Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گنجینه باختر برای نخستین‌بار در ارگ به نمایش گذاشته شد

پس از آوازه‌ها دربارۀ احتمال قاچاق گنجینۀ باختر به بیرون از افغانستان، امروز چهارشنبه این گنجینه در ارگ ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشته شد.

این نخستین‌بار پس از کشف گنجینۀ باختر، این گنجینه در افغانستان به نمایش گذاشته می‌شود. گنجیۀ باختر ۴۲ سال پیش کشف شد.

این گنیجه در سیزده سال گذشته در ۲۹نمایشگاه در سیزده کشور در جهان به‌نمایش در آمد که از نمایش آن بیش از سه صدو پنجاه میلیون افغانی درآمد بدست آمده‌است.

برای بازدید از این گنجینه در ارگ ریاست‌جمهوری از شمار معدود رسانه‌ها، اعضای جامعه مدنی و شورای ملی دعوت شده بود.

شهناز غوثی که یکی از بازدید کننده‌گان امروز گنجینۀ باختر بود، گفت: «این نمایش به جاه‌های دیگر نیز برگزار شود تا مردم بتوانند مستفید شوند و از این گنجینه دیدن بکنند.»

ملیحه جامی، سناتور از بازدید کننده‌گان دیگر این گنجینه نیز بیان داشت: «این چیزی است که برای نسل آیندۀ ما یک اطمینان است تا اطمینان حاصل بکنند که افغانستان همان قدامت تاریخی که دارد آن را می‌تواند حفظ بکند.»

گنجینۀ باختر دارای ۴۸۵ اثر با ۲۱۱۴۵ پارچه است که همه طلا نیستند؛ بل دانه‌هایی از فیروزه، لاجورد و عقیق نیز در ترکیب این اثرها به‌کار رفته‌اند.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی بیان داشت: «ریشه این نگرانی را شما نیز ببینید که ریشه در این دارد که هرکسی می‌خواهد که این آثار باید حفاظت شوند.»

 
وزن گنجینه باختر نزدیک به شش کیلوگرام است. این گنجینه از نگاه تاریخ و فرهنگ یک ارزش معنوی مربوط به افغانستان است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به ویژه رییس مجلس، چند پیش در نشست، از احتمال قاچاق شدن گنجینۀ باختر به خارج از کشور ابراز نگرانی کردند.

گنجینه باختر برای نخستین‌بار در ارگ به نمایش گذاشته شد

برای بازدید از این گنجینه در ارگ ریاست‌جمهوری از شمار معدود رسانه‌ها، اعضای جامعه مدنی و شورای ملی دعوت شده بود.

تصویر بندانگشتی

پس از آوازه‌ها دربارۀ احتمال قاچاق گنجینۀ باختر به بیرون از افغانستان، امروز چهارشنبه این گنجینه در ارگ ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشته شد.

این نخستین‌بار پس از کشف گنجینۀ باختر، این گنجینه در افغانستان به نمایش گذاشته می‌شود. گنجیۀ باختر ۴۲ سال پیش کشف شد.

این گنیجه در سیزده سال گذشته در ۲۹نمایشگاه در سیزده کشور در جهان به‌نمایش در آمد که از نمایش آن بیش از سه صدو پنجاه میلیون افغانی درآمد بدست آمده‌است.

برای بازدید از این گنجینه در ارگ ریاست‌جمهوری از شمار معدود رسانه‌ها، اعضای جامعه مدنی و شورای ملی دعوت شده بود.

شهناز غوثی که یکی از بازدید کننده‌گان امروز گنجینۀ باختر بود، گفت: «این نمایش به جاه‌های دیگر نیز برگزار شود تا مردم بتوانند مستفید شوند و از این گنجینه دیدن بکنند.»

ملیحه جامی، سناتور از بازدید کننده‌گان دیگر این گنجینه نیز بیان داشت: «این چیزی است که برای نسل آیندۀ ما یک اطمینان است تا اطمینان حاصل بکنند که افغانستان همان قدامت تاریخی که دارد آن را می‌تواند حفظ بکند.»

گنجینۀ باختر دارای ۴۸۵ اثر با ۲۱۱۴۵ پارچه است که همه طلا نیستند؛ بل دانه‌هایی از فیروزه، لاجورد و عقیق نیز در ترکیب این اثرها به‌کار رفته‌اند.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی بیان داشت: «ریشه این نگرانی را شما نیز ببینید که ریشه در این دارد که هرکسی می‌خواهد که این آثار باید حفاظت شوند.»

 
وزن گنجینه باختر نزدیک به شش کیلوگرام است. این گنجینه از نگاه تاریخ و فرهنگ یک ارزش معنوی مربوط به افغانستان است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به ویژه رییس مجلس، چند پیش در نشست، از احتمال قاچاق شدن گنجینۀ باختر به خارج از کشور ابراز نگرانی کردند.

هم‌رسانی کنید