تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد کارشناسان از سیاست اقتصادی دولت در عصر کرونا

در جریان بحران کرونا و وضع محدودیت‌ها ، شصت درصد فعالیت‌های بخش خصوصی درکشور زیان‌مند شده‌اند.

مسؤولان اتاق‌های صنایع و معادن در کنار بحران کرونا، افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی وبی پروایی‌های حکومت درقبال سیاست‌های نادرست کشورها همسایه را ازعلت‌های رکود روزافزون کارخانه‌های تولیدی درکشور میدانند.

ازسویی هم مسوولان نهاد بازرگانی صیام درهماهنگی با اتاق معادن وصنایع، پیکاریک ساله یی ترویج استفاده ازتولیدات داخلی را راه اندازی کرده‌است.

مسوولان اتاق معادن و صنایع با نگرانی از مشکلات روزافزون کمبود برق، زمین ، نبود قرضه‌ها ونبود حمایت‌های حکومت ازصنایع داخلی میگویند که در حال حاضر صنایع کشور با چالش های بزرگی روبرو اند.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن وصنایع گفت:«۶۰ تا ۸۰ فیصد ضربه دیده د ای روزهای کرونا در روزهای سختی که سکتور خصوصی افغانستان پشت سر گذشتانده.»

نماینده‌گان بخش خصوصی وصنایع میگویند که حکومت درکنار اینکه صنایع کشوررا حمایت نمیکند کمک کننده‌ها نیز از تولیدات داخلی درپیمان های‌شان استفاده نمیکنند.

آنان میگویند که برای ترویج استفاده از فراورده‌های داخلی درکشور، پیکاریک ساله‌یی را راه اندازی میکنند که بربنیاد آن درکنار برگزاری نمایشگاه‌ها درشش حوزه کشور، راه‌های حل برای چالش‌ها فراراه کار صاحبان صنایع را جستجو خواهند کرد.

شیر باز کمین زاده رییس اتاق معادن وصنایع گفت:«دامن فساد انقدر کلان شده که از یک مامور عادی گرفته تا مقام های بلندپایه دولتی، وکیلان همه در ان الوده استند.»

صیام پسرلی، مسوول نهاد بازرگانی صیام گفت:«برای سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌های زیادی داریم.»

فرید احمد مولوی زاده، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت:«باید ما و شما دست به دست هم دهیم، کرباس بهتر از پارچه ابریشمی بیگانه ها است.»

صاحبان صنایع می‌گویند که به علت افزایش فساد درگمرک های کشوردرحال حاضر پنجاه درصد کالاهای وارداتی به گونۀ قاچاق وارد بازارها میشود این کارسبب رکود کارخانه‌های داخلی درکشور شده است. 

انتقاد کارشناسان از سیاست اقتصادی دولت در عصر کرونا

ازسویی هم مسوولان نهاد بازرگانی صیام درهماهنگی با اتاق معادن وصنایع، پیکاریک ساله یی ترویج استفاده ازتولیدات داخلی را راه اندازی کرده‌است.

Thumbnail

در جریان بحران کرونا و وضع محدودیت‌ها ، شصت درصد فعالیت‌های بخش خصوصی درکشور زیان‌مند شده‌اند.

مسؤولان اتاق‌های صنایع و معادن در کنار بحران کرونا، افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی وبی پروایی‌های حکومت درقبال سیاست‌های نادرست کشورها همسایه را ازعلت‌های رکود روزافزون کارخانه‌های تولیدی درکشور میدانند.

ازسویی هم مسوولان نهاد بازرگانی صیام درهماهنگی با اتاق معادن وصنایع، پیکاریک ساله یی ترویج استفاده ازتولیدات داخلی را راه اندازی کرده‌است.

مسوولان اتاق معادن و صنایع با نگرانی از مشکلات روزافزون کمبود برق، زمین ، نبود قرضه‌ها ونبود حمایت‌های حکومت ازصنایع داخلی میگویند که در حال حاضر صنایع کشور با چالش های بزرگی روبرو اند.

رحیم الله سمندر، رییس هیئت عامل اتاق معادن وصنایع گفت:«۶۰ تا ۸۰ فیصد ضربه دیده د ای روزهای کرونا در روزهای سختی که سکتور خصوصی افغانستان پشت سر گذشتانده.»

نماینده‌گان بخش خصوصی وصنایع میگویند که حکومت درکنار اینکه صنایع کشوررا حمایت نمیکند کمک کننده‌ها نیز از تولیدات داخلی درپیمان های‌شان استفاده نمیکنند.

آنان میگویند که برای ترویج استفاده از فراورده‌های داخلی درکشور، پیکاریک ساله‌یی را راه اندازی میکنند که بربنیاد آن درکنار برگزاری نمایشگاه‌ها درشش حوزه کشور، راه‌های حل برای چالش‌ها فراراه کار صاحبان صنایع را جستجو خواهند کرد.

شیر باز کمین زاده رییس اتاق معادن وصنایع گفت:«دامن فساد انقدر کلان شده که از یک مامور عادی گرفته تا مقام های بلندپایه دولتی، وکیلان همه در ان الوده استند.»

صیام پسرلی، مسوول نهاد بازرگانی صیام گفت:«برای سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌های زیادی داریم.»

فرید احمد مولوی زاده، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان گفت:«باید ما و شما دست به دست هم دهیم، کرباس بهتر از پارچه ابریشمی بیگانه ها است.»

صاحبان صنایع می‌گویند که به علت افزایش فساد درگمرک های کشوردرحال حاضر پنجاه درصد کالاهای وارداتی به گونۀ قاچاق وارد بازارها میشود این کارسبب رکود کارخانه‌های داخلی درکشور شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره