Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ثبت سه میراث فرهنگی افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو

وزارت اطلاعات و فرهنگ  از ثبت سه اثر هنری و فرهنگی کشور که قدمت زیادی دارند، در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس یونیسکو در سازمان ملل متحد خبرمی دهد و میافزاید که این کار برای حفظ و نگهداشت این اثر ها انجام می‌شود.

این وزارت می گوید که قرار است برای سال ۲۰۲۲ سبک بهزاد هنر مینیاتوری به نام افغانستان، صنعت تولید ابریشم به گونه مشترک میان افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و شب یلدا  میان افغانستان و ایران در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو در سازمان ملل متحد ثبت شوند.

هارون حکیمی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: "هنر میناتوری از استاد کمالدین بهزاد  دوم شب یلدا است که در میان افغانستان وایران مشترک است و سوم صنعت ابریشم است."

درهمین حال، رییس آرشیف ملی هنری مینیاتوری را  از اثر های مهم و ارزشمند کشور می‌داند و می گوید که استاد کمال الدین بهزاد این اثر را  به نام خود ثبت کرده بود.

او می افزاید که درگذشته ها توجهی بر گردآوری اثرهای مهم به ویژه  منیاتوری نشده است.

رهبین، رییس آرشیف ملی اظهار کرد: "توجهی بسیارزیادی در گرد آوری میراث های فرهنگی صورت نگرفته است و یا هم کمتر صورت گرفته است."

شماری از فرهنگیان شب یلدا را که طولانی ترین شب چله است و  از سوی مردم همه سالانه با  شکوه و شور شوق  گرامی داشت می شود، یکی از فرهنگ های مهم و دیرینه می‌داند می‌دانند و در حفظ این فرهنگ  تاریخی تاکید می ورزند.

فقیر میوند، مشارو وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان کرد: "در شب یلدا پدران و بزرگ مان قبل از اسلام و پیش از اسلام در زمان آریایی ها یاین شب را تجلیل می کردیم."

فضل احد احدی، استاد دانکشده هنرهای زیبای دانشگاه کابل گفت: "این عنعنه کهن به دلیل ناملایمات روز گار و بدلیل یورش های فرهنگی ما در سالایان متمادی وجود داشته است کم رنگ شده است."

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا کنون ۲۰ اثر ناملموس کشور به سطح بین المللی ثبت شده اند و این وزارت برای حفظ  ونگهداشت این اثر ها می‌خواهد آنها را ثبت نماید.

ثبت سه میراث فرهنگی افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که تا کنون ۲۰ اثر ناملموس کشور به سطح بین المللی ثبت شده اند و ثبت این اثر ها به منظور حفظ  ونگهداشت این اثر ها صورت می‌گیرد.

Thumbnail

وزارت اطلاعات و فرهنگ  از ثبت سه اثر هنری و فرهنگی کشور که قدمت زیادی دارند، در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموس یونیسکو در سازمان ملل متحد خبرمی دهد و میافزاید که این کار برای حفظ و نگهداشت این اثر ها انجام می‌شود.

این وزارت می گوید که قرار است برای سال ۲۰۲۲ سبک بهزاد هنر مینیاتوری به نام افغانستان، صنعت تولید ابریشم به گونه مشترک میان افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و شب یلدا  میان افغانستان و ایران در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو در سازمان ملل متحد ثبت شوند.

هارون حکیمی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: "هنر میناتوری از استاد کمالدین بهزاد  دوم شب یلدا است که در میان افغانستان وایران مشترک است و سوم صنعت ابریشم است."

درهمین حال، رییس آرشیف ملی هنری مینیاتوری را  از اثر های مهم و ارزشمند کشور می‌داند و می گوید که استاد کمال الدین بهزاد این اثر را  به نام خود ثبت کرده بود.

او می افزاید که درگذشته ها توجهی بر گردآوری اثرهای مهم به ویژه  منیاتوری نشده است.

رهبین، رییس آرشیف ملی اظهار کرد: "توجهی بسیارزیادی در گرد آوری میراث های فرهنگی صورت نگرفته است و یا هم کمتر صورت گرفته است."

شماری از فرهنگیان شب یلدا را که طولانی ترین شب چله است و  از سوی مردم همه سالانه با  شکوه و شور شوق  گرامی داشت می شود، یکی از فرهنگ های مهم و دیرینه می‌داند می‌دانند و در حفظ این فرهنگ  تاریخی تاکید می ورزند.

فقیر میوند، مشارو وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان کرد: "در شب یلدا پدران و بزرگ مان قبل از اسلام و پیش از اسلام در زمان آریایی ها یاین شب را تجلیل می کردیم."

فضل احد احدی، استاد دانکشده هنرهای زیبای دانشگاه کابل گفت: "این عنعنه کهن به دلیل ناملایمات روز گار و بدلیل یورش های فرهنگی ما در سالایان متمادی وجود داشته است کم رنگ شده است."

بربنیاد آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا کنون ۲۰ اثر ناملموس کشور به سطح بین المللی ثبت شده اند و این وزارت برای حفظ  ونگهداشت این اثر ها می‌خواهد آنها را ثبت نماید.

هم‌رسانی کنید