تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش صدها نسخه خطی و سند تاریخی در آرشیف ملی

آرشیف ملی چهارصد نسخه خطی و سند های تاریخی را که به ارزش چهل و شش میلیون افغانی به تازه گی خریداری کرده به نمایش گذاشته است.

این نسخه ها واثرها در نمایشگاهی زیرنام "ردپای‌تاریخ" از بیست‌و‌سوم تا بیست‌و‌نهم ماه حوت در آرشیف ملی به نمایش گذاشته شده اند.

در پنجاه سال عمر آرشیف ملی برای نخستین بار این نسخه های خطی و سندهای تاریخی پس از یک فراخوان ملی خریداری شده اند.

به گفته رییس آرشیف ملی، آرشیف ملی افغانستان برعکس آرشیف های ملی کشورهای دیگر  بدون وسایل مدرن بوده و دیجیتل نشده است.

در پنجاه سال عمر آرشیف ملی برای نخستین بار برای غنامندی این نهاد به ارزش چهل وشش میلیون افغانی چهارصد نسخه خطی و سندتاریخی خریداری شده اند واز قاچاق این اثرها به بیرون از کشور  جلوگیری شده است.

اکنون این سندها در داخل آرشیف ملی برای پنج روز به نمایش گذاشته شده اند.

عبدالحق دانشجوی ماستری در هنرهای تجسمی برای بازدید نمایشگاه "ردپای‌تاریخ" آمده است.

عبدالحق نوری، دانشجو، گفت: «در بیست سال همچون نظاره‌گر من چنین نسخه های خطی را تاکنون ندیده بودم که خریداری شده باشند. این کار یک دست‌آورد به آرشیف ملی و حکومت افغانستان حساب می شود.»

اسنادی که خریداری شده اند شامل نسخه های از قرآن کریم، ادبیات منظوم از شاعران پیشتاز زبان فارسی، نسخه های خطی به زبان پشتو، ترکی، ازبیکی، شماری از نسخه های خطی همچون این سه نسخه، تاکنون شناسایی نشده اند و پیشینه این نسخه ها تا به یک هزار سال پیش بر می گردند.

اما سندهای تاریخی شامل فرمان شاهان تا سه قرن پیش، پیمان نامه ها و قباله ها که همه این نامه ها در دربارها نوشته شده اند همه به زبان فارسی استند.

افسر رهبین، رییس آرشیف ملی، گفت: «اگر ما این فراخوان را نمی توانستیم راه‌اندازی بکنیم، این چهارصد‌اثری که به دست ما رسیده‌اند؛ بی‌گمان اگر همه شان نی دست کم چیزهای خوب آن قاچاق می‌شد. حالا ما توقع داریم که از نهادهای بودجه‌یی کشور که برای گرداوری آثار آرشیفی و برای وجوه‌اش یک تخصیص مناسبت درنظر بگیرند.»

آرشیف ملی پیش از خریداری این چهارصد اثر، یک صدهزار سند‌تاریخی و هفت هزار نسخه‌خطی داشت اما هیچ کدام این اثرها دیجیتلی نشده‌اند. زیرا آرشیف ملی با فناوری جدید تاکنون مجهز نشده است اما به گفته مسوولان تلاش ها برای خریداری این فناوری ادامه دارند.

نمایش صدها نسخه خطی و سند تاریخی در آرشیف ملی

این نسخه ها واثرها در نمایشگاهی زیرنام "ردپای‌تاریخ" برای پنج روز در آرشیف ملی به نمایش گذاشته شده اند.

تصویر بندانگشتی

آرشیف ملی چهارصد نسخه خطی و سند های تاریخی را که به ارزش چهل و شش میلیون افغانی به تازه گی خریداری کرده به نمایش گذاشته است.

این نسخه ها واثرها در نمایشگاهی زیرنام "ردپای‌تاریخ" از بیست‌و‌سوم تا بیست‌و‌نهم ماه حوت در آرشیف ملی به نمایش گذاشته شده اند.

در پنجاه سال عمر آرشیف ملی برای نخستین بار این نسخه های خطی و سندهای تاریخی پس از یک فراخوان ملی خریداری شده اند.

به گفته رییس آرشیف ملی، آرشیف ملی افغانستان برعکس آرشیف های ملی کشورهای دیگر  بدون وسایل مدرن بوده و دیجیتل نشده است.

در پنجاه سال عمر آرشیف ملی برای نخستین بار برای غنامندی این نهاد به ارزش چهل وشش میلیون افغانی چهارصد نسخه خطی و سندتاریخی خریداری شده اند واز قاچاق این اثرها به بیرون از کشور  جلوگیری شده است.

اکنون این سندها در داخل آرشیف ملی برای پنج روز به نمایش گذاشته شده اند.

عبدالحق دانشجوی ماستری در هنرهای تجسمی برای بازدید نمایشگاه "ردپای‌تاریخ" آمده است.

عبدالحق نوری، دانشجو، گفت: «در بیست سال همچون نظاره‌گر من چنین نسخه های خطی را تاکنون ندیده بودم که خریداری شده باشند. این کار یک دست‌آورد به آرشیف ملی و حکومت افغانستان حساب می شود.»

اسنادی که خریداری شده اند شامل نسخه های از قرآن کریم، ادبیات منظوم از شاعران پیشتاز زبان فارسی، نسخه های خطی به زبان پشتو، ترکی، ازبیکی، شماری از نسخه های خطی همچون این سه نسخه، تاکنون شناسایی نشده اند و پیشینه این نسخه ها تا به یک هزار سال پیش بر می گردند.

اما سندهای تاریخی شامل فرمان شاهان تا سه قرن پیش، پیمان نامه ها و قباله ها که همه این نامه ها در دربارها نوشته شده اند همه به زبان فارسی استند.

افسر رهبین، رییس آرشیف ملی، گفت: «اگر ما این فراخوان را نمی توانستیم راه‌اندازی بکنیم، این چهارصد‌اثری که به دست ما رسیده‌اند؛ بی‌گمان اگر همه شان نی دست کم چیزهای خوب آن قاچاق می‌شد. حالا ما توقع داریم که از نهادهای بودجه‌یی کشور که برای گرداوری آثار آرشیفی و برای وجوه‌اش یک تخصیص مناسبت درنظر بگیرند.»

آرشیف ملی پیش از خریداری این چهارصد اثر، یک صدهزار سند‌تاریخی و هفت هزار نسخه‌خطی داشت اما هیچ کدام این اثرها دیجیتلی نشده‌اند. زیرا آرشیف ملی با فناوری جدید تاکنون مجهز نشده است اما به گفته مسوولان تلاش ها برای خریداری این فناوری ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید