تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

با وجود بازشدن شماری از راه‌ها بهای کالاها کاهش نیافته‌است

با وجودی که شماری از راه‌ها از جمله راه بندر آقینه، اندخوی و شیرخان بندر باز شده‌اند، اما بهای شماری از کالاها به‌ویژۀ نفت و گاز در پایتخت کاهش نیافته‌است.

در حال حاضر، در بازارهای پایتخت بهای هر کیلوگرام گاز به‌گونه میانگین تا نود افغانی و هر لیتر نفت تا چهل و هفت افغانی است.

اما بربنیاد آمارهای اتاق پیشه‌وران بهای تمام شد هر کیلوگرام گاز مایع تا پنجاه و پنج افغانی و هر لیتر نفت تا سی و پنج افغانی است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که خود سری‌های فروشنده‌گان در بازارها و نیز بی‌انصافی بازرگانان علت‌های گران‌فروشی در بازارها استند.

رحمت‌الله، تکسی ران در پایتخت گفت: «هرقدر که روزانه کار می‌کنیم آن را تیل می‌‌خریم.»

بصیر احمد کابلی، باشنده کابل نیز افزود: «در این شرایط یک آدم چگونه بتواند روزانه که صد افغانی کار می‌کند آن را نان و گاز بخرد؟»

به‌گفتۀ باشنده‌گان کابل، گران‌‌فروشی‌ها در پایتخت باعث شده‌اند که بسیاری از مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند.

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «راه‌بندی حیرتان – کابل و هم آقینه از اثر پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق صنعت و صنعت‌کاران باز شدند که این کار را ما برای پنج روز دنبال داشتیم.»

فاطمه نظری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز بیان داشت: «این موضوع باید در نشست عمومی مجلس بحث شود و برای حل چالش‌ها راهی جستجو شود.»

با این همه، فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره چنین گفت: «وزارت صنعت و تجارت با کسانی‌که اقدام به گران‌فروشی مواد غذایی و سوختی به‌گونۀ خودسر می‌کنند با همکاری دیگر نهادهای زیربط در مطابقت با قانون برخورد می‌کنند.»

گران‌فروشی‌ها در بازارهای کشور مشکل همیشه‌گی مردمان کشور است. در حال حاضر در کنار قانون منع احتکار و منع انحصار، قانون حفاظت از حقوق مستهلکین نیز وجود دارند، اما به‌گفتۀ شماری از آگاهان، وزارت صنعت و تجارت تاکنون نتوانسته است این قوانین را برای نظم بازارها عملی‌ سازد.

با وجود بازشدن شماری از راه‌ها بهای کالاها کاهش نیافته‌است

در حال حاضر، در بازارهای پایتخت بهای هر کیلوگرام گاز به‌گونه میانگین تا نود افغانی و هر لیتر نفت تا چهل و هفت افغانی است.

تصویر بندانگشتی

با وجودی که شماری از راه‌ها از جمله راه بندر آقینه، اندخوی و شیرخان بندر باز شده‌اند، اما بهای شماری از کالاها به‌ویژۀ نفت و گاز در پایتخت کاهش نیافته‌است.

در حال حاضر، در بازارهای پایتخت بهای هر کیلوگرام گاز به‌گونه میانگین تا نود افغانی و هر لیتر نفت تا چهل و هفت افغانی است.

اما بربنیاد آمارهای اتاق پیشه‌وران بهای تمام شد هر کیلوگرام گاز مایع تا پنجاه و پنج افغانی و هر لیتر نفت تا سی و پنج افغانی است.

شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که خود سری‌های فروشنده‌گان در بازارها و نیز بی‌انصافی بازرگانان علت‌های گران‌فروشی در بازارها استند.

رحمت‌الله، تکسی ران در پایتخت گفت: «هرقدر که روزانه کار می‌کنیم آن را تیل می‌‌خریم.»

بصیر احمد کابلی، باشنده کابل نیز افزود: «در این شرایط یک آدم چگونه بتواند روزانه که صد افغانی کار می‌کند آن را نان و گاز بخرد؟»

به‌گفتۀ باشنده‌گان کابل، گران‌‌فروشی‌ها در پایتخت باعث شده‌اند که بسیاری از مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند.

خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «راه‌بندی حیرتان – کابل و هم آقینه از اثر پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق صنعت و صنعت‌کاران باز شدند که این کار را ما برای پنج روز دنبال داشتیم.»

فاطمه نظری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز بیان داشت: «این موضوع باید در نشست عمومی مجلس بحث شود و برای حل چالش‌ها راهی جستجو شود.»

با این همه، فواد احمدی، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره چنین گفت: «وزارت صنعت و تجارت با کسانی‌که اقدام به گران‌فروشی مواد غذایی و سوختی به‌گونۀ خودسر می‌کنند با همکاری دیگر نهادهای زیربط در مطابقت با قانون برخورد می‌کنند.»

گران‌فروشی‌ها در بازارهای کشور مشکل همیشه‌گی مردمان کشور است. در حال حاضر در کنار قانون منع احتکار و منع انحصار، قانون حفاظت از حقوق مستهلکین نیز وجود دارند، اما به‌گفتۀ شماری از آگاهان، وزارت صنعت و تجارت تاکنون نتوانسته است این قوانین را برای نظم بازارها عملی‌ سازد.

هم‌رسانی کنید