تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرمایه‌گذاری در بخش فایبرنوری گسترش می‌یابد

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که به‌زودی به‌چند شرکت خصوصی دیگر نیز جواز سرمایه‌گذاری در بخش فایبر نوری داده خواهد شد.

عمر منصور انصاری، رییس این اداره می‌گوید که افزون بر سه شرکت بزرگ مخابراتی که این جواز را بدست آورده‌اند، این اداره در حال بررسی دادن جواز به شرکت برشنا و پنج تا شش شرکت خصوصی دیگر است.

فایبر نوری که توسط شرکت دولتی افغان تیلی کام کشیده‌است، هنوز هم منبع اصلی ارایه خدمات انترنتی شرکت‌های گوناگون مخابراتی است. هرچند در دو سال پسین یکی از شرکت‌های خصوصی نیز توانسته‌است در این بخش سرمایه گذاری کند.

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی فشار زیاد بر منابع محدود فایبر نوری را از علت‌های مشکلات انترنتی در کشور می‌گوید: «اکنون مشکل این است که بر شبکه بسیار فشار زیاد است به همین خاطر کیفیت خدمات ارایه شده خوب نیست.»

افزون بر شرکت مخابراتی افغان بیسیم، شرکت مخابراتی اتصالات و شرکتی زیرنام گروه مشورتی آسیا جواز سرمایه‌گذاری در بخش فایبرنوری را بدست آورده‌اند.

آگاهان بخش فناوری می‌گویند که تاکنون ارایه خدمات انترنتی با کارگیری از یک منبع فایبر نوری از علت‌های سرعت پایین خدمات انترنتی در کشور بوده‌است.

گدا محمد خراسانی، آگاه بخش فناوری گفت: «اگر کیفیت موجود است، پس مشکلات چرا وجود دارد؟ این مربوط به ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌شود.»

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که شرکت برشنا نیز خواهان گرفتن جواز برای آغاز کارهای تجارتی در بخش فایبرنوری شده‌است. این‌گونه توزیع فایبر نوری که در سیم‌های برق کشیده‌است منبع درآمدی به شرکت برشنا و منبعی برای شرکت‌های ارایه کننده خدمات انترنتی در کشور خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در بخش فایبرنوری گسترش می‌یابد

افزون بر شرکت مخابراتی افغان بیسیم، شرکت مخابراتی اتصالات و شرکتی زیرنام گروه مشورتی آسیا جواز سرمایه‌گذاری در بخش فایبرنوری را بدست آورده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که به‌زودی به‌چند شرکت خصوصی دیگر نیز جواز سرمایه‌گذاری در بخش فایبر نوری داده خواهد شد.

عمر منصور انصاری، رییس این اداره می‌گوید که افزون بر سه شرکت بزرگ مخابراتی که این جواز را بدست آورده‌اند، این اداره در حال بررسی دادن جواز به شرکت برشنا و پنج تا شش شرکت خصوصی دیگر است.

فایبر نوری که توسط شرکت دولتی افغان تیلی کام کشیده‌است، هنوز هم منبع اصلی ارایه خدمات انترنتی شرکت‌های گوناگون مخابراتی است. هرچند در دو سال پسین یکی از شرکت‌های خصوصی نیز توانسته‌است در این بخش سرمایه گذاری کند.

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی فشار زیاد بر منابع محدود فایبر نوری را از علت‌های مشکلات انترنتی در کشور می‌گوید: «اکنون مشکل این است که بر شبکه بسیار فشار زیاد است به همین خاطر کیفیت خدمات ارایه شده خوب نیست.»

افزون بر شرکت مخابراتی افغان بیسیم، شرکت مخابراتی اتصالات و شرکتی زیرنام گروه مشورتی آسیا جواز سرمایه‌گذاری در بخش فایبرنوری را بدست آورده‌اند.

آگاهان بخش فناوری می‌گویند که تاکنون ارایه خدمات انترنتی با کارگیری از یک منبع فایبر نوری از علت‌های سرعت پایین خدمات انترنتی در کشور بوده‌است.

گدا محمد خراسانی، آگاه بخش فناوری گفت: «اگر کیفیت موجود است، پس مشکلات چرا وجود دارد؟ این مربوط به ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌شود.»

ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که شرکت برشنا نیز خواهان گرفتن جواز برای آغاز کارهای تجارتی در بخش فایبرنوری شده‌است. این‌گونه توزیع فایبر نوری که در سیم‌های برق کشیده‌است منبع درآمدی به شرکت برشنا و منبعی برای شرکت‌های ارایه کننده خدمات انترنتی در کشور خواهد شد.

هم‌رسانی کنید