تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارگیری از پارچه‌های داخلی در ساخت لباس‌های افغانی با طراحی مدرن

یک گروه بیست نفری از طراحان و دوزنده‌گان لباس در یک شرکت محلی در شهر کابل با کارگیری از پارچه‌های داخلی و ساخته‌های دستی لباس‌های نیمه مدرن و مدرن طراحی می‌کنند و می‌دوزند.

این شرکت یک و نیم سال پیش گشوده شده است و تاکنون صدها لباس ویژه مراسم خوشی و مکان‌های رسمی را طراحی و تولید کرده است.

خریداران فراورده‌های این شرکت بیشتر مقام‌های دولتی و طبقه ثروتمند جامعه استند. 

وحید سلیمانی سعید، طراح و دوزنده، گفت: «به این فکر رسیدیم که با کارگیری از مواد افغانی لباس‌های مدرن بسازیم، زیرا اکنون در جامعه با وجودی که بسیاری‌ها دلبسته لباس‌های کلاسیک استند، اما کسانی نیز استند که مدرن زنده‌گی می‌کنند و می‌خواهند که لباس‌های مدرن کار بگیرند. لباسی که به‌روز باشد و شخصیت آن را معرفی کند.»

کامله نوری که مشغول دوخت پیراهن عروس بود گفت که زمان دوخت کامل یک پیراهن به طراحی آن بسته‌گی دارد.

او گفت: «دوخت‌های افغانی است. موره و ساخته‌های دستی دیگری که برای آن کار گرفته می‌شود تمامی شان از خود افغانستان است.»

مسوول این شرکت می‌گوید که به علت نداشتن تمویل کننده تاکنون نتوانسته اند تولیدات شان را به بیرون از کشور بفرستند.

صابره اصغری، دوزنده، گفت: «هرگونه سفارش دریافت می‌کنیم. ما گند افغانی نیز می‌سازیم که از بیرون از کشور نیز بسیار سفارش می‌گیریم و آن سفارش را برای آنان آماده می‌کنیم و روان می‌کنیم.»

پیراهن‌های که در این شرکت تولید می‌شوند، ویژه مراسم رسمی و مراسم شادمانی استند.

کارگیری از پارچه‌های داخلی در ساخت لباس‌های افغانی با طراحی مدرن

خریداران فراورده‌های این شرکت بیشتر مقام‌های دولتی و طبقه ثروتمند جامعه استند. 

تصویر بندانگشتی

یک گروه بیست نفری از طراحان و دوزنده‌گان لباس در یک شرکت محلی در شهر کابل با کارگیری از پارچه‌های داخلی و ساخته‌های دستی لباس‌های نیمه مدرن و مدرن طراحی می‌کنند و می‌دوزند.

این شرکت یک و نیم سال پیش گشوده شده است و تاکنون صدها لباس ویژه مراسم خوشی و مکان‌های رسمی را طراحی و تولید کرده است.

خریداران فراورده‌های این شرکت بیشتر مقام‌های دولتی و طبقه ثروتمند جامعه استند. 

وحید سلیمانی سعید، طراح و دوزنده، گفت: «به این فکر رسیدیم که با کارگیری از مواد افغانی لباس‌های مدرن بسازیم، زیرا اکنون در جامعه با وجودی که بسیاری‌ها دلبسته لباس‌های کلاسیک استند، اما کسانی نیز استند که مدرن زنده‌گی می‌کنند و می‌خواهند که لباس‌های مدرن کار بگیرند. لباسی که به‌روز باشد و شخصیت آن را معرفی کند.»

کامله نوری که مشغول دوخت پیراهن عروس بود گفت که زمان دوخت کامل یک پیراهن به طراحی آن بسته‌گی دارد.

او گفت: «دوخت‌های افغانی است. موره و ساخته‌های دستی دیگری که برای آن کار گرفته می‌شود تمامی شان از خود افغانستان است.»

مسوول این شرکت می‌گوید که به علت نداشتن تمویل کننده تاکنون نتوانسته اند تولیدات شان را به بیرون از کشور بفرستند.

صابره اصغری، دوزنده، گفت: «هرگونه سفارش دریافت می‌کنیم. ما گند افغانی نیز می‌سازیم که از بیرون از کشور نیز بسیار سفارش می‌گیریم و آن سفارش را برای آنان آماده می‌کنیم و روان می‌کنیم.»

پیراهن‌های که در این شرکت تولید می‌شوند، ویژه مراسم رسمی و مراسم شادمانی استند.

هم‌رسانی کنید