تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت سه میراث فرهنگی کشور را در یونسکو ثبت می‌کند

حکومت افغانستان برای ثبت سه میراث فرهنگی این کشوردریونسکو دست به کار شد.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که برای ثبت هنر میناتوری بهزاد، رباب سازی و اتن ملی در فهرست میراث های غیر ملموس یونسکو، مدارک معتبر آماده است.

به گفته این وزارت، مدارک مربوط به این سه میراث  در درازای یک سال آماده شدند و قرار است  از طریق سفارت افغانستان در پاریس به یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل برای ثبت سپرده شوند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که یازده میراث فرهنگی غیر ملموس دیگر کشور را نیز در فهرست  میراث های فرهنگی غیرملموس کشور ثبت کرده است و می خواهد این میراث ها  را دریونسکو ثبت کند.

این یازده میراث شامل نوروز، اتن، قرصک، فلک، بزکشی، میناتوری، ساخت رباب، خط نستعلیق، شب یلدا، یادگیر، تربیه کرم پیله و ابریشی بافی است.

یک سال زمان گرفته تا هنر مینیاتوری بهزاد، رباب سازی و اتن ملی مستند سازی شوند و مدارک آن برای ثبت این میراث ها همچون میراث های فرهنگی افغانستان در یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل متحد آماده گردند.

محبوبه بابکرخیل، مسوول بخش میراث های فرهنگی غیرملموس، گفت: «چیزی که ضرور است برای مستند سازی، مصاحبه ها، عکس ها، رضایت نامه ها و مصاحبه با کارشناسان استند. در واقع تحقیق باید شود.»

محبوبه که در راس هیات بخش میراث های فرهنگی غیر ملموس وزارت اطلاعات وفرهنگ است می‌گوید که آنان برای گرد آوری مدارک ازبهر مستند سازی این هنرها به ولایت ها نیز سفر کردند.

بانو بابرکرخیل گفت: «وقت زیادی را در بر گرفت که ما باید به ولایت ها برویم، جایی که مربوط بهزاد است و بهزاد به خاک سپرده شده است و جایی که بهزاد به جهان آمده بود. چون می خواهیم که مینیاتوری بهزاد را مستقل ثبت بکنیم.»

اکنون این مدارک مستند آماده ارسال به وزارت امور خارجه کشور است تا از طریق سفارت افغانستان در پاریس به سازمان یونسکو انتقال شود.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، گفت: «با تأسف باید بگوییم و نیز اقرار بکنیم که در این قسمت پس ماندیم. از کشورهای همسایه هم پس ماندیم. ما به صورت ویژه از سازمان یونسکو تقاضا داریم به علت این که آثار ملموس و غیر ملموس ما در معرض خطر است حد اقل در سال، سه مورد را از ما بپذیرند.»

به گفته رضا عظیمی کاردار پیشین سفارت افغانستان در یونسکو، پس ازملغا شدن  نماینده گی افغانستان دریونسکو  در دوره نخست ریاست جمهوری رییس جمهورغنی، سفارت افغانستان در پاریس امور مربوط به این سازمان را به پیش می برد
 
احتمال این وجود دارد که این مدارک مستند تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نواقصی در آن وجود داشته باشد و یونسکو آن را رد بکند و این مدارک دوباره می توانند اصلاح شوند و دوباره به یونسکو ارایه شوند.

حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «ابتدا یک اثر فرهنگی باید به عنوان یک اثر ملی ثبت و شناخته شود بعدا پیشنهاد ثبت آن به سازمان یونسکو به عنوان یک اثر بین المللی به کمیته حفاظت از میراث های فرهنگی به سازمان یونسکو ارایه شود.»

کابل  پس از آن برای ثبت هنرمینیاتوری بهزاد با چند هنر دیگر به نام افغانستان در یونسکو دست به کار شده است که هنر مینیاتوری از سوی کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران و ترکیه همچون یک میراث مشترک ثبت یونسکو شد.

حکومت سه میراث فرهنگی کشور را در یونسکو ثبت می‌کند

مقام‌ها می‌گویند که برای ثبت هنر میناتوری بهزاد، رباب سازی و اتن ملی در یونسکو مدارک معتبر آماده است.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان برای ثبت سه میراث فرهنگی این کشوردریونسکو دست به کار شد.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که برای ثبت هنر میناتوری بهزاد، رباب سازی و اتن ملی در فهرست میراث های غیر ملموس یونسکو، مدارک معتبر آماده است.

به گفته این وزارت، مدارک مربوط به این سه میراث  در درازای یک سال آماده شدند و قرار است  از طریق سفارت افغانستان در پاریس به یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل برای ثبت سپرده شوند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که یازده میراث فرهنگی غیر ملموس دیگر کشور را نیز در فهرست  میراث های فرهنگی غیرملموس کشور ثبت کرده است و می خواهد این میراث ها  را دریونسکو ثبت کند.

این یازده میراث شامل نوروز، اتن، قرصک، فلک، بزکشی، میناتوری، ساخت رباب، خط نستعلیق، شب یلدا، یادگیر، تربیه کرم پیله و ابریشی بافی است.

یک سال زمان گرفته تا هنر مینیاتوری بهزاد، رباب سازی و اتن ملی مستند سازی شوند و مدارک آن برای ثبت این میراث ها همچون میراث های فرهنگی افغانستان در یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل متحد آماده گردند.

محبوبه بابکرخیل، مسوول بخش میراث های فرهنگی غیرملموس، گفت: «چیزی که ضرور است برای مستند سازی، مصاحبه ها، عکس ها، رضایت نامه ها و مصاحبه با کارشناسان استند. در واقع تحقیق باید شود.»

محبوبه که در راس هیات بخش میراث های فرهنگی غیر ملموس وزارت اطلاعات وفرهنگ است می‌گوید که آنان برای گرد آوری مدارک ازبهر مستند سازی این هنرها به ولایت ها نیز سفر کردند.

بانو بابرکرخیل گفت: «وقت زیادی را در بر گرفت که ما باید به ولایت ها برویم، جایی که مربوط بهزاد است و بهزاد به خاک سپرده شده است و جایی که بهزاد به جهان آمده بود. چون می خواهیم که مینیاتوری بهزاد را مستقل ثبت بکنیم.»

اکنون این مدارک مستند آماده ارسال به وزارت امور خارجه کشور است تا از طریق سفارت افغانستان در پاریس به سازمان یونسکو انتقال شود.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، گفت: «با تأسف باید بگوییم و نیز اقرار بکنیم که در این قسمت پس ماندیم. از کشورهای همسایه هم پس ماندیم. ما به صورت ویژه از سازمان یونسکو تقاضا داریم به علت این که آثار ملموس و غیر ملموس ما در معرض خطر است حد اقل در سال، سه مورد را از ما بپذیرند.»

به گفته رضا عظیمی کاردار پیشین سفارت افغانستان در یونسکو، پس ازملغا شدن  نماینده گی افغانستان دریونسکو  در دوره نخست ریاست جمهوری رییس جمهورغنی، سفارت افغانستان در پاریس امور مربوط به این سازمان را به پیش می برد
 
احتمال این وجود دارد که این مدارک مستند تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نواقصی در آن وجود داشته باشد و یونسکو آن را رد بکند و این مدارک دوباره می توانند اصلاح شوند و دوباره به یونسکو ارایه شوند.

حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «ابتدا یک اثر فرهنگی باید به عنوان یک اثر ملی ثبت و شناخته شود بعدا پیشنهاد ثبت آن به سازمان یونسکو به عنوان یک اثر بین المللی به کمیته حفاظت از میراث های فرهنگی به سازمان یونسکو ارایه شود.»

کابل  پس از آن برای ثبت هنرمینیاتوری بهزاد با چند هنر دیگر به نام افغانستان در یونسکو دست به کار شده است که هنر مینیاتوری از سوی کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران و ترکیه همچون یک میراث مشترک ثبت یونسکو شد.

هم‌رسانی کنید