Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قلعۀ بلند شهر کابل بازسازی می‌شود

قلعۀ بلند شهر کابل که بر تپۀ کلوله پشته ساخته شده‌است و از آن در دوره‌های گوناگون همچون قلعۀ جنگی کار گرفته می‌شد اکنون برای استفادۀ فرهنگی زیربازسازی است.

این قلعه در حدود یک و نیم سده پیش در دورۀ عبدالرحمان خان در گسترۀ چهل و هشت هزار متر مربع زمین ساخته شد و از آن هنگام تا سی سال پیش همچون یک قلعۀ نظامی بود.

از میان هفت برج و پنج ذخیره‌گاۀ جنگ‌افزار این قلعه، یک برج آن بر بلندترین بخش این تپه ساخته شده‌است.

در ساخت این قلعه از چندین گونه معماری کار گرفته شده‌است.

وسیم روفی که کارهای مهندسی پروژۀ بازسازی این قلعه را به‌عهده دارد، می‌گوید که با دقت کار می‌کنند تا شکل قدیمی این قلعه دوباره احیا شود: «ذخیره‌گاه‌های جنگ‌افزار یا برج‌هایی را که ساخته‌اند در هرکدام از یک نوع معماری خاص کار گرفته‌اند که همه متفاوت از روش معماری کنونی است که این نمایانگر خلاقیت معماران آن زمان را نشان می‌دهد.»

در یکی از ذخیره‌گاه‌های جنگ‌افزار در این قلعه که زیاد آسیب ندیده‌است، نوشته‌هایی از نظامیان پیشین بر این قلعه بر جا مانده‌اند.

چشم‌انداز این قلعه بخش بزرگی از شهر کابل را در بر می‌گیرد.

محمد مصطفی نوید، سخن‌گوی شرکت انکشاف ملی، که مسؤولیت بازسازی این قلعه را دارد، می‌گوید اثرهای برجا مانده در این قلعه بررسی شده‌اند و کار بازسازی آن ادامه دارد: «با حفظ قدامت تاریخی و اصل موادی که موجود است و تخریب نشده و با استفاده از همان موادی که ساخته شده این قلعه دوباره مورد مرمت، حفظ و بازسازی قرار می‌گیرد.»

برای بازسازی این قلعه یک صد و ده میلیون افغانی از سوی شرکت انکشاف ملی اختصاص یافته‌است و شصت و پنج کارگر برای بازسازی این قلعه سرگرم کار استند.

قلعۀ بلند شهر کابل بازسازی می‌شود

این قلعه هفت برج و پنج ذخیره گاه دارد و قدمت آن به یک و نیم سده پیش بر میگردد.

تصویر بندانگشتی

قلعۀ بلند شهر کابل که بر تپۀ کلوله پشته ساخته شده‌است و از آن در دوره‌های گوناگون همچون قلعۀ جنگی کار گرفته می‌شد اکنون برای استفادۀ فرهنگی زیربازسازی است.

این قلعه در حدود یک و نیم سده پیش در دورۀ عبدالرحمان خان در گسترۀ چهل و هشت هزار متر مربع زمین ساخته شد و از آن هنگام تا سی سال پیش همچون یک قلعۀ نظامی بود.

از میان هفت برج و پنج ذخیره‌گاۀ جنگ‌افزار این قلعه، یک برج آن بر بلندترین بخش این تپه ساخته شده‌است.

در ساخت این قلعه از چندین گونه معماری کار گرفته شده‌است.

وسیم روفی که کارهای مهندسی پروژۀ بازسازی این قلعه را به‌عهده دارد، می‌گوید که با دقت کار می‌کنند تا شکل قدیمی این قلعه دوباره احیا شود: «ذخیره‌گاه‌های جنگ‌افزار یا برج‌هایی را که ساخته‌اند در هرکدام از یک نوع معماری خاص کار گرفته‌اند که همه متفاوت از روش معماری کنونی است که این نمایانگر خلاقیت معماران آن زمان را نشان می‌دهد.»

در یکی از ذخیره‌گاه‌های جنگ‌افزار در این قلعه که زیاد آسیب ندیده‌است، نوشته‌هایی از نظامیان پیشین بر این قلعه بر جا مانده‌اند.

چشم‌انداز این قلعه بخش بزرگی از شهر کابل را در بر می‌گیرد.

محمد مصطفی نوید، سخن‌گوی شرکت انکشاف ملی، که مسؤولیت بازسازی این قلعه را دارد، می‌گوید اثرهای برجا مانده در این قلعه بررسی شده‌اند و کار بازسازی آن ادامه دارد: «با حفظ قدامت تاریخی و اصل موادی که موجود است و تخریب نشده و با استفاده از همان موادی که ساخته شده این قلعه دوباره مورد مرمت، حفظ و بازسازی قرار می‌گیرد.»

برای بازسازی این قلعه یک صد و ده میلیون افغانی از سوی شرکت انکشاف ملی اختصاص یافته‌است و شصت و پنج کارگر برای بازسازی این قلعه سرگرم کار استند.

هم‌رسانی کنید