تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آتش سوزی بزرگ در شهر تالقان

یک آتش سوزی بزرگ در سرای چوب فروشی شهر تالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است.

گواهان رویداد به طلوع نیوز می گویند تاکنون چندین فروشگاه چوب در این سرای در شعله آتش نابود شده اند.

علت این آتش سوزی، تاکنون روشن نیست.

تصویرها از محل این آتش سوزی نشان می‎دهند که این آتش سوزی بسیار قوی است و خسارات زیادی را به سرای چوب فروشی وارد کرده است.

مقام‎های محلی تا هنوز در بارۀ علت این آتش سوزی چیزی نگفته اند.

در همین حال، باشنده گان ولایت تخار، یک فراخوانی را در صفحۀ فس بوک راه اندازی کرده اند و از حکومت می خواهند که برای خاموش کردن آتش دست به کار شود.

آنان تأکید دارند که مهار این آتش سوزی از زمین امکان ندارد و باید از طریق هوا و توسط هیلکوپترها، خاموش ساخته شود.

 

آتش سوزی بزرگ در شهر تالقان

گواه‎هان این رویداد می‏‎گویند که یک آتش سوزی بزرگ در سرای چوب فروشی شهر تالقان رخ داده است وزیان‎های زیادی بر گرد و پیش این سرای وارد کرده است.

Thumbnail

یک آتش سوزی بزرگ در سرای چوب فروشی شهر تالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است.

گواهان رویداد به طلوع نیوز می گویند تاکنون چندین فروشگاه چوب در این سرای در شعله آتش نابود شده اند.

علت این آتش سوزی، تاکنون روشن نیست.

تصویرها از محل این آتش سوزی نشان می‎دهند که این آتش سوزی بسیار قوی است و خسارات زیادی را به سرای چوب فروشی وارد کرده است.

مقام‎های محلی تا هنوز در بارۀ علت این آتش سوزی چیزی نگفته اند.

در همین حال، باشنده گان ولایت تخار، یک فراخوانی را در صفحۀ فس بوک راه اندازی کرده اند و از حکومت می خواهند که برای خاموش کردن آتش دست به کار شود.

آنان تأکید دارند که مهار این آتش سوزی از زمین امکان ندارد و باید از طریق هوا و توسط هیلکوپترها، خاموش ساخته شود.

 

هم‌رسانی کنید