Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بازسازی بخش‌های باستانی کشور

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که ۲۱ پروژه بازسازی بخش‌های باستانی کشور را روی دست دارد.

به گفته خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت، تا اکنون کار روی یازده پروژه آن آغاز شده؛ اما برای ۱۰ پروژه دیگر هنوز بودجه تعیین نشده است.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «دو پروژه در ولایت قندهار و نه پروژه در ولایت هرات است که اخیرا زلزله‌ها تخریب کرده و یا در آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است، بازسازی روی آن‌ها جریان دارد و ده پروژه دیگر هم تحت بحث است که بعد از تعیین امکانات مالی و امکانات لازمه روی آن‌ها هم کار شروع خواهد شد.»

هم‌زمان با این، برخی از باستان شناسان و فرهنگیان بازسازی بخش‌های باستانی کشور را یک گام ارزشمند در راستای حفاظت از بخش‌های باستانی کشور می‌دانند.

کتاب‌خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «بازسازی و ترمیم آن یک اقدام نیک است برای مردم افغانستان و پیشنهاد من در این باره این است که اول ساحات پیش از این‌که بازسازی شود، تحقیقات آن مکمل شود.»

محمد انور فایض عضو علمی مرکز تحقیقاتی باستان شناسی اکادمی علوم گفت: «بناهای تاریخی یکی از میراث‌های فرهنگی کشور ما است که بیانگر هنر، فرهنگ، هنر معماری، کاشی‌کاری هر دوره می‌باشد که هر دوره از ویژه‌گی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد.»

در سال پار، ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ از بازسازی بیش از سی مکان باستانی در سراسر کشور خبر داده بود.

اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بازسازی بخش‌های باستانی کشور

به گفته خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت، تا اکنون کار روی یازده پروژه آن آغاز شده؛ اما برای ۱۰ پروژه دیگر هنوز بودجه تعیین نشده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که ۲۱ پروژه بازسازی بخش‌های باستانی کشور را روی دست دارد.

به گفته خبیب غفران سخن‌گوی این وزارت، تا اکنون کار روی یازده پروژه آن آغاز شده؛ اما برای ۱۰ پروژه دیگر هنوز بودجه تعیین نشده است.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «دو پروژه در ولایت قندهار و نه پروژه در ولایت هرات است که اخیرا زلزله‌ها تخریب کرده و یا در آن‌ها را در معرض خطر قرار داده است، بازسازی روی آن‌ها جریان دارد و ده پروژه دیگر هم تحت بحث است که بعد از تعیین امکانات مالی و امکانات لازمه روی آن‌ها هم کار شروع خواهد شد.»

هم‌زمان با این، برخی از باستان شناسان و فرهنگیان بازسازی بخش‌های باستانی کشور را یک گام ارزشمند در راستای حفاظت از بخش‌های باستانی کشور می‌دانند.

کتاب‌خان فیضی رییس مرکز بین‌المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: «بازسازی و ترمیم آن یک اقدام نیک است برای مردم افغانستان و پیشنهاد من در این باره این است که اول ساحات پیش از این‌که بازسازی شود، تحقیقات آن مکمل شود.»

محمد انور فایض عضو علمی مرکز تحقیقاتی باستان شناسی اکادمی علوم گفت: «بناهای تاریخی یکی از میراث‌های فرهنگی کشور ما است که بیانگر هنر، فرهنگ، هنر معماری، کاشی‌کاری هر دوره می‌باشد که هر دوره از ویژه‌گی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد.»

در سال پار، ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ از بازسازی بیش از سی مکان باستانی در سراسر کشور خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره