی شود و همچنین فراهم کردن زمینه شغلی به جوانان.»

در جریان نزدیک به سه سال گذشته، برخی از کشورها مرزهای خود را به روی نخبگان افغان باز کرده‌اند.

به گفته پژوهش‌گران این کتاب، مهاجرت نخبه‌ها و فرار مغزها برای کشور زیان‌بار است و افغانستان را وابسته به افراد متخصص و نخبه کشورهای همسایه می‌سازد.

تاثیرات مهاجرت نخبگان؛ کتابی تازه از پنج استاد دانش‌گاه

در جریان نزدیک به سه سال گذشته، برخی از کشورها مرزهای خود را به روی نخبگان افغان باز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک کتاب پژوهشی زیر عنوان عوامل و پیامدهای مهاجرت در افغانستان از سوی شورای متخصصان هرات رونمایی شد.

این کتاب که از سوی پنج استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر تهیه شده، بر علت‌های مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور تمرکز دارد.

بر اساس این پژوهش، چالش‌های اقتصادی، نبود مصوونیت شغلی و مسدود ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران از علت‌های اصلی مهاجرت نخبگان کشور است.

محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات گفت: «از دست دادن یکی از نخبه‌های خود، بخصوص در این شرایط، جای آن را پر کردن زمان طولانی می‌خواهد تا ما یک داکتر، انجنیر و یا یک استاد دانشگاه تربیت کنیم و به ویژه برای جامعه عقب‌مانده و فقیر ما.»

در این کتاب به حکومت سرپرست پیشنهادهایی برای جلوگیری از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و افراد متخصص و همچنین فراهم ساختن زمینه بازگشت آنان به کشور ارائه شده است.

بر اساس این پژوهش، در جریان نزدیک به سه سال گذشته، شماری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا و کانادا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده‌اند. بیش‌تر این افغان‌های مهاجر شامل استادان دانش‌گاه، دانش‌جویان، کارشناسان و کارمندان کارفهم دولت هستند.

آگاهان امور، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از کشور را برای افغانستان زیان‌بار می‌دانند.

عبدالرحمان کریمی استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر گفت: «کشورهایی که ما گفته می‌توانیم، بی‌قاپیدند و عوامل جاذبه‌ای که ما پیش‌تر هم صحبت کردیم، نخبه‌ها در آن‌جا مهاجر شده‌اند و این برای آنان خیلی به نفع تمام شده است.»

در این پژوهش آمده است که بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، فراهم شدن مصوونیت شغلی و حل چالش‌های اقتصادی در کشور می‌تواند زمینه بازگشت نخبگان را به افغانستان فراهم سازد.

راضیه طبیب زاده یک تن از پژوهش‌گران کتاب گفت: «رفع مشکلات اقتصادی جامعه باعث می‌شود که یک راهکار معقول برای بازگشت مهاجران به کشور تلقی شود و همچنین فراهم کردن زمینه شغلی به جوانان.»

در جریان نزدیک به سه سال گذشته، برخی از کشورها مرزهای خود را به روی نخبگان افغان باز کرده‌اند.

به گفته پژوهش‌گران این کتاب، مهاجرت نخبه‌ها و فرار مغزها برای کشور زیان‌بار است و افغانستان را وابسته به افراد متخصص و نخبه کشورهای همسایه می‌سازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره