تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'بازرگانی میان افغانستان و پاکستان ۶۰درصد کاهش یافته‌است'

فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که در پی شیوع ویروس کرونا و بندش راه‌ها میان افغانستان و پاکستان، بازرگانی میان دو کشور ۶۰درصد کاهش یافته‌است.

معاون این فدراسیون می‌گوید که می‌گوید که در حا ل حاضر شماری از موترهای باربری که روزانه به دو کشور کالاها را انتقال می‌دهند در حدود نُه صد موتر رسیده‌اند؛ در حالی‌که سال گذشته روزانه تا دوهزارموتر کالاها میان افغانستان و پاکستان مبادله می‌شدند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان گفت: «موتری که از طرف پاکستان می‌آید تلاشی نمی‌شود و صد دو صد دانه موتر از مرز عبور می‌کنند، اما وقتی موترها از طرف افغانستان به پاکستان می‌روند، پانزده تا بیست دقیقه تنها روند تلاشی آن زمان می‌گیرد.»

وزارت صنعت و تجارت، مشکلات را در بخش بازرگانی با پاکستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که درهماهنگی با پاکستان به این مشکلات رسیده‌گی می‌شود.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «در بندر تورخم یک جاده داریم که از آن به‌گونۀ نوبتی موترها از آن رفت و آمد می‌کنند.»

در سال‌های گذشته، پاکستان با بیش از دومیلیارد دالر حجم بازرگانی با افغانستان، از مهم‌ترین شرکای بازرگانی افغانستان بوده‌است، اما در چند سال اخیر به‌علت افزایش چالش‌ها در بازرگانی و ترازیت دو کشور، حجم بازرگانی هم به‌گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته‌است.

فدراسیون اتاق‌های افغانستان پیش‌بینی می‌کند که امسال حجم بازرگانی رسمی دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر خواهد رسید.

'بازرگانی میان افغانستان و پاکستان ۶۰درصد کاهش یافته‌است'

وزارت صنعت و تجارت، مشکلات را در بخش بازرگانی با پاکستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که درهماهنگی با پاکستان به این مشکلات رسیده‌گی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که در پی شیوع ویروس کرونا و بندش راه‌ها میان افغانستان و پاکستان، بازرگانی میان دو کشور ۶۰درصد کاهش یافته‌است.

معاون این فدراسیون می‌گوید که می‌گوید که در حا ل حاضر شماری از موترهای باربری که روزانه به دو کشور کالاها را انتقال می‌دهند در حدود نُه صد موتر رسیده‌اند؛ در حالی‌که سال گذشته روزانه تا دوهزارموتر کالاها میان افغانستان و پاکستان مبادله می‌شدند.

خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان گفت: «موتری که از طرف پاکستان می‌آید تلاشی نمی‌شود و صد دو صد دانه موتر از مرز عبور می‌کنند، اما وقتی موترها از طرف افغانستان به پاکستان می‌روند، پانزده تا بیست دقیقه تنها روند تلاشی آن زمان می‌گیرد.»

وزارت صنعت و تجارت، مشکلات را در بخش بازرگانی با پاکستان می‌پذیرد، اما می‌گوید که درهماهنگی با پاکستان به این مشکلات رسیده‌گی می‌شود.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت: «در بندر تورخم یک جاده داریم که از آن به‌گونۀ نوبتی موترها از آن رفت و آمد می‌کنند.»

در سال‌های گذشته، پاکستان با بیش از دومیلیارد دالر حجم بازرگانی با افغانستان، از مهم‌ترین شرکای بازرگانی افغانستان بوده‌است، اما در چند سال اخیر به‌علت افزایش چالش‌ها در بازرگانی و ترازیت دو کشور، حجم بازرگانی هم به‌گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته‌است.

فدراسیون اتاق‌های افغانستان پیش‌بینی می‌کند که امسال حجم بازرگانی رسمی دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید