Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هنر نقاشی؛ نور امید برای دختران بازمانده از آموزش در بامیان

شماری از دختران بازمانده از مکتب در بامیان که به هنر نقاشی، حکاکی و خطاطی رو آورده‌اند می‌گویند که از رهگذر فروش آثار خود می‌توانند بخشی از هزینه‌ زندگی خانواده‌های خود را تامین کنند.

آنان با نگرانی از کم‌بود امکانات و نبود مکان مناسب برای رشد این هنر از مسوولان خواهان رسیدگی به این مشکل هستند.

مرضیه بازمانده از آموزش می‌گوید که او روی کاغذهای سفید رویاهایش را به تصویر می‌کشد و از فروش آن هزینه‌ی خانواده‌اش را تامین می‌کند.

این دختر که در صنف هشتم از آموزش بازماند خواهان بازگشایی درهای آموزش و فراهم شدن زمینه‌های بهتر در عرصه هنر برای دختران است.

مرضیه به طلوع‌نیوز گفت: «یک‌ سال می‌شود رسامی‌های گونا‌گون را ترسیم می‌کنم. بخاطر این‌که از مکتب باز مانده‌ام برای خود یک سرگرمی ایجاد کردم و می‌خواهم از این طریق در آینده یک منبع درآمد داشته باشم.»

دو تن از دختران دانش‌آموخته‌ی هنرهای نقاشی و حکاکی در گوشه‌‌ی از شهر بامیان، زمینه آموزش‌ حرفوی نقاشی و حکاکی را برای شماری زیادی از دختران بازمانده از مکتب فراهم ساخته‌اند.

مرضیه سادات آموزگار گفت: «این زمینه را برای دخترانی ایجاد کرده‌ایم که از آموزش بازمانده‌اند، تا آنان هم مصروف شوند و هم منبع درآمد برای شان ایجاد شود.»

صدیقه جعفری آموزگار دیگر گفت: «هدف از ایجاد آموزش حرفوی نقاشی برای این دختران این است که آنان هنر نقاشی را بیاموزند و در آینده عواید بدست بیاورند.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از پشتیبانی فعالیت‌های هنری در این ولایت اطمینان می‌دهد.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: «ما هنرمندان بامیان را به نمایش‌گاه‌های که در کابل برگزار می‌شود، روان می‌کنیم و با تمام توان از فعالیت هنری شان پشتیبانی می‌کنیم.»

تولید صنایع دستی، پرورش ماهی، زنبورداری، پروسس لبنیات، نقاشی، خطاطی و سوخته‌نگاری از مهم‌ترین فعالیت‌های زنان در بامیان است و از این رهگذر، هزینه‌های زندگی خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.

هنر نقاشی؛ نور امید برای دختران بازمانده از آموزش در بامیان

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از پشتیبانی فعالیت‌های هنری در این ولایت اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران بازمانده از مکتب در بامیان که به هنر نقاشی، حکاکی و خطاطی رو آورده‌اند می‌گویند که از رهگذر فروش آثار خود می‌توانند بخشی از هزینه‌ زندگی خانواده‌های خود را تامین کنند.

آنان با نگرانی از کم‌بود امکانات و نبود مکان مناسب برای رشد این هنر از مسوولان خواهان رسیدگی به این مشکل هستند.

مرضیه بازمانده از آموزش می‌گوید که او روی کاغذهای سفید رویاهایش را به تصویر می‌کشد و از فروش آن هزینه‌ی خانواده‌اش را تامین می‌کند.

این دختر که در صنف هشتم از آموزش بازماند خواهان بازگشایی درهای آموزش و فراهم شدن زمینه‌های بهتر در عرصه هنر برای دختران است.

مرضیه به طلوع‌نیوز گفت: «یک‌ سال می‌شود رسامی‌های گونا‌گون را ترسیم می‌کنم. بخاطر این‌که از مکتب باز مانده‌ام برای خود یک سرگرمی ایجاد کردم و می‌خواهم از این طریق در آینده یک منبع درآمد داشته باشم.»

دو تن از دختران دانش‌آموخته‌ی هنرهای نقاشی و حکاکی در گوشه‌‌ی از شهر بامیان، زمینه آموزش‌ حرفوی نقاشی و حکاکی را برای شماری زیادی از دختران بازمانده از مکتب فراهم ساخته‌اند.

مرضیه سادات آموزگار گفت: «این زمینه را برای دخترانی ایجاد کرده‌ایم که از آموزش بازمانده‌اند، تا آنان هم مصروف شوند و هم منبع درآمد برای شان ایجاد شود.»

صدیقه جعفری آموزگار دیگر گفت: «هدف از ایجاد آموزش حرفوی نقاشی برای این دختران این است که آنان هنر نقاشی را بیاموزند و در آینده عواید بدست بیاورند.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان از پشتیبانی فعالیت‌های هنری در این ولایت اطمینان می‌دهد.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: «ما هنرمندان بامیان را به نمایش‌گاه‌های که در کابل برگزار می‌شود، روان می‌کنیم و با تمام توان از فعالیت هنری شان پشتیبانی می‌کنیم.»

تولید صنایع دستی، پرورش ماهی، زنبورداری، پروسس لبنیات، نقاشی، خطاطی و سوخته‌نگاری از مهم‌ترین فعالیت‌های زنان در بامیان است و از این رهگذر، هزینه‌های زندگی خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره