تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برق وارداتی ترکمنستان تاکنون به بادغیس وصل نشده‌است

بیش از یک ماه از قطع برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس می‌گذرد، اما تاکنون جریان برق دوباره وصل نشده‌است.

اعضای شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که به‌علت نرسیدن برق به بخش‌های زیر ادارۀ طالبان در ولسوالی مقر این ولایت، طالبان برق شهر قلعه نو، مرکز بادغیس، را قطع کرده‌اند.

فرید احمد اخی‌زی، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «دولت در راستای قطع برق و برآورده شدن خواست‌های مردم بی‌توجهی داشته‌است.»

مسؤولان شرکت برشنا در ولایت بادغیس می‌گویند که تاهنوز مشخص نیست چه زمانی لین برق شهر قلعه نو دوباره پیوند خواهد شد.

به‌گفتۀ آنان تلاش‌های بزرگان قوم و باشنده‌گان محل برای راضی ساختن طالبان برای وصل شدن برق تاکنون بی اثر بوده‌اند.

عبدالشکور بشارت، آمر ریاست برشنا در ولایت بادغیس اظهار داشت: «تلاش‌ها با پادرمیانی بزرگان محل جریان دارد و تلاش دارند تا زمینۀ وصل لین برق قلعه نو را فراهم بسازند.»

مسؤولان شرکت برشنا در ولایت باغیس می گویند که در بیش از یک ماه پسین تلاش های بزرگان قوم و باشنده گان محل نیز برای میانجیگری و پیوند دوباره برق شهر قلعه نو، بی نتیجه مانده اند. 
نصیراحمد صالحی از هرات گزارش می دهد.

شماری از باشنده‌گان بادغیس می‌گویند که گروه‌های درگیر جنگ نباید برق را وسیله فشار بر همدیگر قرار دهند و اینکار زنده‌گی مردم عادی را مختل ساخته‌است.

جاوید، باشندۀ بادغیس گفت: «تقاضای ما از دولت مرکزی این است که هر مشکلی که هست، به آن رسیده‌گی کنند. ما چه گناه کرده‌ایم که برق نداریم؟»

محمد داوود، باشندۀ دیگر بادغیس نیز افزود: «ما هر دو گروه (حکومت و طالبان) سخت ناراحت هستیم. باید هر دو گروه توجه داشته باشند و به مردم صدمه نزنند.»

به‌گفتۀ اعضای شورای ولایتی بادغیس، طالبان خواهان رسیدن برق به ۲۵روستای زیر ادارۀ این گروه در مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان در ولسوالی مقر این ولایت استند و به‌همین علت برق شهر قلعه نو را قطع کرده‌اند. اما تاهنوز طالبان در این باره چیزی نگفته‌اند.

برق وارداتی ترکمنستان تاکنون به بادغیس وصل نشده‌است

به‌گفتۀ اعضای شورای ولایتی بادغیس، طالبان خواهان رسیدن برق به ۲۵روستای زیر ادارۀ این گروه در مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان در ولسوالی مقر این ولایت استند.

تصویر بندانگشتی

بیش از یک ماه از قطع برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس می‌گذرد، اما تاکنون جریان برق دوباره وصل نشده‌است.

اعضای شورای ولایتی بادغیس می‌گویند که به‌علت نرسیدن برق به بخش‌های زیر ادارۀ طالبان در ولسوالی مقر این ولایت، طالبان برق شهر قلعه نو، مرکز بادغیس، را قطع کرده‌اند.

فرید احمد اخی‌زی، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «دولت در راستای قطع برق و برآورده شدن خواست‌های مردم بی‌توجهی داشته‌است.»

مسؤولان شرکت برشنا در ولایت بادغیس می‌گویند که تاهنوز مشخص نیست چه زمانی لین برق شهر قلعه نو دوباره پیوند خواهد شد.

به‌گفتۀ آنان تلاش‌های بزرگان قوم و باشنده‌گان محل برای راضی ساختن طالبان برای وصل شدن برق تاکنون بی اثر بوده‌اند.

عبدالشکور بشارت، آمر ریاست برشنا در ولایت بادغیس اظهار داشت: «تلاش‌ها با پادرمیانی بزرگان محل جریان دارد و تلاش دارند تا زمینۀ وصل لین برق قلعه نو را فراهم بسازند.»

مسؤولان شرکت برشنا در ولایت باغیس می گویند که در بیش از یک ماه پسین تلاش های بزرگان قوم و باشنده گان محل نیز برای میانجیگری و پیوند دوباره برق شهر قلعه نو، بی نتیجه مانده اند. 
نصیراحمد صالحی از هرات گزارش می دهد.

شماری از باشنده‌گان بادغیس می‌گویند که گروه‌های درگیر جنگ نباید برق را وسیله فشار بر همدیگر قرار دهند و اینکار زنده‌گی مردم عادی را مختل ساخته‌است.

جاوید، باشندۀ بادغیس گفت: «تقاضای ما از دولت مرکزی این است که هر مشکلی که هست، به آن رسیده‌گی کنند. ما چه گناه کرده‌ایم که برق نداریم؟»

محمد داوود، باشندۀ دیگر بادغیس نیز افزود: «ما هر دو گروه (حکومت و طالبان) سخت ناراحت هستیم. باید هر دو گروه توجه داشته باشند و به مردم صدمه نزنند.»

به‌گفتۀ اعضای شورای ولایتی بادغیس، طالبان خواهان رسیدن برق به ۲۵روستای زیر ادارۀ این گروه در مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان در ولسوالی مقر این ولایت استند و به‌همین علت برق شهر قلعه نو را قطع کرده‌اند. اما تاهنوز طالبان در این باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید