تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درکنار آموزگاران حقوق شماری از کارمندان دولت نیز افزایش می‌یابند

وزارت مالیه می‌گوید که در کنار آموزگاران مکتب‌ها، حقوق ماهانه کارمندان دیگر دولت که در بست‌های سوم تا هشتم کار می‌کنند، نیز افزایش خواهند یافت.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نزدیک به چهارصد هزار تن در بست‌های سوم تا هشتم در نهادهای دولتی کار می‌کنند و ۲۱۹هزار تن هم آموزگاران مکتب‌ها استند.

در مجموع، ۴۲۰هزار تن در بست‌های دولتی کار می‌کنند.

وزارت مالیه می‌گوید که افزودی حقوق کارمندان دولت، ماهانه حدود هشت‌صد میلیون افغانی بودجه اضافی بر دوش حکومت می‌گذارد.

فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه گفت: «در سند بودجه ملی مبلغ پنج میلیارد افغانی درنظر گرفته شده‌است و با نهایی شدن طرح افزایش معاشات تا بررسی وسط سال، مبلغ مورد ضرورت دیگر هم تعدیل خواهد شد.»

موضوع افزایش حقوق‌ کارمندان دولت به‌ویژه از آموزگاران، یکی از نزده موارد اختلافی میان حکومت و مجلس نماینده‌گان در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بود که سرانجام از سوی حکومت پذیرفته شد.

استدلال نماینده‌گان مجلس این بود که شماری از کارمندان دولت که در پست‌های بلند دولتی کار می‌کنند، بیشتر از صدهزار افغانی معاش می‌گیرند در حالی‌که یک آموزگار و یا کارمند پایین رتبۀ دولتی تا مرز هشت هزار افغانی ماهانه معاش می‌گیرند.

بربنیاد فیصله مجلس و حکومت، قرار است تا دوهزار افغانی به معاش هر آموزگار افزایش به‌میان آید؛ اقدامی که آمورگازان از آن استقبال می‌کنند.

عبدالواسیع فایز که در مکتب غازی در کابل آموزگار است، می‌گوید شانزده سال عمرش را آموزگار بوده‌است. او اکنون در بست چهار کار می‌کند و ۱۱هزار و سه صد افغانی ماهانه حقوق دریافت می‌کند.

عبدالواسع فایز می‌گوید که دو هزار افغانی افزایش در حقوقش، کمک خواهد کرد تا کمتر از دکاندار مقابل خانه اش یا هم از صندوقی که آموزگاران مکتب غازی ایجاد کرده‌اند، وام بگیرد: «جای خیلی خوشی است نه تنها به معلمان بل به تمام کارمندان پایین رتبه حکومت. دو هزار افغانی می‌تواند یک مشکلی را حل کند. یک بوری آرد را می‌شود محاسبه کنیم.»

محمد منیر، آموزگار دیگر در مکتب غازی نیز بیان داشت: «ده هزار افغانی معاش می‌گیرم. چهار هزار افغانی کرایه خانه می‌پردازم و شش هزار دیگر مخارج خانه ام را ممکن کفایت نکند؛ چون قیمت‌ جنس در بازار بسیار بالا است.»

از سویی هم، آموزگاران برعملی شدن به موقع طرح افزودی معاشات تردید دارند؛ چنان‌که با گذشت در حدود هشت ماه، طرح افزودی بیست افغانی در ماکول یا بدل اعاشه شان تا هنوز عملی نشده‌است.

محبوب الهی عثمانی، معاون شورای آموزگاران اظهار داشت: «مکتوب تکثیر شده‌است باید ماکول تغییر کند، کرایه موتر به معلمان پرداخت شود و امتیازاتی را که در گذشته معلمان داشتند و از آنان گرفته شده است برگردانند.»

درکنار آموزگاران حقوق شماری از کارمندان دولت نیز افزایش می‌یابند

بربنیاد فیصله مجلس و حکومت، قرار است تا دوهزار افغانی به معاش هر آموزگار افزایش به‌میان آید؛ اقدامی که آمورگازان از آن استقبال می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که در کنار آموزگاران مکتب‌ها، حقوق ماهانه کارمندان دیگر دولت که در بست‌های سوم تا هشتم کار می‌کنند، نیز افزایش خواهند یافت.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نزدیک به چهارصد هزار تن در بست‌های سوم تا هشتم در نهادهای دولتی کار می‌کنند و ۲۱۹هزار تن هم آموزگاران مکتب‌ها استند.

در مجموع، ۴۲۰هزار تن در بست‌های دولتی کار می‌کنند.

وزارت مالیه می‌گوید که افزودی حقوق کارمندان دولت، ماهانه حدود هشت‌صد میلیون افغانی بودجه اضافی بر دوش حکومت می‌گذارد.

فرید نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه گفت: «در سند بودجه ملی مبلغ پنج میلیارد افغانی درنظر گرفته شده‌است و با نهایی شدن طرح افزایش معاشات تا بررسی وسط سال، مبلغ مورد ضرورت دیگر هم تعدیل خواهد شد.»

موضوع افزایش حقوق‌ کارمندان دولت به‌ویژه از آموزگاران، یکی از نزده موارد اختلافی میان حکومت و مجلس نماینده‌گان در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بود که سرانجام از سوی حکومت پذیرفته شد.

استدلال نماینده‌گان مجلس این بود که شماری از کارمندان دولت که در پست‌های بلند دولتی کار می‌کنند، بیشتر از صدهزار افغانی معاش می‌گیرند در حالی‌که یک آموزگار و یا کارمند پایین رتبۀ دولتی تا مرز هشت هزار افغانی ماهانه معاش می‌گیرند.

بربنیاد فیصله مجلس و حکومت، قرار است تا دوهزار افغانی به معاش هر آموزگار افزایش به‌میان آید؛ اقدامی که آمورگازان از آن استقبال می‌کنند.

عبدالواسیع فایز که در مکتب غازی در کابل آموزگار است، می‌گوید شانزده سال عمرش را آموزگار بوده‌است. او اکنون در بست چهار کار می‌کند و ۱۱هزار و سه صد افغانی ماهانه حقوق دریافت می‌کند.

عبدالواسع فایز می‌گوید که دو هزار افغانی افزایش در حقوقش، کمک خواهد کرد تا کمتر از دکاندار مقابل خانه اش یا هم از صندوقی که آموزگاران مکتب غازی ایجاد کرده‌اند، وام بگیرد: «جای خیلی خوشی است نه تنها به معلمان بل به تمام کارمندان پایین رتبه حکومت. دو هزار افغانی می‌تواند یک مشکلی را حل کند. یک بوری آرد را می‌شود محاسبه کنیم.»

محمد منیر، آموزگار دیگر در مکتب غازی نیز بیان داشت: «ده هزار افغانی معاش می‌گیرم. چهار هزار افغانی کرایه خانه می‌پردازم و شش هزار دیگر مخارج خانه ام را ممکن کفایت نکند؛ چون قیمت‌ جنس در بازار بسیار بالا است.»

از سویی هم، آموزگاران برعملی شدن به موقع طرح افزودی معاشات تردید دارند؛ چنان‌که با گذشت در حدود هشت ماه، طرح افزودی بیست افغانی در ماکول یا بدل اعاشه شان تا هنوز عملی نشده‌است.

محبوب الهی عثمانی، معاون شورای آموزگاران اظهار داشت: «مکتوب تکثیر شده‌است باید ماکول تغییر کند، کرایه موتر به معلمان پرداخت شود و امتیازاتی را که در گذشته معلمان داشتند و از آنان گرفته شده است برگردانند.»

هم‌رسانی کنید