Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید ریاست اجرائیه بر عملی شدن توافقنامه سیاسی

معاون دوم ریاست اجراییه بر عملی شدن توافق نامه حکومت وحدت ملی تأکید می ورزد و می گوید که رییس جمهور و رییس اجراییه به اختلاف های شان باید پایان دهند.

از سویی هم، شماری از احزاب سیاسی می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی برای آینده و منافع خودشان کار می کنند، نه به منافع ملی.

محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه، در گفتگوی با طلوع نیوز از ادامه تنش ها میان دو رهبر نگران است و می گوید که این اختلاف ها، به دشواری های کشور افزوده است.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه گفت: «نهادها باید صلاحیت های خود را داشته باشد، اگر وزیر است واقعاً وزیر باشد، با صلاحیت های وزیر، اگر رییس است... چون اختلاف های سیاسی یقیناً سر مسائل امنیتی، سر مسائل اقتصادی تأثیر دارد.»

معاون شورای عالی صلح، این تنش ها را هنوز هم چالش برانگیز می داند.

عبدالحبیب اوقچون، معاون شورای عالی صلح گفت: «(رهبران حکومت) مسائل را در میان شان دوستان و برادرانه حل و فصل کنند. به دورترین نقاط به عساکر دورافتاده ما رسیده گی کنند؛ (آنان) نان ندارند، سلاح و مهمات ندارند، جای ندارند و در محاصره استند.»

از سویی هم، شورای حراست و ثابت می گوید که بی باوری ها میان رییس جمهور و رییس اجراییه ژرف تر از آن اد که پنداشته می شوند.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «رییس اجراییه به (فکر) منافع خودش و نزدیکان خونین و متحدان سیاسی اش و کسانی که در تیم اش کار کردند، است. در یک طرف هم، رییس جمهور افغانستان، با یک جمعی محدودی که تلاش دارند برای انحصار قدرت در افغانستان.»

تا کنون این دو رهبر سه بار با هم دیده اند، اما به نظر می رسد که اختلاف های شان هنوزهم پا برجا استند.

اختلاف ها میان رییس اجراییه و رییس جمهور هنگامی همگانی شد که رییس اجراییه رییس جمهور را انحصار قدرت متهم ساخت و گفت کسی که حوصله گفت و گو را نداشته باشد، سزاوار ریاست جمهوری نیست.

تأکید ریاست اجرائیه بر عملی شدن توافقنامه سیاسی

معاون دوم ریاست اجراییه بر عملی شدن توافق نامه حکومت وحدت ملی تأکید می ورزد و می گوید که رییس جمهو

Thumbnail

معاون دوم ریاست اجراییه بر عملی شدن توافق نامه حکومت وحدت ملی تأکید می ورزد و می گوید که رییس جمهور و رییس اجراییه به اختلاف های شان باید پایان دهند.

از سویی هم، شماری از احزاب سیاسی می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی برای آینده و منافع خودشان کار می کنند، نه به منافع ملی.

محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه، در گفتگوی با طلوع نیوز از ادامه تنش ها میان دو رهبر نگران است و می گوید که این اختلاف ها، به دشواری های کشور افزوده است.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه گفت: «نهادها باید صلاحیت های خود را داشته باشد، اگر وزیر است واقعاً وزیر باشد، با صلاحیت های وزیر، اگر رییس است... چون اختلاف های سیاسی یقیناً سر مسائل امنیتی، سر مسائل اقتصادی تأثیر دارد.»

معاون شورای عالی صلح، این تنش ها را هنوز هم چالش برانگیز می داند.

عبدالحبیب اوقچون، معاون شورای عالی صلح گفت: «(رهبران حکومت) مسائل را در میان شان دوستان و برادرانه حل و فصل کنند. به دورترین نقاط به عساکر دورافتاده ما رسیده گی کنند؛ (آنان) نان ندارند، سلاح و مهمات ندارند، جای ندارند و در محاصره استند.»

از سویی هم، شورای حراست و ثابت می گوید که بی باوری ها میان رییس جمهور و رییس اجراییه ژرف تر از آن اد که پنداشته می شوند.

مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات گفت: «رییس اجراییه به (فکر) منافع خودش و نزدیکان خونین و متحدان سیاسی اش و کسانی که در تیم اش کار کردند، است. در یک طرف هم، رییس جمهور افغانستان، با یک جمعی محدودی که تلاش دارند برای انحصار قدرت در افغانستان.»

تا کنون این دو رهبر سه بار با هم دیده اند، اما به نظر می رسد که اختلاف های شان هنوزهم پا برجا استند.

اختلاف ها میان رییس اجراییه و رییس جمهور هنگامی همگانی شد که رییس اجراییه رییس جمهور را انحصار قدرت متهم ساخت و گفت کسی که حوصله گفت و گو را نداشته باشد، سزاوار ریاست جمهوری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره