تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

از یک صدوپنجاهمین سال‌روز تولد مهاتما گاندی در کابل بزرگداشت شد

از یک صدوپنجاهمین سال‌روز تولد مهاتماگاندی، رهبر سیاسی و معنوی هند، امروز (چهارشنبه، ۱۰ میزان) در سفارت هند در کابل بزرگداشت شد.

این مراسم، شماری از مقام‌های افغان و نیز وینای کمار، سفیر هند در افغانستان شرکت کرده بودند و از کارکردهای نیک گاندی ستایش کردند.

سفیر هند، در این نشست گفت که مبارزۀ گاندی نه تنها برای شهروندان هند بل برای تمام بشریت بود: «تأثیر واقعی که حتا امروز می‌بینیم این است که او برای همه لایحه‌های جامعه هند مبارزه کرد و به ویژه کسانی که به حاشیه رانده شده بودند و یا مورد تبعیض قرار گفته بودند.»

سفیر هند در بخش دیگر از سخنانش گفت که دهلی نو امیدوار است تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان زمنیه به پایان جنگ فراهم شود: «ما امیدوار استیم که پس از برگزاری انتخابات ۲۸سپتمبر، اکنون کسانی که از خشونت در این کشور پشتیبانی می کنند از پیامدهای کارهای شان آگاه خواهند شد و بدنبال صلح پایدار خواهند رفت - صلحی که زنده‌گی بهتر و رفاه به مردم افغانستان بیاورد.»

در بخشی از مراسم امروز، برای شماری از دانش‌آموزان افغانستان که در «رقابت شناخت از زنده‌گی گاندی» در سفارت هند شرکت کرده بودند، جایزه‌هایی داده شد.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز که در این نشست شرکت کرده بود، با ستایش از کارگردهای گاندی، بر تداوم روابط اقتصادی، سیاسی و اجمتاعی میان هند و افغانستان تأکید کرد: «بازرگانی و روابط سیاسی ما در آینده نیز ادامه خواهند یافت و امروز به نماینده‌گانی از وزارت مخابرات گفته می‌توانم که با شما همکاری خواهیم کرد؛ افغانستان به شما میوه صادر می‌کند اما شما تجربه و تخصص.»

مهانداس کارامچاند گاندی، هبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زنده‌گی‌اش استفاده از هرگونه ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد.

فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیرگذارده‌است.

فرهنگ و هنر

از یک صدوپنجاهمین سال‌روز تولد مهاتما گاندی در کابل بزرگداشت شد

در مراسم بزرگداشت از تولد گاندی، مقام‌های حکومت افغانستان و هند بر تدوام روابط میان دو کشور تأکید کردند.

تصویر بندانگشتی

از یک صدوپنجاهمین سال‌روز تولد مهاتماگاندی، رهبر سیاسی و معنوی هند، امروز (چهارشنبه، ۱۰ میزان) در سفارت هند در کابل بزرگداشت شد.

این مراسم، شماری از مقام‌های افغان و نیز وینای کمار، سفیر هند در افغانستان شرکت کرده بودند و از کارکردهای نیک گاندی ستایش کردند.

سفیر هند، در این نشست گفت که مبارزۀ گاندی نه تنها برای شهروندان هند بل برای تمام بشریت بود: «تأثیر واقعی که حتا امروز می‌بینیم این است که او برای همه لایحه‌های جامعه هند مبارزه کرد و به ویژه کسانی که به حاشیه رانده شده بودند و یا مورد تبعیض قرار گفته بودند.»

سفیر هند در بخش دیگر از سخنانش گفت که دهلی نو امیدوار است تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان زمنیه به پایان جنگ فراهم شود: «ما امیدوار استیم که پس از برگزاری انتخابات ۲۸سپتمبر، اکنون کسانی که از خشونت در این کشور پشتیبانی می کنند از پیامدهای کارهای شان آگاه خواهند شد و بدنبال صلح پایدار خواهند رفت - صلحی که زنده‌گی بهتر و رفاه به مردم افغانستان بیاورد.»

در بخشی از مراسم امروز، برای شماری از دانش‌آموزان افغانستان که در «رقابت شناخت از زنده‌گی گاندی» در سفارت هند شرکت کرده بودند، جایزه‌هایی داده شد.

فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز که در این نشست شرکت کرده بود، با ستایش از کارگردهای گاندی، بر تداوم روابط اقتصادی، سیاسی و اجمتاعی میان هند و افغانستان تأکید کرد: «بازرگانی و روابط سیاسی ما در آینده نیز ادامه خواهند یافت و امروز به نماینده‌گانی از وزارت مخابرات گفته می‌توانم که با شما همکاری خواهیم کرد؛ افغانستان به شما میوه صادر می‌کند اما شما تجربه و تخصص.»

مهانداس کارامچاند گاندی، هبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. او در طول زنده‌گی‌اش استفاده از هرگونه ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می‌کرد.

فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی روی بسیاری از جنبش‌های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثیرگذارده‌است.

هم‌رسانی کنید