تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گماشته شدن الیاس شهنا همچو آموزگار در مکتبی در آلمان

بزرگ ترین مکتب دولتی موسیقی جوانان شهر هامبورک آلمان با گماشتن الیاس شهنا همچون آموزگار، آموزش موسیقی افغانستان را در این مکتب آغاز کرده است.

این مکتب بیش از یک صدو ده سال عمر دارد و در آن نظریه های موسیقی غربی با ابزارهای موسیقی غربی آموزش داده می‌شود.

اکنون شش ماه می‌شود که در کنار موسیقی غربی آموزش نظریه‌های موسیقی افغانستان نیز در آموزش داده میشود.

دانش آموزان این مکتب شش ساله تا بیست و پنج ساله استند و جوانانی که در بخش موسیقی افغانستان آموزش می‌ببنند آلمانی، افغان و ایرانی استند.

صنف آموزش موسیقی شرقی در بزرگ ترین مکتب دولتی موسیقی جوانان در شهر هامبورک آلمان است که از تابستان امسال آموزش در آن آغاز شده است.

آزاد، دانش آموز موسیقی افغانی گفت:" از استاد شهنا آموخته و آموخته روان هستیم و خوش هستیم بسیار که یک فرصت خوب است اینجا برای افغانان."

الیاس شهنا آوازخوان کشور نیز از آموزگاران این صنف است.

پیش از این در این مکتب تنها موسیقی غربی آموزش داده میشد.

الیاس شهنا، استاد موسیقی گفت:" حدود شش ماه است که من تدریس می کنم، مکتب اطفالی از شش ساله تا جوانان بیست و پنج ساله را میپذیرد که ما در آنجا در خدمت شان هستیم."

مدیر این مکتب می‌گوید که شمار دانش آموزان در صنف موسیقی شرقی هر روز افزایش میابد.

هیر آرپ، مدیر مکتب گفت:"برای ما جای خوشی و افتخار است که با همکاری آقای الیاس شهنا در مکتب دولتی موسیقی شهر هامبورک صنف های موسیقی افغانی ایجاد کرده ایم. علاقمندی به این کورس افزوده شده است و ما شاهد این استیم که با گذشت هر هفته دانش آموزان تازه به اداره مکتب مراجعه می کنند و شامل صنف های درسی ما می شوند."

این مکتب موسیقی شهر هامبورگ آلمان بیش از صد سال قدمت دارد.

گماشته شدن الیاس شهنا همچو آموزگار در مکتبی در آلمان

شش ماه می‌شود که در کنار موسیقی غربی آموزش نظریه های موسیقی افغانستان نیز در آموزش داده میشود.

Thumbnail

بزرگ ترین مکتب دولتی موسیقی جوانان شهر هامبورک آلمان با گماشتن الیاس شهنا همچون آموزگار، آموزش موسیقی افغانستان را در این مکتب آغاز کرده است.

این مکتب بیش از یک صدو ده سال عمر دارد و در آن نظریه های موسیقی غربی با ابزارهای موسیقی غربی آموزش داده می‌شود.

اکنون شش ماه می‌شود که در کنار موسیقی غربی آموزش نظریه‌های موسیقی افغانستان نیز در آموزش داده میشود.

دانش آموزان این مکتب شش ساله تا بیست و پنج ساله استند و جوانانی که در بخش موسیقی افغانستان آموزش می‌ببنند آلمانی، افغان و ایرانی استند.

صنف آموزش موسیقی شرقی در بزرگ ترین مکتب دولتی موسیقی جوانان در شهر هامبورک آلمان است که از تابستان امسال آموزش در آن آغاز شده است.

آزاد، دانش آموز موسیقی افغانی گفت:" از استاد شهنا آموخته و آموخته روان هستیم و خوش هستیم بسیار که یک فرصت خوب است اینجا برای افغانان."

الیاس شهنا آوازخوان کشور نیز از آموزگاران این صنف است.

پیش از این در این مکتب تنها موسیقی غربی آموزش داده میشد.

الیاس شهنا، استاد موسیقی گفت:" حدود شش ماه است که من تدریس می کنم، مکتب اطفالی از شش ساله تا جوانان بیست و پنج ساله را میپذیرد که ما در آنجا در خدمت شان هستیم."

مدیر این مکتب می‌گوید که شمار دانش آموزان در صنف موسیقی شرقی هر روز افزایش میابد.

هیر آرپ، مدیر مکتب گفت:"برای ما جای خوشی و افتخار است که با همکاری آقای الیاس شهنا در مکتب دولتی موسیقی شهر هامبورک صنف های موسیقی افغانی ایجاد کرده ایم. علاقمندی به این کورس افزوده شده است و ما شاهد این استیم که با گذشت هر هفته دانش آموزان تازه به اداره مکتب مراجعه می کنند و شامل صنف های درسی ما می شوند."

این مکتب موسیقی شهر هامبورگ آلمان بیش از صد سال قدمت دارد.

هم‌رسانی کنید