Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته‌ شدن مراکز آموزشی؛ دختران کندهاری در خانه نقاشی میکنند

دو دختر کندهاری پس از بسته شدن مراکز آموزشی دخترانه در کندهار، اکنون خانه‌ شان را به مرکز نقاشی و رسامی مبدل کرده اند.

این دختران که با هم خواهر استند یکی از اتاق‌های خانه شان را به مرکز نقاشی و آموزش مبدل کرده اند و  از همین اتاق شان هنر نقاشی و رسامی را به پیش می‌برند.

آنان می‌گویند که نمی‌خواهند آموزش‌های چند سال اخیر شان به فراموشی سپرده شود.

شگوفه امیری، نقاش گفت: «من خواهشمند هستم که تمام نهادهای تعلیمی که بسته شده اند دوباره باز شوند تا که تمام دختر خانم‌ها بتوانند به دروس خود و به مهارت‌های که دوست داشتن دست پیدا کنند و آموزش ببینند.»

معصومه امیری، نقاش گفت: «تقریبا برای ما ۱۰ الی ۱۲ قانون را گذاشته بود که آن‌ها بسیار سخت بودند، برای ما می‌گفتند که شما باید بدون محرم نیایید.»
 
آنان که هنر نقاشی و رسامی را در یکی از مرکز‌های هنر‌ها در شهر کندهار آموخته اند می‌کوشند تا داشته‌های شان را به نمایش بگذارند.

در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که کار روی فراهم‌آوری سهولت‌ها برای دانش آموزان دختر آغاز شده است.

عبدالشکور څپاند، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، گفت: «برای آموزش دختران هم طرزالعمل وجود دارد. برای شان بر اساس اساسات شریعت اسلامی اجازه آموزش داده می‌شود.»

از سویی هم، نقاشان و رسامان در کندهار از مقام‌های محلی این ولایت می‌خواهند تا در فراهم آوری سهولت‌ها برای آنان از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند.

امان الله درخشان، استاد یکی از مرکز‌های  هنر‌های زیبا در کندهار، گفت: «این‌جا شماری زیادی از شاگردان هم از طبقه ذکور و اناث برای آموختن مهارت‌های هنری و آموزش رسامی و میناتوری می‌آمدند.»

در سه‌ماه پسین، بیشتر مراکز آموزشی و مکتب‌های دخترانه در پایتخت و دیگر ولایت‌ها بسته شدند و اما در هفته‌های پسین در برخی از ولایت‌ها زمینه آموزش و پرورش دختران فراهم شده اند.

بسته‌ شدن مراکز آموزشی؛ دختران کندهاری در خانه نقاشی میکنند

این دختران می‌گویند که نمی‌خواهند آموزش‌های چند سال اخیر شان به فراموشی سپرده شود.

تصویر بندانگشتی

دو دختر کندهاری پس از بسته شدن مراکز آموزشی دخترانه در کندهار، اکنون خانه‌ شان را به مرکز نقاشی و رسامی مبدل کرده اند.

این دختران که با هم خواهر استند یکی از اتاق‌های خانه شان را به مرکز نقاشی و آموزش مبدل کرده اند و  از همین اتاق شان هنر نقاشی و رسامی را به پیش می‌برند.

آنان می‌گویند که نمی‌خواهند آموزش‌های چند سال اخیر شان به فراموشی سپرده شود.

شگوفه امیری، نقاش گفت: «من خواهشمند هستم که تمام نهادهای تعلیمی که بسته شده اند دوباره باز شوند تا که تمام دختر خانم‌ها بتوانند به دروس خود و به مهارت‌های که دوست داشتن دست پیدا کنند و آموزش ببینند.»

معصومه امیری، نقاش گفت: «تقریبا برای ما ۱۰ الی ۱۲ قانون را گذاشته بود که آن‌ها بسیار سخت بودند، برای ما می‌گفتند که شما باید بدون محرم نیایید.»
 
آنان که هنر نقاشی و رسامی را در یکی از مرکز‌های هنر‌ها در شهر کندهار آموخته اند می‌کوشند تا داشته‌های شان را به نمایش بگذارند.

در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که کار روی فراهم‌آوری سهولت‌ها برای دانش آموزان دختر آغاز شده است.

عبدالشکور څپاند، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، گفت: «برای آموزش دختران هم طرزالعمل وجود دارد. برای شان بر اساس اساسات شریعت اسلامی اجازه آموزش داده می‌شود.»

از سویی هم، نقاشان و رسامان در کندهار از مقام‌های محلی این ولایت می‌خواهند تا در فراهم آوری سهولت‌ها برای آنان از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند.

امان الله درخشان، استاد یکی از مرکز‌های  هنر‌های زیبا در کندهار، گفت: «این‌جا شماری زیادی از شاگردان هم از طبقه ذکور و اناث برای آموختن مهارت‌های هنری و آموزش رسامی و میناتوری می‌آمدند.»

در سه‌ماه پسین، بیشتر مراکز آموزشی و مکتب‌های دخترانه در پایتخت و دیگر ولایت‌ها بسته شدند و اما در هفته‌های پسین در برخی از ولایت‌ها زمینه آموزش و پرورش دختران فراهم شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره