Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازسازی کاروان‌سرای ۵۰۰ ساله بامیان؛ گامی بزرگ برای گردش‌گری

یک کاروان‌سرای باستانی در مرکز بامیان که ۵۰۰ صد سال پیشینه‌ی تاریخی دارد از سوی یک نهاد بین‌المللی بازسازی می‌شود.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که ساخت و ساز این مکان باستانی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی هزینه برمی‌دارد که از سوی همین نهاد پرداخته می‌شود.

این کاروان‌سرا که در گستره ۴۵۰ هزار متر مربع قرار دارد، به هدف بارگیری و ایست‌گاه مسافران در دروازه ورودی جنوبی شهر بامیان ساخته شده بود. در طول سال‌های زیاد، بخش‌های بزرگی از این بنا تخریب و از بین رفته است.

رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان افزود: « این کاروان‌سرا همانند نمونه اولش ساخته می‌شود، ۳.۵ میلیون دالر برای ساخت این کاروان‌سرا هزینه شده و تا سه الی چهار سال تکمیل خواهد شد.»

به گفته‌ی او، این مکان به یک مرکز گردش‌گری اختصاص داده خواهد شد.

ناصر صمدی مهندس تطبیق کننده گفت: «برای ساخت این کاروان‌سرا از مواد اولی آن استفاده می‌شود بخاطر این‌که اصالت تاریخی‌اش حفظ شود.»

سید عبدوال سجادی استاد دانش‌گاه گفت: «حفاظت آثارهای باستانی و جلوگیری از تخریب آن، به رونق صنعت گردش‌گری می‌افزاید.»

در کار ساخت این کاروان‌سرا، به گونه میانگین روزانه ۸۰ تن کارگر، کار می‌کنند و۴۰۰ افغانی دست مزد می‌گیرند.

سید مهدی کارگر گفت: « روزانه ۴۰۰ افغانی مزد کارگری ما است، این کار خوب است. اگر این کار ادامه پیدا کند به تامین نیازهای زندگی ما کمک می‌کند.»

فقیرشاه کارگر دیگر گفت: «مزد کار‌گری ساخت این کاروان‌سرا برای خانواده‌ی ما بسیار خوب است، ما تقاضا داریم که این کارگری‌ها ادامه داشته باشد.»

کار بازسازی این کاروان‌سرا در حالی روی دست گرفته شده است که سال پار، بخش‌های از شهر ضحاک نیز در این ولایت بازسازی شده و قرار است که کار ساخت مکان‌های باستانی در دره ککرک نیز، در سال روان خورشیدی روی دست گرفته شود.

بازسازی کاروان‌سرای ۵۰۰ ساله بامیان؛ گامی بزرگ برای گردش‌گری

در کار ساخت این کاروان‌سرا، به گونه میانگین روزانه ۸۰ تن کارگر، کار می‌کنند و۴۰۰ افغانی دست مزد می‌گیرند.

تصویر بندانگشتی

یک کاروان‌سرای باستانی در مرکز بامیان که ۵۰۰ صد سال پیشینه‌ی تاریخی دارد از سوی یک نهاد بین‌المللی بازسازی می‌شود.

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که ساخت و ساز این مکان باستانی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی هزینه برمی‌دارد که از سوی همین نهاد پرداخته می‌شود.

این کاروان‌سرا که در گستره ۴۵۰ هزار متر مربع قرار دارد، به هدف بارگیری و ایست‌گاه مسافران در دروازه ورودی جنوبی شهر بامیان ساخته شده بود. در طول سال‌های زیاد، بخش‌های بزرگی از این بنا تخریب و از بین رفته است.

رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان افزود: « این کاروان‌سرا همانند نمونه اولش ساخته می‌شود، ۳.۵ میلیون دالر برای ساخت این کاروان‌سرا هزینه شده و تا سه الی چهار سال تکمیل خواهد شد.»

به گفته‌ی او، این مکان به یک مرکز گردش‌گری اختصاص داده خواهد شد.

ناصر صمدی مهندس تطبیق کننده گفت: «برای ساخت این کاروان‌سرا از مواد اولی آن استفاده می‌شود بخاطر این‌که اصالت تاریخی‌اش حفظ شود.»

سید عبدوال سجادی استاد دانش‌گاه گفت: «حفاظت آثارهای باستانی و جلوگیری از تخریب آن، به رونق صنعت گردش‌گری می‌افزاید.»

در کار ساخت این کاروان‌سرا، به گونه میانگین روزانه ۸۰ تن کارگر، کار می‌کنند و۴۰۰ افغانی دست مزد می‌گیرند.

سید مهدی کارگر گفت: « روزانه ۴۰۰ افغانی مزد کارگری ما است، این کار خوب است. اگر این کار ادامه پیدا کند به تامین نیازهای زندگی ما کمک می‌کند.»

فقیرشاه کارگر دیگر گفت: «مزد کار‌گری ساخت این کاروان‌سرا برای خانواده‌ی ما بسیار خوب است، ما تقاضا داریم که این کارگری‌ها ادامه داشته باشد.»

کار بازسازی این کاروان‌سرا در حالی روی دست گرفته شده است که سال پار، بخش‌های از شهر ضحاک نیز در این ولایت بازسازی شده و قرار است که کار ساخت مکان‌های باستانی در دره ککرک نیز، در سال روان خورشیدی روی دست گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره