تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست جبران خساره به آسیب دیده گان آتش سوزی اسلام قلعه

صدها تن از موتر داران و بازرگانانی که موترها و کالاهای شان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفته اند خواهان جبران خساره از سوی حکومت استند. این افراد می گویند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش سوزی شده است.

خلیل احمد راننده متضرر گفت: «دولت باید خساره مردم را بدهد. این موترها به مفت به دست نیامده بودند که به مفت بروند. این ها از پول دزدی به دست نیامده اند. عمر خودرا زحمت کشیدیم و این موترها را خریدیم. یک موتر از بردارم، یک موتر از پسرم و یک موتر بردار زاده ام سوخته است.»

عبدالقادر راننده متضرر گفت: «عرض ما را به مقام های بالا و رییس جمهور برساند و برای جبران خساره بپردازد. برای ما هیچ چیزی نمانده است و یا حکومت مارا کمک کند و یا ما را بکشد.»

طارق صالحی راننده متضرر گفت: «ما زحمت کشدیم و عرق ریخیتم تا موتر خریدیم. با هر موتر یک یا دو نفر شریک استند و یا سه خانواده از یک موتر نان می خوردند. حق ما را باید دولت پرداخت کند یا به رضا باشه و یا به زور می گیریم.»

با گذشت سه روز از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، مقام های محلی این ولایت می گویند که هنوزهم در بخش هایی از این گمرک آتش خاموش نشده است و میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوخته اند مشخص نیست.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه صدها میلیون دالر به بازرگانان و موتر داران زیان وارد شده است و اگر حکومت آنان را همکاری نکند، اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات با رکورد بی پیشینه روبه رو خواهد شد.

یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت: «موترها و کالاهایی که در آتش سوختند، دزه دزه زنده گی تاجران بودند. حجم خساره بسیار وسیع است. بدون حمایت حکومت، این خسارات از سوی سکتور خصوصی قابل جبران نیست.»

مقام های محلی هرات می گویند که به علت غفلت و فساد اداری در گمرک اسلام قلعه آتش سوزی صورت گرفته است و با عاملان آن جدی برخورد می شود. هرچند ازاحتمال آتش گرفتن هفت صد تا یک هزار موتر دراین آتش سوزی گزارش شده است اما سید وحید قتالی والی هرات می گوید که جلو آتش گرفتن نزدیک به دوهزارگرفته شده است.

سید وحید قتالی والی هرات گفت: «هشتاد درصد وقت ما را حفظ اموال در ساحه گرفت. سخت از این ناحیه متاثر استیم. با تمام کسانی که دست به غارت اموال تجار زدند برخورد قانونی می کنیم، یک تعدادی دستگیر شده اند.»

آتش سوزی نیمه روز شنبه در گمرک اسلام قلعه آغاز شد و با گذشت سه روز هنوزهم آتش در اینجا به گونهء کامل خاموش نشده است و به تازه گی چند تانکر در این گمرک انفجار کرده اند.

خواست جبران خساره به آسیب دیده گان آتش سوزی اسلام قلعه

مقام‌ها در هرات می‌گویند که میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوخته اند مشخص نیست.

تصویر بندانگشتی

صدها تن از موتر داران و بازرگانانی که موترها و کالاهای شان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفته اند خواهان جبران خساره از سوی حکومت استند. این افراد می گویند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش سوزی شده است.

خلیل احمد راننده متضرر گفت: «دولت باید خساره مردم را بدهد. این موترها به مفت به دست نیامده بودند که به مفت بروند. این ها از پول دزدی به دست نیامده اند. عمر خودرا زحمت کشیدیم و این موترها را خریدیم. یک موتر از بردارم، یک موتر از پسرم و یک موتر بردار زاده ام سوخته است.»

عبدالقادر راننده متضرر گفت: «عرض ما را به مقام های بالا و رییس جمهور برساند و برای جبران خساره بپردازد. برای ما هیچ چیزی نمانده است و یا حکومت مارا کمک کند و یا ما را بکشد.»

طارق صالحی راننده متضرر گفت: «ما زحمت کشدیم و عرق ریخیتم تا موتر خریدیم. با هر موتر یک یا دو نفر شریک استند و یا سه خانواده از یک موتر نان می خوردند. حق ما را باید دولت پرداخت کند یا به رضا باشه و یا به زور می گیریم.»

با گذشت سه روز از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، مقام های محلی این ولایت می گویند که هنوزهم در بخش هایی از این گمرک آتش خاموش نشده است و میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوخته اند مشخص نیست.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه صدها میلیون دالر به بازرگانان و موتر داران زیان وارد شده است و اگر حکومت آنان را همکاری نکند، اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات با رکورد بی پیشینه روبه رو خواهد شد.

یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت: «موترها و کالاهایی که در آتش سوختند، دزه دزه زنده گی تاجران بودند. حجم خساره بسیار وسیع است. بدون حمایت حکومت، این خسارات از سوی سکتور خصوصی قابل جبران نیست.»

مقام های محلی هرات می گویند که به علت غفلت و فساد اداری در گمرک اسلام قلعه آتش سوزی صورت گرفته است و با عاملان آن جدی برخورد می شود. هرچند ازاحتمال آتش گرفتن هفت صد تا یک هزار موتر دراین آتش سوزی گزارش شده است اما سید وحید قتالی والی هرات می گوید که جلو آتش گرفتن نزدیک به دوهزارگرفته شده است.

سید وحید قتالی والی هرات گفت: «هشتاد درصد وقت ما را حفظ اموال در ساحه گرفت. سخت از این ناحیه متاثر استیم. با تمام کسانی که دست به غارت اموال تجار زدند برخورد قانونی می کنیم، یک تعدادی دستگیر شده اند.»

آتش سوزی نیمه روز شنبه در گمرک اسلام قلعه آغاز شد و با گذشت سه روز هنوزهم آتش در اینجا به گونهء کامل خاموش نشده است و به تازه گی چند تانکر در این گمرک انفجار کرده اند.

هم‌رسانی کنید