Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نقاش افغان در یک رقابت جهانی نقاشی مقام نخست را گرفت

موسی موحد دانشجوی خبرنگاری دانشگاه هرات توانسته است در یک رقابت جهانی نقاشی در میان ۲۵ هزار اشتراک کننده مقام نخست را به دست بیاورد.

او در کنار خبرنگاری در سبک سیاه قلم نقاشی نیز مهارت زیادی دارد. آفریده او که در این رقابت جهانی مقام نخست را گرفته است، چهره یک مرد پیرد افغان است. 

موسی موحد می‌گوید که نقاشی را خودآموز فرا گرفته است و اقعیت‌های جامعه افغانی را با نقاشی به تصویر می کشد.  

موسی موحد ۲۳ ساله دانشجوی خبرنگاری دانشگاه هرات است. در رقابتی که او توانست مقام نخست را بگیرد، به نام میگافست ۲۰۲۱ است، در بنگله دیش برگزار شد و در آن ۲۵ هزار تن به گونه آنلاین اشتراک کردند.

آقای موحد گفت: «سوژه یی که من انتخاب کردم یک مرد عادی بود که مثل تمام کارهای دیگر یک چهره عادی از جامعه انتخاب کردم که با حالت و چهره یی که داشت که نه لبخدت داشته باشد و نه شادی، نه غم... روی آن کار کردم و به رقابت گذاشتم.»

در رقابت جهانی میگافست ۲۰۲۱ نقاشان تمام کشورهای همسایه نیز اشتراک کرده بودند. 

موسی موحد نقاشی را خودآموز فراگرفته است. او در بخش سیاه قلم بیش از سی آفریده دارد.

او گفت: «بسیار زود من توانستم که خودم کار کنم... و روش های مختلف را تجربه کنم.» 

موسی موحد سوژه های اجتماعی را در قالب سیاه قلم طراحی و با سبک واقع گرایی به تصویر می کشد. این سبک سبب شده است تا آفریده های نقاشی او واقعی به نظر برسند.

محمد توفیق رحمانی، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، گفت: «آثار آقای موسی موحد در واقع نمونه بارزی است که هنر افغانستان می تواند با استانداردهای جهانی و استانداردهای روز برابری کند.»

در سال های پسین با رو آوردن جوانان به هنرهای زیبا؛ نقاشی، مینیاتوری، خوش نویسی و دیگر هنرها در کشور، این هنر ها رشد بی پیشینه داشته اند.

TOLOnews

نقاش افغان در یک رقابت جهانی نقاشی مقام نخست را گرفت

موسی موحد می‌گوید که نقاشی را خودآموز فرا گرفته است و اقعیت‌های جامعه افغانی را با نقاشی به تصویر می کشد.

تصویر بندانگشتی

موسی موحد دانشجوی خبرنگاری دانشگاه هرات توانسته است در یک رقابت جهانی نقاشی در میان ۲۵ هزار اشتراک کننده مقام نخست را به دست بیاورد.

او در کنار خبرنگاری در سبک سیاه قلم نقاشی نیز مهارت زیادی دارد. آفریده او که در این رقابت جهانی مقام نخست را گرفته است، چهره یک مرد پیرد افغان است. 

موسی موحد می‌گوید که نقاشی را خودآموز فرا گرفته است و اقعیت‌های جامعه افغانی را با نقاشی به تصویر می کشد.  

موسی موحد ۲۳ ساله دانشجوی خبرنگاری دانشگاه هرات است. در رقابتی که او توانست مقام نخست را بگیرد، به نام میگافست ۲۰۲۱ است، در بنگله دیش برگزار شد و در آن ۲۵ هزار تن به گونه آنلاین اشتراک کردند.

آقای موحد گفت: «سوژه یی که من انتخاب کردم یک مرد عادی بود که مثل تمام کارهای دیگر یک چهره عادی از جامعه انتخاب کردم که با حالت و چهره یی که داشت که نه لبخدت داشته باشد و نه شادی، نه غم... روی آن کار کردم و به رقابت گذاشتم.»

در رقابت جهانی میگافست ۲۰۲۱ نقاشان تمام کشورهای همسایه نیز اشتراک کرده بودند. 

موسی موحد نقاشی را خودآموز فراگرفته است. او در بخش سیاه قلم بیش از سی آفریده دارد.

او گفت: «بسیار زود من توانستم که خودم کار کنم... و روش های مختلف را تجربه کنم.» 

موسی موحد سوژه های اجتماعی را در قالب سیاه قلم طراحی و با سبک واقع گرایی به تصویر می کشد. این سبک سبب شده است تا آفریده های نقاشی او واقعی به نظر برسند.

محمد توفیق رحمانی، رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات، گفت: «آثار آقای موسی موحد در واقع نمونه بارزی است که هنر افغانستان می تواند با استانداردهای جهانی و استانداردهای روز برابری کند.»

در سال های پسین با رو آوردن جوانان به هنرهای زیبا؛ نقاشی، مینیاتوری، خوش نویسی و دیگر هنرها در کشور، این هنر ها رشد بی پیشینه داشته اند.

TOLOnews

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره