Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک بازماندۀ باستانی افغانستان از بریتانیا برگشتانده می‌شود

روزنامۀ گاردین بریتانیا، روز یک شنبه (۲۹جدی) گزارش داده‌است که یک بازماندۀ باستانی موزیم ملی افغانستان از بریتانیا به افغانستان برگشتانده می‌شود.

بربنیاد گزارش گاردین این بازماندۀ باستانی یک مجسمۀ «معبد سرخ کوتل افغانستان» است که ۳۰سال پیش از موزیم ملی افغانستان دزدیده شده بود.

این مجسمه، در دهۀ ۱۹۵۰میلادی از منطقۀ باستانی سرخ کوتل بغلان کشف شده بود، اما در جریان جنگ‌های داخلی در کنار اثرهای دیگر دزدیده شد و به کشورهای خارجی قاچاق گردید.

بسیاری از اثرهای باستانی افغانستان در سال‌های جنگ به کشورهای خارج قاچاق شده‌اند.

بخشی از این اثرها اما در سال‌های اخیر دوباره به کشور بازگردانیده شده‌اند که اکنون در موزیم ملی نگهداری می‌شوند.

سال گذشته نیز یک ظرف باستانی که از افغانستان به بریتانیا قاچاق شده بود، دوباره به کشور بازگردانیده شد.

روزنامۀ «سندی تلگراف» بریتانیا گزارش داده بود که این ظرف نقره‌یی، بیش از چهار هزار سال قدمت دارد.

این ظرف، برای نخستین بار در بریتانیا به نمایش گذاشته شد.

پولیس بریتانیا، این ظرف را سه سال پیش از یک میدان هوایی در نزدیک لندن یافته بودند؛ اما هیچ کسی به اتهام قاچاق آن بازداشت نشده بود.

یک بازماندۀ باستانی افغانستان از بریتانیا برگشتانده می‌شود

سال گذشته نیز یک ظرف باستانی که از افغانستان به بریتانیا قاچاق شده بود، دوباره به کشور بازگردانیده شد.

Thumbnail

روزنامۀ گاردین بریتانیا، روز یک شنبه (۲۹جدی) گزارش داده‌است که یک بازماندۀ باستانی موزیم ملی افغانستان از بریتانیا به افغانستان برگشتانده می‌شود.

بربنیاد گزارش گاردین این بازماندۀ باستانی یک مجسمۀ «معبد سرخ کوتل افغانستان» است که ۳۰سال پیش از موزیم ملی افغانستان دزدیده شده بود.

این مجسمه، در دهۀ ۱۹۵۰میلادی از منطقۀ باستانی سرخ کوتل بغلان کشف شده بود، اما در جریان جنگ‌های داخلی در کنار اثرهای دیگر دزدیده شد و به کشورهای خارجی قاچاق گردید.

بسیاری از اثرهای باستانی افغانستان در سال‌های جنگ به کشورهای خارج قاچاق شده‌اند.

بخشی از این اثرها اما در سال‌های اخیر دوباره به کشور بازگردانیده شده‌اند که اکنون در موزیم ملی نگهداری می‌شوند.

سال گذشته نیز یک ظرف باستانی که از افغانستان به بریتانیا قاچاق شده بود، دوباره به کشور بازگردانیده شد.

روزنامۀ «سندی تلگراف» بریتانیا گزارش داده بود که این ظرف نقره‌یی، بیش از چهار هزار سال قدمت دارد.

این ظرف، برای نخستین بار در بریتانیا به نمایش گذاشته شد.

پولیس بریتانیا، این ظرف را سه سال پیش از یک میدان هوایی در نزدیک لندن یافته بودند؛ اما هیچ کسی به اتهام قاچاق آن بازداشت نشده بود.

هم‌رسانی کنید