تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

کتاب «مجید کلکانی و قیوم رهبر» در کابل رونمایی شد

کتاب زیرعنوان «مجید کلکانی و قیوم رهبر» امروز در یک مراسم در کابل رونمایی شد.

شماری از نویسنده‌گان در مراسم رونمایی این کتاب، از مجید کلکانی و قیوم رهبر همچون مبارزان آزادی یاد کردند.

مجید کلکانی و قویم رهبر، دو برادری بوده‌اند که هردو عضو حزب دموکراتیک نوین وقت را داشته‌اند. این دو برادر در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۴۸ یکی در افغانستان و دیگر در پاکستان ترور شدند.

سید عسکر موسوی، نویسنده و پژوهشگر در این باره گفت: «در حوزۀ دند شمالی یا در حوزۀ شمالی، جریان‌ها و یا افرادی ظهور کردند که آن‌‌ها به درک بسیار شریف از جامعۀ افغانستان رسیدند. یعنی جریان‌های قبلی بسیار سطحی بود.

غلام محمد محمدی، نویسنده در بارۀ این کتاب می‌گوید: «مجید کلکانی در صدد ایجاد یک جبهۀ متحد ملی بود فراگیر بود، در سطح یک حزب بسیاسی بوده و با هم دوره‌های خود همانند طاهر بدخشی بحث‌هایی را به راه انداختند.»

اما، در پایان مراسم رونمایی این کتاب بر سر آن چه چگونگی سخن رانی شرکت کننده‌گان این برنامه گفته شد، تنشی میان شرکت کننده‌گان این برنامه ایجاد شد.

فرهنگ و هنر

کتاب «مجید کلکانی و قیوم رهبر» در کابل رونمایی شد

مجید کلکانی و قویم رهبر، دو برادری بوده‌اند که هردو عضو حزب دموکراتیک نوین وقت را داشته‌اند. این دو برادر در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۴۸ یکی در افغانستان و دیگر در پاکستان ترور شدند.

تصویر بندانگشتی

کتاب زیرعنوان «مجید کلکانی و قیوم رهبر» امروز در یک مراسم در کابل رونمایی شد.

شماری از نویسنده‌گان در مراسم رونمایی این کتاب، از مجید کلکانی و قیوم رهبر همچون مبارزان آزادی یاد کردند.

مجید کلکانی و قویم رهبر، دو برادری بوده‌اند که هردو عضو حزب دموکراتیک نوین وقت را داشته‌اند. این دو برادر در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۴۸ یکی در افغانستان و دیگر در پاکستان ترور شدند.

سید عسکر موسوی، نویسنده و پژوهشگر در این باره گفت: «در حوزۀ دند شمالی یا در حوزۀ شمالی، جریان‌ها و یا افرادی ظهور کردند که آن‌‌ها به درک بسیار شریف از جامعۀ افغانستان رسیدند. یعنی جریان‌های قبلی بسیار سطحی بود.

غلام محمد محمدی، نویسنده در بارۀ این کتاب می‌گوید: «مجید کلکانی در صدد ایجاد یک جبهۀ متحد ملی بود فراگیر بود، در سطح یک حزب بسیاسی بوده و با هم دوره‌های خود همانند طاهر بدخشی بحث‌هایی را به راه انداختند.»

اما، در پایان مراسم رونمایی این کتاب بر سر آن چه چگونگی سخن رانی شرکت کننده‌گان این برنامه گفته شد، تنشی میان شرکت کننده‌گان این برنامه ایجاد شد.

هم‌رسانی کنید