تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جادۀ دوشی-بامیان با گذشت ۸ سال هنوز تکمیل نشده‌است

شماری ازباشنده‌گان ولایت‌های بغلان و بامیان با انتقاد از وزارت فواید عامه می‌گویند که از ۸ سال بدینسو نتوانسته‌است جادۀ  دوشی – بامیان، را بسازند.

آنان می‌گویند که درآخرین مورد صد میلیون دالر پول تخصیصی این جاده را بانک جهانی به مبارزه با ویروس کرونا انتقال داده است و اینکار سبب تأخیری بیشتر کارساخت این جاده خواهد شد.

ازسویی هم شماری ازباشنده‌گان ولسوالی دوشی می‌گویند با آنکه زمان پیمان ساخت بخش نخست این جاده تمام شده است، اما تا کنون شرکت پیمان کارسی درصد کارش را انجام نداده است .

سید محمد، باشنده ولسوالی تاله و برفک گفت:«شرکت ضعیف است، اگه بیست روز یا یکماه کار کنه، دو ماه سه ماه تعطیلی داره.»

محمد عالم، باشنده ولسوالی دوشی گفت:«تقریبا یک سال میشه که همی موتره، د دو لک گرفتم، حالی مردم د یک لک هم نمیگره، بخاطرکه د سرک خام گشتیم.»

صبغت الله ابراهیمی، باشنده روستای کنده سنگ گفت:«ختم کار ای قرارداد پروژه د تاریخ سه جدی ۱۳۹۸ بود که او ختم شد، هنوز تقریبا پنج شش ماه میشه که کار خوده ادامه داده رایی است.»

محمد آصف، باشنده روستای کنده سنگ گفت:«بازخواست است که بیدر یک زره قانون اگه مراعات میشه دگه کار سرک ما ره یک زره به سرعت پیش ببره، به ای حالتی که است ای سرک تا ده سال دگه هم جور نمیشه.»

بانک جهانی میپذیرد که بخشی ازپول تخصیصی این پروژه را برای مبارزه با بیماری کوید نزده به حکومت داده است اما بربنیاد خبرنامه این بانک  با دریافت اطمینان ازسرعت کارپروژه دوشی-بامیان هزینه های آن را تامین خواهند کرد.

محمد اشرف حق شناس  معاون سخنگوی وزارت فواید عامه گفت:«بانک جهانی که تمویل کننده ای پروژه میباشه با وزارت مالیه افغانستان متعهد به پرداخت وجوه مالی آن است، وزارت فواید عامه متعهد است تا کار پروژه مهم و اساسی را به گونه معیاری تکمیل نموده.»

جاده دوشی-بامیان به هدف ایجاد کوریدور شمال- جنوب وبدیل راه سالنگ تا سال دوهزاروبیست و دو میلادی باید ساخته شود تا کار ساخت اساسی شاهراه شمال وگذرگاه سالنگ آغازشود.

درحال حاضربخشی زیادی ازراه سالنگ به مخروبه مبدل شده است وبه گفته شماری ازراننده گان احتمال دارد درزمستان امسال این گذرگاه غیر قابل رفت وآمد برای موترهای باربری ومسافربری باشد.

جادۀ دوشی-بامیان با گذشت ۸ سال هنوز تکمیل نشده‌است

جاده دوشی-بامیان به هدف ایجاد کوریدور شمال- جنوب و بدیل راه سالنگ تا سال ۲۰۲۲ میلادی باید ساخته شود.

Thumbnail

شماری ازباشنده‌گان ولایت‌های بغلان و بامیان با انتقاد از وزارت فواید عامه می‌گویند که از ۸ سال بدینسو نتوانسته‌است جادۀ  دوشی – بامیان، را بسازند.

آنان می‌گویند که درآخرین مورد صد میلیون دالر پول تخصیصی این جاده را بانک جهانی به مبارزه با ویروس کرونا انتقال داده است و اینکار سبب تأخیری بیشتر کارساخت این جاده خواهد شد.

ازسویی هم شماری ازباشنده‌گان ولسوالی دوشی می‌گویند با آنکه زمان پیمان ساخت بخش نخست این جاده تمام شده است، اما تا کنون شرکت پیمان کارسی درصد کارش را انجام نداده است .

سید محمد، باشنده ولسوالی تاله و برفک گفت:«شرکت ضعیف است، اگه بیست روز یا یکماه کار کنه، دو ماه سه ماه تعطیلی داره.»

محمد عالم، باشنده ولسوالی دوشی گفت:«تقریبا یک سال میشه که همی موتره، د دو لک گرفتم، حالی مردم د یک لک هم نمیگره، بخاطرکه د سرک خام گشتیم.»

صبغت الله ابراهیمی، باشنده روستای کنده سنگ گفت:«ختم کار ای قرارداد پروژه د تاریخ سه جدی ۱۳۹۸ بود که او ختم شد، هنوز تقریبا پنج شش ماه میشه که کار خوده ادامه داده رایی است.»

محمد آصف، باشنده روستای کنده سنگ گفت:«بازخواست است که بیدر یک زره قانون اگه مراعات میشه دگه کار سرک ما ره یک زره به سرعت پیش ببره، به ای حالتی که است ای سرک تا ده سال دگه هم جور نمیشه.»

بانک جهانی میپذیرد که بخشی ازپول تخصیصی این پروژه را برای مبارزه با بیماری کوید نزده به حکومت داده است اما بربنیاد خبرنامه این بانک  با دریافت اطمینان ازسرعت کارپروژه دوشی-بامیان هزینه های آن را تامین خواهند کرد.

محمد اشرف حق شناس  معاون سخنگوی وزارت فواید عامه گفت:«بانک جهانی که تمویل کننده ای پروژه میباشه با وزارت مالیه افغانستان متعهد به پرداخت وجوه مالی آن است، وزارت فواید عامه متعهد است تا کار پروژه مهم و اساسی را به گونه معیاری تکمیل نموده.»

جاده دوشی-بامیان به هدف ایجاد کوریدور شمال- جنوب وبدیل راه سالنگ تا سال دوهزاروبیست و دو میلادی باید ساخته شود تا کار ساخت اساسی شاهراه شمال وگذرگاه سالنگ آغازشود.

درحال حاضربخشی زیادی ازراه سالنگ به مخروبه مبدل شده است وبه گفته شماری ازراننده گان احتمال دارد درزمستان امسال این گذرگاه غیر قابل رفت وآمد برای موترهای باربری ومسافربری باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره