Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قلعه باستانی بُست هلمند امسال بازسازی خواهد شد

پس آن که نگرانی‌ها از فرو ریختن بخش‌های قلعه باستانی بست هلمند بیشتر شدند اکنون ریاست اطللاعات وفرهنگ هلمند می‌گوید که به شمول قلعه بست، کارهای بازسازی چهار بخش تاریخی در این ولایت امسال اغاز می‌شود.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند می‌گویند که بودجه لازم به آنها در نظرگرفته شده است.

حمید الله ویار، رییس اطلاعات وفرهننگ هلمند،گفت:«ما به ولایت کابل سفر داشتیم و در آنجا به بازسازی قلعه بست و چهار قلعه دیگر بودجه منظور کردیم. در سال روان کارهای عملی آن را آغاز میکنیم. دیوال محافظتی این قلعه، شیشک و یک چاه در میان این قلعه بازسازی خواهد شد، ما تلاش میکنیم به بهترین وجه این قلعه را نگاه کنیم و از فرو ریختن آن جلوگیری کنیم.»

این قلعه یکی از بخش‌های باستانی مهم کشور است که پیشینه آن به سال‌های پیش از میلاد نیز می رسد.

هرچند قلعه تاریخی بست بخشی ازمیراث‌های فرهنگی یونیسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد است اما بسیاری از بخش‌هایی آن در سال‌های پسین فرو ریخته اند.

نور محمد، یک گردشگر، در این باره گفت:«ما برای میله کردن آمده بودیم، اینجا را چگر زدیم، این یک جای تاریخی و پر افتخار است برای افغانان، حکومت باید به این توجه کند و چیزی که زیان دیده باید بازسازی کند.»

علاوالدین، گردشگر دیگرگفت:«ما از ریش سفیدان شنیده بودیم که این یک جای تاریخی است، ما حالا از نزدیک دیدیم، جای خوب است، باید حکومت به این قلعه توجه کند.»

درکنار بخش‌های دیگر، بسیاری از بخش‌های دیوار محافظتی قلعه بست ویران شده اند وبا گذشت هر روز بخش‌های بیشتری آن فرو می ریزند.

مردم می گویند که حکومت برای جلوگیری از نابود شدن این بازمانده تاریخی باید توجه جدی کند.

سردار محمد، گردشگر، گفت:« ما از ولایت کندهار آمدیم، این بار اول ما است که این قلعه را از نزدیک میبینیم، ما در مورد این قلعه زیادا شنیده بودیم، ما اینجا به گردشگران خدمات وجود ندارد، پارکینگ نیست و چهار اطراف این قلعه ویران شده است.»

عبدالغفور، گردشگر دیگر، در این باره گفت:« ما از دیدن این قلعه غمگین شدیم، تاریخ هلمند و کشور به این قلعه استوار است باید به صورت درست نگهداری شود.»

هم اکنون تنها دو تن از کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ مسوولیت نگهداری از قلعه بست را بر دوش دارند.

قلعه باستانی بُست هلمند امسال بازسازی خواهد شد

باشنده گان هلمند می گویند که حکومت برای جلوگیری از نابود شدن این بازمانده تاریخی باید توجه جدی کند.

Thumbnail

پس آن که نگرانی‌ها از فرو ریختن بخش‌های قلعه باستانی بست هلمند بیشتر شدند اکنون ریاست اطللاعات وفرهنگ هلمند می‌گوید که به شمول قلعه بست، کارهای بازسازی چهار بخش تاریخی در این ولایت امسال اغاز می‌شود.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند می‌گویند که بودجه لازم به آنها در نظرگرفته شده است.

حمید الله ویار، رییس اطلاعات وفرهننگ هلمند،گفت:«ما به ولایت کابل سفر داشتیم و در آنجا به بازسازی قلعه بست و چهار قلعه دیگر بودجه منظور کردیم. در سال روان کارهای عملی آن را آغاز میکنیم. دیوال محافظتی این قلعه، شیشک و یک چاه در میان این قلعه بازسازی خواهد شد، ما تلاش میکنیم به بهترین وجه این قلعه را نگاه کنیم و از فرو ریختن آن جلوگیری کنیم.»

این قلعه یکی از بخش‌های باستانی مهم کشور است که پیشینه آن به سال‌های پیش از میلاد نیز می رسد.

هرچند قلعه تاریخی بست بخشی ازمیراث‌های فرهنگی یونیسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد است اما بسیاری از بخش‌هایی آن در سال‌های پسین فرو ریخته اند.

نور محمد، یک گردشگر، در این باره گفت:«ما برای میله کردن آمده بودیم، اینجا را چگر زدیم، این یک جای تاریخی و پر افتخار است برای افغانان، حکومت باید به این توجه کند و چیزی که زیان دیده باید بازسازی کند.»

علاوالدین، گردشگر دیگرگفت:«ما از ریش سفیدان شنیده بودیم که این یک جای تاریخی است، ما حالا از نزدیک دیدیم، جای خوب است، باید حکومت به این قلعه توجه کند.»

درکنار بخش‌های دیگر، بسیاری از بخش‌های دیوار محافظتی قلعه بست ویران شده اند وبا گذشت هر روز بخش‌های بیشتری آن فرو می ریزند.

مردم می گویند که حکومت برای جلوگیری از نابود شدن این بازمانده تاریخی باید توجه جدی کند.

سردار محمد، گردشگر، گفت:« ما از ولایت کندهار آمدیم، این بار اول ما است که این قلعه را از نزدیک میبینیم، ما در مورد این قلعه زیادا شنیده بودیم، ما اینجا به گردشگران خدمات وجود ندارد، پارکینگ نیست و چهار اطراف این قلعه ویران شده است.»

عبدالغفور، گردشگر دیگر، در این باره گفت:« ما از دیدن این قلعه غمگین شدیم، تاریخ هلمند و کشور به این قلعه استوار است باید به صورت درست نگهداری شود.»

هم اکنون تنها دو تن از کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ مسوولیت نگهداری از قلعه بست را بر دوش دارند.

هم‌رسانی کنید